Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2015, 8353Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015, 2015-0000048847, tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Besluit:

Artikel 1

De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aangewezen bewijsstukken in de vorm van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval eerste hulp aan kinderen bij ongevallen omvat, zijn vastgelegd in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 maart 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, M.P. Flier

BIJLAGE, BEHOREND BIJ ARTIKEL 1 VAN HET BESLUIT VAN 20 MAART 2015, NR. 2015-0000048847, TOT AANWIJZING VAN EHBO-CERTIFICATEN GASTOUDEROPVANG EN OPNAME IN HET REGISTER EHBO-CERTIFICATEN GASTOUDEROPVANG

De onderstaande certificaten van de daarbij genoemde instellingen zijn opgenomen in Register EHBO-certificaten gastouderopvang:

  • a. Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis;

  • b. Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) van NedCert;

  • c. Acute Zorg bij kinderen van NIKTA;

  • d. Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van NIKTA;

  • e. Eerstehulpverlener van NIKTA;

  • f. Spoedeisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert;

  • g. Basis Eerstehulpverlener-LPEV met de aantekening Eerste hulp aan Kinderen van Stichting LPEV;

  • h. Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen van het Nederlandse Rode Kruis, en

  • i. Eerste Hulp bij werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening.

TOELICHTING

Iedere gastouder dient te beschikken over een EHBO certificaat dat eerste hulp aan kinderen bij ongevallen omvat en dat is aangewezen door de minister. De lijst met aangewezen certificaten en de verstrekkende instellingen was opgenomen in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: de Regeling). De opzet van artikel 10d van de Regeling inzake de aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang is aangepast (Stcrt. 2015, 6347). In de Regeling worden niet langer de aangewezen certificaten en de instellingen die het betreffende certificaat verstrekken vermeld. De aanwijzing van een certificaat van een individuele instelling past niet goed in een ministeriële regeling die immers algemeen verbindende voorschriften behoort te bevatten.

Dit besluit regelt welke certificaten worden opgenomen in een register genaamd Register EHBO-certificaten gastouderopvang dat via www.rijksoverheid.nl kan worden ingezien. De lijst met certificaten is niet gewijzigd. Alleen certificaten van instellingen die zijn aangewezen door de minister kunnen opgenomen worden in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang.