Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 8 september 2016, nr. Minbuza-2016.7794, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Vouchers internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationaal ondernemen gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

Voor subsidieverstrekking in het kader van Vouchers internationaal ondernemen geldt voor de periode vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2016 een subsidieplafond van:

 • a. € 2,4 miljoen voor individuele coaching;

 • b. € 210.000 voor deelname aan collectieve activiteiten;

 • c. € 500.000 voor kennisverwerving.

Artikel 3

De minister verdeelt de beschikbare middelen per categorie, genoemd in artikel 2, in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

Artikel 4

 • 1. Voor toepassing van de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014 en de Subsidieregeling missievouchers 2014 geldt vanaf inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2017 een subsidieplafond van € 0.

 • 2. Aanvragen voor een voucher op grond van de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014 waarop nog niet is beslist, gelden als aanvragen voor een voucher voor individuele coaching op grond van deze beleidsregels. Aanvragen voor een voucher op grond van de Subsidieregeling missievouchers 2014 waarop nog niet is beslist, gelden als aanvragen voor een voucher voor deelname aan collectieve activiteiten op grond van deze beleidsregels.

 • 3. Aanvragers aan wie in 2016 een voucher op grond van Subsidieregeling missievouchers 2014 is verstrekt komen in 2016 niet in aanmerking voor verstrekking van het overeenkomstige voucher op grond van deze beleidsregels.

 • 4. Aanvragers aan wie eerder subsidie is verstrekt op grond van de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014 komen niet in aanmerking voor verstrekking van het overeenkomstige voucher op grond van deze beleidsregels.

Artikel 5

In artikel 2 van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 februari 2016 tot vaststelling van enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)1 wordt ‘31 augustus 2016’ vervangen door: 1 oktober 2016.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016 en vervalt met ingang van 1 oktober 2021, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen M.C. van den Berg

BIJLAGE

1. Doel en doelgroep

Met deze beleidsregels wordt de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse MKB-ondernemingen op exportmarkten beoogd. De minister ondersteunt daarvoor MKB-ondernemingen bij het op gestructureerde wijze vormgeven van export en bij het inbedden van die activiteiten in de organisatie, het verwerven van kennis op internationaal juridisch en fiscaal gebied en het deelnemen aan handelsmissies of collectieve beursinzendingen. De minister stelt daartoe op aanvraag subsidie in de vorm van vouchers voor individuele coaching, voor kennisverwerving en voor collectieve activiteiten beschikbaar.

Voor een voucher individuele coaching en collectieve activiteiten komen uitsluitend in aanmerking MKB-ondernemingen waarvan de exportquote in het jaar voorafgaand aan de aanvraag niet meer dan 25 procent bedraagt dan wel dat de onderneming niet langer dan drie jaar ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Voor een kennisvoucher komen uitsluitend in aanmerking Nederlandse MKB-ondernemingen die zich voorafgaand aan de aanvraag georiënteerd hebben op een specifieke buitenlandse markt.

De minister verstrekt per MKB-onderneming dan wel per groep of fiscale eenheid waarvan de MKB-onderneming deel uitmaakt niet meer dan één voucher voor kennisverwerving, per kalenderjaar één voucher voor collectieve activiteiten en één voucher voor individuele coaching.

2. Staatssteun

Bij de toepassing van deze beleidsregels neemt de minister de De-minimisverordening in acht, dan wel, wat betreft kennisverwerving, artikel 18 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

3. Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

individuele coaching:

een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van de MKB-onderneming, met als kern drie à vijf coachingsgesprekken welke resulteren in het formuleren van een actieplan voor een internationaliseringstrategie van de onderneming;

collectieve activiteit:

collectieve, promotionele activiteit op een buitenlandse markt, georganiseerd door een Nederlandse private partij anders dan in opdracht van de Nederlandse overheid of mede bekostigd door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan in de vorm van:

 • a. een handelsmissie, te weten een georganiseerde, meerdaagse reis met meerdere MKB-ondernemingen naar een buitenlandse markt met matchmaking en collectieve programmaonderdelen, of

 • b. een collectieve beursinzending die eruit bestaat dat MKB-ondernemingen met individuele stands binnen een collectieve inzending deelnemen aan een buitenlandse vakbeurs;

mede bekostiging door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan:

het financieel bijdragen aan de collectieve activiteit of het financieren van onderdelen van de collectieve activiteit. Mede bekostiging richt zich niet tot facilitering door de Nederlandse overheid of Europees bestuursorgaan in de vorm van een voorlichtingsbijeenkomst of netwerkreceptie;

kennisverwerving:

een geheel van activiteiten gericht op het verder positioneren van de MKB-onderneming op een buitenlandse markt door het verwerven van internationale juridische en fiscale kennis;

Algemene groepsvrijstellingsverordening:

Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU 26.6.2014, L187/1);

De-minimisverordening:

de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, Pb. 2013, L 352/1 dan wel Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, Pb 2013, L 352/9 dan wel Verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de visserij- en aquacultuursector, Pb 2014, L 190/45;

exportquote:

de waarde van geëxporteerde goederen en diensten uitgedrukt in een percentage van de jaaromzet;

minister:

de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

MKB-onderneming:

onderneming als omschreven in Aanbeveling 2003/361/EG van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen2 met een vestiging of filiaal in Nederland op het tijdstip waarop een aanvraag wordt gedaan.

4. Uitvoerder

De minister heeft de uitvoering van deze beleidsregels opgedragen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), agentschap van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl zal deze beleidsregels uitvoeren namens de minister op grond van een aan RVO.nl verleend mandaat.

5. Vouchers individuele coaching

De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming eenmalig een voucher verstrekken ten behoeve van individuele coaching, uitgevoerd door een organisatie met als een van de kerntaken het adviseren van exporterende MKB-ondernemingen, die beschikt over brede internationale expertise die land- en regio-overstijgend is (hierna: uitvoerder). De betreffende MKB-onderneming heeft geen of weinig ervaring met internationaal ondernemen en wil dat structureel inbedden in zijn organisatie. Daar is hij bereid tijd en geld in te investeren. Na het doorlopen van het traject, is de onderneming beter voorbereid op duurzaam internationaal ondernemen en is binnen de organisatie bekend welke concrete acties uitgevoerd moeten worden om dit te kunnen realiseren.

De individuele coaching is een bewustwordings- en activeringstraject dat uit drie opvolgende stappen bestaat:

 • Motivatie, ambitie en onderscheidend vermogen. In deze stap worden op basis van de ambitie van de ondernemer en het onderscheidend vermogen van zijn product/dienst en onderneming kansrijke exportmarkten geïdentificeerd;

 • Marktinformatie. Tijdens deze stap wordt de aantrekkelijkheid van deze markten nader onderzocht;

 • Interne analyse. Deze stap inventariseert wat nodig is om succesvol te worden op deze markten. Dit mondt uit in een actiepuntenlijst internationaal ondernemen en is het eindpunt van het adviestraject.

De adviseur die door de uitvoerder wordt ingezet om het individuele coachingstraject uit te voeren, moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo werk- en denkniveau en

 • heeft aantoonbaar ten minste drie jaar praktijkervaring op het terrein van export;

 • heeft drie of meer jaren ervaring met het adviseren en begeleiden van MKB-ondernemingen op het terrein van internationaal ondernemen en export;

 • verklaart zich in te zetten om ten minste vijf ondersteuningstrajecten per kalenderjaar uit te voeren;

 • slechts voor één uitvoerder werkzaam zijn voor aanvragen op grond van deze beleidsregels.

De uitvoerder:

 • heeft geen enkele verbondenheid met de onderneming die de voucher aanvraagt;

 • stuurt niet op de uitvoering van diensten of levering van producten volgend uit het individuele coachtraject;

 • adviseert geen preferente leveranciers aan afnemer;

 • behandelt een traject en hieraan verbonden dossiers strikt vertrouwelijk en geeft geen informatie ter inzage aan derden;

 • werkt mee aan controle op zijn werk door RVO.nl door desgevraagd informatie te verschaffen over het verloop van trajecten.

De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van € 2.400.

6. Vouchers collectieve activiteit

De minister kan op aanvraag aan een MKB-onderneming per kalenderjaar een voucher verstrekken ten behoeve van de deelname aan een collectieve activiteit.

De MKB-onderneming kan hiermee kennis over en ervaring in een buitenlandse markt vergroten, nieuwe netwerken opdoen en contacten leggen met potentiële afnemers in deze markt. Het doel van de MKB-onderneming moet derhalve zijn het vergroten van zijn exportomzet en om duurzaam te internationaliseren.

Per collectieve activiteit worden maximaal 30 vouchers verstrekt.

De organisator van de collectieve activiteit komt niet in aanmerking voor een voucher.

Geen voucher wordt verstrekt als er sprake is van enige verbondenheid tussen de organisator van de collectieve activiteit en de onderneming die de voucher aanvraagt.

De voucher biedt aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten voor deelname aan de collectieve activiteit, met uitzondering van reis- en verblijfskosten die de organisator van de collectieve activiteit voor deelname aan de activiteit in rekening brengt, tot ten hoogste € 1.500.

7. Vouchers kennisverwerving

De minister kan op aanvraag een voucher verstrekken aan een MKB-onderneming voor advies en begeleiding gericht op duurzame internationalisering door een externe deskundige voor kennis en ondersteuning op internationaal juridisch en fiscaal gebied (bijvoorbeeld een internationale jurist, fiscalist dan wel belastingadviseur). Advies en begeleiding kunnen onder andere de volgende activiteiten omvatten:

 • het beoordelen van bestaande contracten of het opstellen van nieuwe contracten, gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;

 • registratie van merk;

 • advies over belastingtarieven in het buitenland, dubbele belastingheffing;

 • opzetten van een buitenlandse entiteit;

 • overige juridische dan wel fiscale kennis gericht op duurzame internationalisering.

De minister verstrekt slechts één voucher per MKB-onderneming. De voucher geeft aanspraak op een vergoeding van 50% van de kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw, het equivalent van circa 40 adviesuren.

De eigen tijd die de aanvrager van een voucher besteedt tijdens het adviestraject kan niet worden vergoed vanuit de voucher. Reis- en verblijfskosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De diensten waarop de voucher betrekking heeft, voldoen niet aan een permanente of periodieke behoefte van de aanvrager van de voucher, noch behoren zij tot de gebruikelijke dienstverlening ten behoeve van de aanvrager van de voucher, zoals routinematig belastingadvies, gangbare juridische advisering of reclame.

De externe deskundige die wordt ingezet moet voldoen aan de volgende vereisten:

 • beschikt over ten minste hbo denk- en werkniveau;

 • is werkzaam bij een adviesonderneming met juridische en/of fiscale kennis met minimaal vijf werknemers en heeft meer dan vijf jaar ervaring op het gebied van adviseren over juridische en/of fiscale vraagstukken op het gebied van internationaal ondernemen.

8. Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een daartoe op http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/starters-international-business-sib beschikbaar gesteld middel en voorzien van de daarin genoemde bijlagen.

Bij de aanvraag voor een voucher collectieve activiteit dient de MKB-onderneming aan te geven voor welke activiteit deze wordt ingezet. De activiteit vindt in de eerstvolgende twaalf maanden plaats en is vermeld op http://www.internationaalondernemen.nl/agenda.

Bij de aanvraag voor een voucher individuele coaching en voucher kennisverwerving dient de aanvrager een cv van de adviseur/externe deskundige bij te voegen. En bij de aanvraag voor voucher kennisverwerving dient de aanvrager aan de hand van een offerte niet ouder dan drie maanden, aan te geven voor welke activiteiten de voucher wordt ingezet.

RVO.nl behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend. Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het plafond zou worden overschreden, stelt de minister de volgorde van verstrekking vast door middel van loting.

9. Voorwaarden

Een voucher individuele coaching en een voucher kennisverwerving hebben een geldigheidsduur van zes maanden. Een voucher collectieve activiteit heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden. Binnen de genoemde tijdvakken dienen de activiteiten waarvoor het is verstrekt plaats te vinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig met ten hoogste zes maanden verlengd worden.

Een voucher is niet overdraagbaar.

Tot drie maanden na afronding van de activiteiten waarop de voucher betrekking heeft kan de organisator van de collectieve activiteit, uitvoerder van de individuele coaching dan wel de externe deskundige de voucher op grond van een daartoe strekkend verzoek verzilveren bij RVO.nl.

10. Afwijzingsgrond

Een aanvraag wordt afgewezen als niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze beleidsregels.

11. Handhaving

RVO.nl zal een steekproefsgewijze controle uitvoeren op het correcte gebruik van de subsidie waarbij op grond van de afgegeven beschikkingen wordt gecontroleerd op rechtmatigheid en doelmatigheid.

De subsidieontvanger heeft de plicht om aan RVO.nl te melden wanneer hij niet aan de verplichtingen van de subsidie kan voldoen.

12. Administratieve lasten

Ter verantwoording van de administratieve lasten waarmee de aanvrager te maken krijgt is een toets uitgevoerd volgens een standaard kostenmodel. Daarbij is rekening gehouden met de indiening van een aanvraag voor een voucher, de beheerfase, de verzilvering van een voucher en eventuele bezwaar- en beroepsprocedures. Uit de berekening blijkt dat het totale percentage administratieve lasten ten opzichte van het totaal beschikbare subsidiebudget 3,8% bedraagt.

Annex

Resultaatketens

De resultaatketen (doelenboom) fungeert als logische basis voor de opzet van de monitoring en effectmeting. De resultaatketen beschrijft de logische stappen tussen de input van het project, korte-, langetermijneffecten en impact die ermee worden beoogd. De resultaatketen bestaat uit de volgende hieronder beschreven afzonderlijke stappen.

Input: De inzet van middelen (met name financieel, menselijk, materieel en technologisch) die nodig zijn voor de uitvoering van de beleidsregels.

 • fte’s, uitvoeringskosten en beleidsgelden (subsidiebedrag).

Voucher kennisverwerving

Activiteiten: De activiteiten die door middel van de input worden uitgevoerd om een directe output bij de doelgroep te bewerkstelligen.

 • het aantal verstrekte adviezen en gegeven begeleiding aan Nederlandse MKB ondernemingen op het gebied van internationaal juridische en fiscale vraagstukken door middel van een kennisvoucher.

Output: Hetgeen na de voltooiing van de activiteiten in het kader van de kennisvoucher is gerealiseerd/opgeleverd.

 • het aantal adviesrapporten opgesteld door een internationale jurist en/of fiscalist danwel belastingadviseur die antwoord geeft op juridische en fiscale vragen die een MKB onderneming heeft bij het verwezenlijken van zijn internationale ambitie.

Intermediate outcome: Het beoogde of verwezenlijkte korte-termijneffect van een interventie op het prestatievermogen van de Nederlandse MKB ondernemingen.

 • de toegenomen kennis door het verstrekken van juridische en fiscale informatie over specifieke buitenlandse markten

 • de toegenomen vaardigheden op het gebied van internationaal ondernemen.

Outcome: Het beoogde effect op de bedrijfsprestaties van de Nederlandse ondernemingen

 • Toegenomen omzet

 • Toegenomen winst

 • Toegenomen werkgelegenheid

 • Toegenomen handel (export)

Impact: De lange-termijneffecten van het beleid.

 • een toename van het aantal Nederlandse MKB ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt.

Voucher individuele coaching en collectieve activiteiten

Activiteiten: De activiteiten die door middel van de input wordt uitgevoerd om een directe output bij de doelgroep te bewerkstelligen.

 • het aantal uitgevoerde individuele coachingstrajecten door middel van een voucher

 • het aantal ondernemingen dat heeft deelgenomen aan collectieve activiteiten, te weten een door derden georganiseerde handelsmissie of collectieve beursinzending door middel van een voucher

Output: Hetgeen na de voltooiing van de activiteiten in het kader van deze beleidsregels is gerealiseerd/opgeleverd

 • het aantal succesvol uitgevoerde coachingstrajecten, die een actieplan voor de internationaliseringsstrategie van de onderneming hebben opgeleverd

 • het aantal succesvol uitgevoerde handelsmissies en beursinzendingen waaraan Nederlandse onderneming hebben deelgenomen

Intermediate outcome: Het beoogde of verwezenlijkte korte-termijneffect van een interventie op het prestatievermogen van de Nederlandse ondernemingen.

 • de toegenomen kennis en informatie en relevante internationale vaardigheden over specifieke buitenlandse markten via individuele coaching

 • korting op deelnamekosten op een door derden georganiseerde missie en een bijdrage als collectief aan een door derden georganiseerde beursinzending. De missie danwel beursinzending zelf heeft tot resultaat het opdoen van zakelijke contacten in het buitenland en toegenomen kennisdeling tussen Nederlandse ondernemingen.

Outcome: Het beoogde effect op de bedrijfsprestaties van de Nederlandse ondernemingen.

 • Toegenomen omzet

 • Toegenomen winst

 • Toegenomen werkgelegenheid

 • Toegenomen handel (export)

Impact: De lange-termijneffecten van het beleid.

 • een toename van het aantal Nederlandse MKB-ondernemingen dat duurzaam internationaal onderneemt.


X Noot
1

Stcrt 35910

X Noot
2

Pb. 2003, L 124

Naar boven