Herpublicatie circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril Rijk

Aan: de Ministers

Onderwerp: Tegemoetkoming kosten beeldschermbril Rijk

Doelstelling: bekend maken van beleid

Datum: 26 november 2019

Kenmerk: 2019-000594870

Ingangsdatum: 1 april 2018

voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 1 juli 2018

voor het Ministerie van Financiën: 1 januari 2019

Geldig tot: Nader bericht

Deze circulaire stelt onder welke voorwaarden rijksambtenaren in dienst bij de ministeries in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van een

beeldschermbril en de hoogte daarvan. Dit in overeenstemming met artikel 3 en artikel 44 van de Arbeidsomstandighedenwet, artikel 5.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers) en de Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk 1. Volgens deze Arbocatalogus is sprake van ‘beeldschermwerk’ wanneer een ambtenaar op een werkdag twee uur of meer aan of met een beeldscherm werkt. De definitie van beeldscherm is daarbij breed: dit kan zijn een standaard computerscherm, maar ook een laptop/notebook scherm of een scherm van een handcomputer. Voor de beeldschermwerker kan er behoefte ontstaan aan een bril of een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm: de beeldschermbril. Een leesbril kan in dit geval niet voldoende zijn, omdat een leesbril geschikt is voor een leesafstand van 30–35 cm, terwijl het beeldscherm normaal op 50–60 cm afstand staat. In de Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk is de verplichting opgenomen dat het bevoegd gezag binnen bepaalde kaders een vergoeding verstrekt voor een beeldschermbril. Deze circulaire geeft deze kaders.

De Inspectie SZW heeft de inhoud van deze circulaire goedgekeurd.

1. Tegemoetkoming kosten beeldschermbril

Indien de resultaten van oogmeting dit vereisen, heeft een ambtenaar aanspraak op een tegemoetkoming van het bevoegd gezag in de kosten van een speciale met zijn arbeid verband houdende beeldschermbril, zoals bedoeld in de Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk.

De beeldschermbril dient te worden aangeschaft bij een opticien.

De tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril (montuur, glazen en eventuele kosten van de oogmeting) bedraagt maximaal € 209,–, inclusief BTW2.

Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de consumentenprijsindex. De wijziging van het bedrag zal steeds worden vermeld op www.pdirekt.nl/informatie-rijkspersoneel.

De tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril en de eventuele oogmeting wordt aangevraagd via P-Direkt. De ambtenaar dient van deze kosten een bewijsstuk te overleggen.

Bewijsstukken zijn vormvrij, maar uiteraard moet uit het bewijsstuk blijken dat het te declareren bedrag juist is. Verder moet uit het bewijsstuk blijken dat het een aanschaf of declaratie betreft voor de beeldschermbril en eventueel de oogmeting van de ambtenaar zelf.

2. Extra medische complexiteit3

In geval er sprake is van extra medische complexiteit, zal de ambtenaar door huisarts en/of opticien worden verwezen naar de oogarts, of daar eerder naar verwezen zijn. Op basis van de bevindingen van de oogarts kan een duurdere beeldschermbril noodzakelijk blijken. De kosten van een dergelijke bril en de door de ambtenaar gemaakte kosten voor het oogonderzoek worden door het bevoegd gezag vergoed.

De ambtenaar dient een bewijsstuk van de oogarts mee te sturen bij de declaratie, bijvoorbeeld een brilvoorschrift of verklaring.

3. Frequentie aanvraag

De ambtenaar kan opnieuw een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van een beeldschermbril:

  • a. indien uit de resultaten van een oogmeting blijkt dat aanschaf van een nieuwe beeldschermbril is vereist;

  • b. indien er sprake is van verlies of beschadiging, waarbij de ambtenaar niet een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan uitvoering te geven.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, M. van Wallenburg Directeur-generaal Overheidsorganisatie


X Noot
1

De Arbocatalogus Beeldschermwerk sector Rijk is geplaatst op de site van het A+O-fonds Rijk: https://www.aofondsrijk.nl/arbocatalogus-rijk/arbocatalogus-beeldschermwerk/

X Noot
2

Bedrag per 1 januari 2020

X Noot
3

Per abuis ontbrak deze paragraaf in de versie van de circulaire van 8 januari 2018 geplaatst in Staatscourant 2018, 2171.

Naar boven