Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)Staatscourant 2005, 122 pagina 26Besluiten van algemene strekking

Wijziging regelgeving Mededingingswet i.v.m. omvorming Nederlandse Mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan

Nr.: P_500043/11.O158

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (d-g NMa) van 27 juni 2005, houdende wijziging van de bestaande door de d-g-NMa gemaakte regelgeving op het terrein van de Mededingingswet in verband met de omvorming van het bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa),

Gelet op het feit dat door de wet van 9 december 2004 houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, 172), de taken en bevoegdheden als bestuursorgaan van de directeur-generaal van de NMa overgaan op de raad van bestuur van de NMa;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Wijzigingen van de richtsnoeren

Artikel I

De Richtsnoeren Amicus Curiae1 worden als volgt gewijzigd:

A. In randnummer 7 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna d-g NMa)' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

B. In de randnummers 8, 10, 11, 13 t/m 28, 30, 31, 32, 35, 37, 38, en 42 wordt `d-g NMa' telkens vervangen door: raad van bestuur NMa.

Artikel II

De Richtsnoeren Remedies2 worden als volgt gewijzigd:

A. In randnummer 2 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de d-g NMa)' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

B. In de randnummers 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 24, 32, 34, 47 en 56 en in noot 32 wordt `d-g NMa' telkens vervangen door: raad van bestuur NMa.

Artikel III

De Richtsnoeren Clementietoezegging3 worden als volgt gewijzigd:

A. In randnummer 1 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (`d-g NMa')' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

B. In de randnummers 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27 en 29 wordt `d-g NMa' telkens vervangen door: raad van bestuur NMa.

C. Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna `d-g NMa') vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

2. In de randnummers 6, 8, 9 en 10 wordt `d-g NMa' telkens vervangen door: raad van bestuur NMa.

3. In de ondertekening wordt `De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit' vervangen door: De raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Artikel IV

De Richtsnoeren boetetoemeting m.b.t. opleggen boetes Mededingingswet4 worden als volgt gewijzigd:

A. In randnummer 1 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (`d-g NMa')' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

B. In de randnummers 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30 en 31 wordt `d-g NMa' telkens vervangen door: raad van bestuur NMa.

C. In de voetnoten 1 en 7 wordt `d-g NMa' telkens vervangen door: raad van bestuur NMa.

Artikel V

De Richtsnoeren voor de zorgsector5 worden als volgt gewijzigd:

A. In randnummer 1 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa)' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

B. In de randnummers 10 en 108 wordt `d-g NMa' vervangen door: raad van bestuur NMa.

Hoofdstuk 2. Wijzigingen overige regelgeving

Artikel VI

De Mededeling Inwerkingtreding Wet rechtstreeks beroep NMa6 wordt als volgt gewijzigd:

A. In de eerste alinea wordt `de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe)' vervangen door: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

B. In de tweede alinea wordt `directeur-generaal van de NMa en de directeur DTe' telkens vervangen door: raad van bestuur NMa.

C. De kop `Directeur-generaal NMa' wordt vervangen door: raad van bestuur NMa.

D. In punt 2 komt de eerste zin te luiden: Voor alle overige besluiten geldt het volgende.

E. De Mededeling Inwerkingtreding Wet rechtstreeks beroep DTe7 wordt ingetrokken.

Artikel VII

De Werkwijze m.b.t. het inzien en kopiëren van digitale gegevens en bescheiden8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In randnummer 1 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa)' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

2. In de randnummers 1, 3 en 5, onder h, `d-g NMa vervangen door: raad van bestuur NMa.

Artikel VIII

Het Besluit klachtenfunctionaris NMa/DTe9 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit of de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

B. In artikel 3, eerste lid, wordt `Klachtenfunctionaris NMa/DTe' vervangen door: Klachtenfunctionaris NMa.

C. In artikel 4, derde lid, wordt `directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

D. In artikel 5, tweede lid, wordt `jaarverslag NMa/DTe' gewijzigd in `jaarverslag NMa'.

E. In artikel 7 wordt `Besluit klachtenfunctionaris NMa/DTe' vervangen door: Besluit klachtenfunctionaris NMa.

Artikel IX

Het Besluit tot instelling Adviescommissie bezwaarschriften Mededingingswet10 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 1 wordt `directeur-generaal: de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit' vervangen door: raad van bestuur NMa: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

B. In de artikelen 3, 4, 5 en 12 wordt telkens `directeur-generaal' vervangen door: raad van bestuur NMa.

Artikel X

Het Besluit omtrent het afdoen van concentratiemeldingen door middel van een verkort besluit11 wordt als volgt gewijzigd.

A. In randnummer 1 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa) vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

B. In de artikelen 1 en 2 wordt `d-g NMa' vervangen door: raad van bestuur NMa.

C. Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit'.

2. In de tweede en vierde alinea wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

3. De ondertekening wordt vervangen door: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, namens deze: .

Artikel XI

De Werkwijze Nederlandse Mededingingsautoriteit12 wordt als volgt gewijzigd:

A. Paragraaf 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt `http://www.nma-org.nl' vervangen door: http://www.nmanet.nl.

2. In onderdeel 4 wordt `NMa/DTe' vervangen door `NMa' en wordt `info<\ info@nmanet.nl.

B. In paragraaf 4 wordt na `directeur-generaal (“d-g”)'toegevoegd: of de raad van bestuur van de NMa.

C. In paragraaf 4, onderdeel 10, en paragraaf 7, onderdeel 1, wordt `d-g NMa' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

D. In paragraaf 5 wordt `NMa/DTe' telkens vervangen door `NMa' en komt `of DTe' te vervallen.

E. In paragraaf 6 wordt `NMa_clementie@minez.nl' vervangen door: NMa_clementie@nmanet.nl.

Artikel XII

De Spelregels bij concentratiezaken13 worden als volgt gewijzigd:

A. In randnummer 9 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: d-g NMa)' vervangen door: raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: raad van bestuur NMa).

B. In de randnummers 18, 21, 31, 45 en 52 wordt `d-g NMa' vervangen door: raad van bestuur NMa.

Artikel XIII

In de derde alinea van het Controleprotocol Gemeentelijke Vervoerbedrijven14 wordt `directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit' vervangen door: de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2005.
P. Kalbfleisch, directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Toelichting

Door de wet van 9 december 2004, houdende wijziging van de Mededingingswet in verband met het omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan, gaan de bevoegdheden van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit over op de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Deze ZBO-wet treedt op 1 juli 2005 in werking.

In bijgaand besluit worden de huidige door de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit uitgevaardigde regelingen en beleidsregels aangepast om ervoor zorg te dragen dat zijn in deze regelgeving opgenomen taken en bevoegdheden per 1 juli overgaan op de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De wijzigingen zijn beperkt tot deze overdrachtsaspecten.

1 Stcrt. 2004, 158.

2 Stcrt. 2003, 39.

3 Stcrt. 2002, 122; laatstelijk gewijzigd in Stcrt.2004, 82.

4 Stcrt. 2001, 248.

5 Stcrt. 2002, 206.

6 Stcrt. 2004, 168.

7 Stcrt. 2004, 168.

8 Stcrt. 2003, 109.

9 Stcrt. 2001, 173; laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2002, 210.

10 Stcrt. 1998, 146; laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2000, 124.

11 Stcrt. 2000, 150.

12 Stcrt. 2000, 11; laatstelijk gewijzigd in Stcrt. 2002, 82.

13 Mededeling in Stcrt. 2004, 134.

14 Stcrt. 2004, 186.