Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017, 2017-0000132546, in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1

De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang aangewezen bewijsstukken in de vorm van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat, zijn opgenomen in de bijlage bij deze bekendmaking.

Artikel 2

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015 tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang (Stcrt. 2015, 8353) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, nadat artikel I van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 tot wijziging van diverse regelingen in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Stcrt. 2017, 49281) in werking is getreden.

Deze bekendmaking zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2017

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

BIJLAGE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DE BEKENDMAKING VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 21 AUGUSTUS 2017 IN VERBAND MET DE AANWIJZING VAN GEREGISTREERDE CERTIFICATEN VOOR DE KINDEROPVANG INZAKE HET MET GOED GEVOLG AFGESLOTEN ONDERRICHT DAT IN ELK GEVAL HET VERLENEN VAN EERSTE HULP AAN KINDEREN OMVAT

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instanties zijn door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als geregistreerde certificaten als bedoeld in de artikelen 8, eerste lid, 9b, eerste lid, en 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang:

  • a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

  • b. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

  • c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

  • d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

  • e. Eerstehulpverlener van NIKTA;

  • f. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

  • g. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

  • h. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en

  • i. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

TOELICHTING

In het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is afgesproken dat er gedurende de kinderopvang altijd een volwassene met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat aanwezig dient te zijn. Dit wordt noodzakelijk geacht om in het geval van incidenten adequaat te kunnen handelen. In het Besluit kwaliteit kinderopvang is deze akkoordafspraak verankerd. In artikel 4, vijfde lid, en artikel 13, vierde lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang is bepaald dat er gedurende de dagopvang respectievelijk de buitenschoolse opvang te allen tijde ten minste één volwassene aanwezig dient te zijn die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. Daarbij is bepaald dat er bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld aan de kwalificatie. In de artikelen 8 en 9b van de Regeling Wet kinderopvang is dit nader uitgewerkt.1 Daarbij is, in overleg met betrokken sectorpartijen, gekozen voor eenzelfde constructie als bij de reeds in artikel 10d van de Regeling Wet kinderopvang opgenomen nadere regelgeving omtrent het aanwijzen van bewijsstukken inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen in de gastouderopvang omvat. Evenals in artikel 10d, is in de artikelen 8 en 9b, van de Regeling Wet kinderopvang opgenomen dat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bewijsstukken worden aangewezen in de vorm van geregistreerde certificaten.

Voor de gastouderopvang is de aanwijzing van de geregistreerde certificaten momenteel geregeld in het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015 tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang (Stcrt. 2015, 8353). In overleg met betrokken sectorpartijen is besloten voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang dezelfde geregistreerde certificaten aan te wijzen als de certificaten die voor de gastouderopvang momenteel zijn opgenomen in de bijlage bij genoemd Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015. Dit wordt middels de onderhavige bekendmaking geregeld. Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015 wordt middels deze bekendmaking ingetrokken. Ook de aanwijzing van de geregistreerde certificaten voor de gastouderopvang wordt in de onderhavige bekendmaking opgenomen. De reden hiervoor is dat in verband met de met ingang van 1 januari 2018 in werking getreden Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 tot wijziging van diverse regelingen in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Stcrt. 2017, 49281) de grondslag van het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015 en de verwijzing naar artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen niet langer juist is (verwezen dient te worden naar artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang).

In tegenstelling tot bij het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015 is in de onderhavige bekendmaking niet opgenomen dat de aangewezen certificaten zijn vastgelegd in een register dat kan worden ingezien via www.rijksoverheid.nl. Bepalend voor het antwoord op de vraag of een certificaat kan worden aangemerkt als geregistreerd certificaat is of het certificaat genoemd is in de bijlage behorende bij artikel 1 van de onderhavige bekendmaking.

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, zijnde de datum waarop artikel 4, vijfde lid, en artikel 13, vierde lid, van het Besluit kwaliteit kinderopvang in werking treden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

De artikelen 8 en 9b zijn in de Regeling Wet kinderopvang opgenomen bij Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2017 tot wijziging van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 en de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de totstandkoming van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de nadere uitwerking van enige kwaliteitseisen (Stcrt. 2017, 49278).

Naar boven