Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit Consument en MarktStaatscourant 2017, 72478Overig

Intrekking Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie, Autoriteit Consument en Markt

De Autoriteit Consument en Markt,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Artikel 1

De Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie (Stcrt. 2009, nr. 11164 en gewijzigd bij besluit van 13 maart 2013; Stcrt. 2013, nr. 8341) wordt met uitzondering van de bijlagen 1, 2 en 3 ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie ervan in de Staatscourant.

Dit besluit met de toelichting zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2017

De Autoriteit Consument en Markt, F.J.H. Don bestuurslid

Overeenkomstig het door het bestuur op 21 december 2017 genomen besluit,

TOELICHTING

In dit besluit wordt de beleidsregel Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie ingetrokken. Deze beleidsregel geeft regels voor de procedure waarin de Autoriteit Consument en Markt beslist op een aanvraag tot geschilbeslechting of handhaving. Voortschrijdend inzicht in combinatie met de ervaringen met de beleidsregel maken duidelijk dat deze procedureregels in de praktijk geen relevante toegevoegde waarde hebben. Dat komt onder meer omdat bepalingen overlappen met bepalingen uit formele wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht, de Telecommunicatiewet, de Postwet 2009 en de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en zijn daarmee overbodig geworden. Ook bevat de beleidsregel bepalingen die geen relevante toegevoegde waarde hebben bijvoorbeeld omdat in de praktijk al dienovereenkomstig wordt gehandeld. De bijlagen 1, 2, en 3 behorende bij de beleidsregel worden niet ingetrokken omdat deze bijlagen voor de praktijk toegevoegde waarde hebben. In deze bijlagen staan formulieren voor de indiening van een aanvraag om geschilbeslechting op basis van de Postwet en de Telecommunicatiewet. Daarin moet een aanvrager de informatie opgeven die de ACM in elk geval nodig heeft voor het behandelen van een aanvraag om geschilbeslechting.