Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 december 2018, tot wijziging van beleidsregels en vaststelling van een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

ARTIKEL I

Het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationaal ondernemen geldt voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 een subsidieplafond van € 3.950.000.

B

De bijlage wordt vervangen door de bijlage, gevoegd bij dit besluit.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2018, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, J.W. Schuiling

BIJLAGE

1. Doel en doelgroep

Met deze beleidsregels wordt de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse MKB-ondernemingen op exportmarkten beoogd. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder Nederland mede verstaan: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De minister ondersteunt daarvoor MKB-ondernemingen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van de export van de eigen goederen en/of diensten en bij het inbedden van die activiteiten in de organisatie, het verwerven van kennis op internationaal juridisch en fiscaal gebied en het deelnemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen.

Voor een voucher individuele coaching en een voucher collectieve activiteiten komen uitsluitend in aanmerking MKB-ondernemingen waarvan de exportquote in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan 25 procent bedraagt dan wel dat de onderneming niet langer dan drie jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Voor een voucher kennisverwerving komen uitsluitend in aanmerking Nederlandse MKB-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag georiënteerd hebben op een doelland, niet zijnde Nederland.

De minister verstrekt per MKB-onderneming dan wel per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt niet meer dan één voucher voor individuele coaching, één voucher voor kennisverwerving en per kalenderjaar één voucher voor collectieve activiteiten.

2. Staatssteun en integriteitsbeleid

Bij de toepassing van deze beleidsregels neemt de minister de De-minimisverordening in acht, dan wel, wat betreft de voucher kennisverwerving en Brexit-vouchers, artikel 18 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Aan de subsidiebeschikking zal het voorschrift worden verbonden dat de subsidieaanvrager zich inspant om ernstige (seksuele) misdragingen en andere ernstige vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag jegens medewerkers en derden bij de uitvoering van de activiteiten waarop de aanvraag betrekking heeft te voorkomen, in voorkomend geval zo spoedig mogelijk te doen beëindigen en om de gevolgen daarvan te mitigeren.

3. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

individuele coaching:

een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van de MKB-onderneming, met als kern drie à vijf coachingsgesprekken welke resulteren in het formuleren van een actieplan voor een internationaliseringstrategie van de onderneming;

Collectieve activiteit:

collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt, gericht op het vinden van potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in de doelmarkt, en bevordering van export van Nederlandse producten en diensten dan wel investeringen van Nederlandse mkb-bedrijven in de doelmarkt, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van of medebekostigd door de Nederlandse overheid of een Europees bestuursorgaan, in de vorm van:

 • a. een handelsmissie, te weten een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere MKB-ondernemingen naar een buitenlandse markt met individuele en collectieve programmaonderdelen, of

 • b. een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat MKB-ondernemingen met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs;

mede bekostiging door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan:

het financieel bijdragen aan de collectieve activiteit of het financieren van onderdelen van de collectieve activiteit. Mede bekostiging richt zich niet tot facilitering door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan in de vorm van een voorlichtingsbijeenkomst of netwerkreceptie;

kennisverwerving:

een geheel van nieuwe activiteiten gericht op het (verder) positioneren van de MKB-onderneming op een doelland, niet zijnde Nederland, door het verwerven van internationale juridische en fiscale kennis;

Algemene groepsvrijstellingsverordening:

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 26.6.2014, L187/1);

De-minimisverordening:

de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb. 2013, L 352/1 dan wel Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, Pb 2013, L 352/9 dan wel Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector, Pb 2014, L 190/45;

exportquote:

de waarde van geëxporteerde goederen en diensten uitgedrukt in een percentage van de jaaromzet;

minister:

de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

MKB-onderneming:

onderneming als omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen2 met een vestiging of filiaal in Nederland op het tijdstip waarop een aanvraag wordt gedaan.

4. Uitvoerder

De minister heeft de uitvoering van deze beleidsregels opgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), agentschap van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl zal deze beleidsregels uitvoeren namens de minister op grond van een aan RVO.nl verleend mandaat.

5. Vouchers individuele coaching

De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming eenmalig een voucher verstrekken ten behoeve van individuele coaching, uitgevoerd door een organisatie met als een van de kerntaken het adviseren van exporterende MKB-ondernemingen, die beschikt over brede internationale expertise die niet enkel is gericht op een land, een regio of werelddeel of een kern van landen (hierna: uitvoerder). De betreffende MKB-onderneming heeft geen of weinig ervaring met internationaal ondernemen en wil dat structureel inbedden in zijn organisatie. Daar is hij bereid tijd en geld in te investeren. Na het doorlopen van het traject, is de onderneming beter voorbereid op duurzaam internationaal ondernemen en is binnen de organisatie bekend welke concrete acties uitgevoerd moeten worden om dit te kunnen realiseren.

De individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject met een land- of regio-onafhankelijke oriëntatie, dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

 • Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. In deze stap worden op basis van de ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van zijn product/dienst en onderneming kansrijke exportmarkten geïdentificeerd;

 • Marktinformatie. Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van deze markten nader onderzocht;

 • Interne analyse. Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Dit mondt uit in een actiepuntenlijst internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject.

De adviseur die door de uitvoerder wordt ingezet om het individuele coachingstraject uit te voeren, moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau;

 • heeft aantoonbaar ten minste drie jaar praktijkervaring in het uitvoeren van exportactiviteiten binnen een internationaal opererende onderneming;

 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen en export;

 • verklaart zich in te zetten om ten minste vijf ondersteuningstrajecten per kalenderjaar uit te voeren;

 • is slechts voor één uitvoerder werkzaam voor aanvragen op grond van deze beleidsregels.

De uitvoerder:

 • heeft geen enkele verbondenheid met de onderneming die de voucher aanvraagt;

 • stuurt niet op de uitvoering van diensten of levering van producten volgend uit het individuele coachtraject;

 • adviseert geen preferente leveranciers aan afnemer;

 • behandelt een traject en hieraan verbonden dossiers strikt vertrouwelijk en geeft geen informatie ter inzage aan derden;

 • werkt mee aan controle op zijn werk door RVO.nl door desgevraagd informatie te verschaffen over het verloop van trajecten.

De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van € 2.400.

6. Vouchers collectieve activiteit

De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming per kalenderjaar een voucher verstrekken ten behoeve van de deelname aan een collectieve activiteit.

De MKB-onderneming kan hiermee kennis over en ervaring in een buitenlandse markt vergroten, nieuwe netwerken opdoen en contacten leggen met potentiële afnemers, samenwerkingspartners of investeerders in deze markt. Het doel van de MKB-onderneming moet derhalve zijn het vergroten van zijn exportomzet, het aantrekken van investeerders dan wel zelf investeren in de doelmarkt om tot een duurzame internationalisering van de eigen bedrijfsactiviteiten te komen.

De activiteiten van de MKB-onderneming moeten zijn gerelateerd aan het doel van de collectieve activiteit.

De (mede-)organisator van de collectieve activiteit komt niet in aanmerking voor een voucher.

Geen voucher wordt verstrekt als er sprake is van zakelijke verbondenheid tussen de organisator van de collectieve activiteit en de onderneming die de voucher aanvraagt.

De voucher biedt aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten voor deelname aan de collectieve activiteit, met uitzondering van reis- en verblijfskosten die de organisator van de collectieve activiteit voor deelname aan de activiteit in rekening brengt, tot ten hoogste € 1.500.

7. Vouchers kennisverwerving

De minister kan op aanvraag een voucher verstrekken aan een MKB-onderneming voor advies en begeleiding gericht op duurzame internationalisering door een externe deskundige voor kennis en ondersteuning op internationaal juridisch en fiscaal gebied (bijvoorbeeld een internationale jurist, fiscalist dan wel belastingadviseur). De voucher is bestemd voor MKB-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag hebben georiënteerd op een doelland, niet zijnde Nederland. Advies en begeleiding kunnen onder andere de volgende activiteiten omvatten:

 • het opstellen van nieuwe contracten, gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;

 • advies en begeleiding bij merkregistratie;

 • advies over belastingwetgeving in het buitenland, dubbele belastingheffing;

 • opzetten van een buitenlandse entiteit;

 • overige juridische dan wel fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering.

De minister verstrekt slechts één voucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw. Dit is vergelijkbaar met ongeveer 40 adviesuren.

De eigen tijd die de aanvrager van een voucher besteedt tijdens het adviestraject kan niet worden vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De externe deskundige die wordt ingezet moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over tenminste hbo denk- werkniveau;

 • is werkzaam bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis;

 • heeft meer dan drie jaar ervaring op het gebied van adviseren over juridische en/of fiscale vraagstukken op het gebied van internationaal ondernemen.

8. Brexit-vouchers

Doel

Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan grote gevolgen hebben voor Nederlandse ondernemingen die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Het kabinet acht het derhalve van groot belang dat Nederlandse ondernemers tijdig de juiste voorbereidingen treffen. Om te zorgen dat ondernemers over de meeste recente informatie beschikken, bijvoorbeeld over de stand van zaken van de onderhandelingen, informeert de overheid bedrijven via verschillende kanalen. Daarnaast wil het kabinet MKB-ondernemers stimuleren om alternatieve markten te identificeren en de gevolgen voor hun onderneming in kaart te brengen. Hiertoe stelt de minister Brexit-vouchers ter beschikking.

Doelgroep

De minister kan op aanvraag een voucher verstrekken aan een Nederlandse MKB-onderneming, niet zijnde een onderneming op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) of Aruba, Curaçao en Sint Maarten, nu de Brexit-vouchers toezien op de Europese interne markt. De MKB onderneming moet bestaande economische belangen in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) hebben en advies nodig hebben van een externe deskundige die kan zorgen voor een gedegen voorbereiding op de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Subsidiabele activiteiten

Het advies van een erkend deskundige biedt concrete aanbevelingen en acties om de gevolgen van uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie voor de betreffende onderneming te beperken. Het advies omvat:

 • a. onderzoek naar en beoordeling van alternatieve markten voor de export en/of import van goederen en diensten; of

 • b. het identificeren van gevolgen voor de onderneming met betrekking tot de export en import van goederen en diensten met het Verenigd Koninkrijk, onder meer op het terrein van transport en logistiek of andere bedrijfsprocessen.

De minister verstrekt slechts één voucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw.

De eigen tijd die de aanvrager van een voucher besteedt tijdens het adviestraject kan niet worden vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De externe deskundige moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;

 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren danwel begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen;

En in het bijzonder voor advies a:

 • is werkzaam binnen een adviesorganisatie met minimaal vijf werknemers welke als een van de kerntaken heeft het adviseren van exporterende of importerende MKB-ondernemingen én beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is.

En in het bijzonder voor advies b:

 • beschikt over aantoonbare, specifieke expertise op het terrein van handel met en investeringen in het Verenigd Koninkrijk en kan dat aantonen middels het overleggen van een meerjaren track record.

9. Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen.

Bij de aanvraag voor een voucher collectieve activiteit dient de MKB-onderneming aan te geven voor welke activiteit deze wordt ingezet. De activiteit vindt in de eerstvolgende twaalf maanden plaats en is vermeld op http://www.internationaalondernemen.nl/agenda.

Bij de aanvraag voor een voucher individuele coaching en voucher kennisverwerving dient de aanvrager een cv van de adviseur/externe deskundige bij te voegen. Bij de aanvraag voor voucher kennisverwerving dient de aanvrager voorts aan de hand van een offerte niet ouder dan drie maanden, aan te geven voor welke activiteiten, en per activiteit voor welk bedrag, de voucher wordt ingezet.

De aanvraag voor een Brexit-voucher wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/brexit-vouchers beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen. Bij de aanvraag dient de aanvrager een cv van de externe deskundige bij te voegen. En een offerte van niet ouder dan een maand waarin is opgenomen voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

10. Voorwaarden

Een voucher individuele coaching, een voucher kennisverwerving en een Brexit-voucher hebben een geldigheidsduur van zes maanden. Een voucher collectieve activiteit heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden. Binnen de genoemde tijdvakken dienen de activiteiten waarvoor het is verstrekt plaats te vinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig met ten hoogste zes maanden verlengd worden, mits ingediend voor het verstrijken van de oorspronkelijke geldigheidsduur.

Tot drie maanden na afronding van de activiteiten, bevestigd middels de overdracht van de voucher, kan de organisator van de collectieve activiteit, de uitvoerder van de individuele coaching dan wel de externe deskundige de voucher op grond van een daartoe strekkend verzoek verzilveren bij RVO.nl.

Als de benodigde acties niet binnen de in het eerste en tweede alinea genoemde tijdvakken zijn uitgevoerd, vervalt de voucher van rechtswege.

11. Afwijzingsgrond

Een aanvraag wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze beleidsregels.

12. Handhaving

RVO.nl zal een steekproefsgewijze controle uitvoeren op het correcte gebruik van de subsidie waarbij op grond van de afgegeven beschikkingen wordt gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid.

De subsidieontvanger heeft de plicht om aan RVO.nl te melden wanneer hij niet aan de verplichtingen van de subsidie kan voldoen.

13. Administratieve lasten

Ter verantwoording van de administratieve lasten waarmee de aanvrager te maken krijgt is een toets uitgevoerd volgens een standaard kostenmodel. Daarbij is rekening gehouden met de indiening van een aanvraag voor een voucher, de beheerfase, de verzilvering van een voucher en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Uit de berekening blijkt dat het totale percentage administratieve lasten ten opzichte van het totaal beschikbare subsidiebudget 3,8% bedraagt.


X Noot
2

Pb. 2003, L 124

Naar boven