Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie AutoriteitStaatscourant 2013, 8341Besluiten van algemene strekking

Wijziging Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,

Gelet op de artikelen 5.3, derde lid, 5.8, zevende lid, 6.2, eerste lid, en 12.2 van de Telecommunicatiewet, artikel 58 van de Postwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De Procedureregeling geschillen en handhaving OPTA als volgt te wijzigen:

A

Het opschrift komt als volgt te luiden:

De Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

B

Artikel 1, vierde lid, komt als volgt te luiden:

  • 4. Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

C

In artikel 1, aanhef en elfde lid, wordt ‘OPTA’ vervangen door: Post en Telecommunicatie.

D

In de artikelen 3 tot en met 26, 28 tot en met 52, wordt ‘het college’ telkens vervangen door: de Autoriteit Consument en Markt en wordt ‘Het college’ telkens vervangen door: De Autoriteit Consument en Markt.

E

In de artikelen 4, eerste lid, 9, eerste lid, 10, eerste lid, 50, derde lid, en in voetnoot 1, wordt ‘www.opta.nl’ vervangen door: www.acm.nl.

F

In artikel 5, tweede lid, onder a, komt ‘OPTA’ te vervallen.

G

In de artikelen 6, derde lid, 10, derde lid, 11, derde en vierde lid, 16, tweede lid, 21, derde lid, 22, tweede en derde lid, 24, derde en vierde lid, 31, derde lid, 32, derde en vijfde lid, 39, derde lid, 40, derde lid, 45, derde lid, 46, derde lid, en 48, derde lid, wordt ‘hij’ telkens vervangen door: zij.

H

In de artikelen 23, eerste lid, 30, vierde lid, 31, eerste lid, 39, eerste lid, 45, eerste lid en 49, eerste lid, wordt ‘zijn’ telkens vervangen door: haar.

I

In artikel 30, eerste lid wordt ‘hem’ vervangen door: haar.

J

Artikel 54 komt te luiden:

Artikel 54

De regeling wordt aangehaald als Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie.

K

In de bijlagen 1 tot en met 6 luidt het opschrift als volgt:

PROCEDUREREGELING GESCHILLEN EN HANDHAVING POST EN TELECOMMUNICATIE

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als artikel 2 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 maart 2013

Het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, namens het college, C.A. Fonteijn, voorzitter

TOELICHTING

Vanwege de samenvoeging van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), de Nederlandse Mededingingsautoriteit en de Consumentenautoriteit in één toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), wordt de naam OPTA gewijzigd in ACM.