Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 mei 2017, nr. VO/1162626, houdende wijziging van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO en de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo in verband met de actualisering van de conversietabel

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 33, lid 1c, onderdeel b, tweede en zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 80, vierde, vijfde en achttiende lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES;

Besluit:

ARTIKEL I

In de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO wordt bijlage 1 vervangen door de inhoud van bijlage A van deze regeling en wordt bijlage 2 vervangen door de inhoud van bijlage B van deze regeling.

ARTIKEL II

De Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepalingen, onderdeel ‘pedagogisch-didactisch getuigschrift’, wordt ‘artikel 7a, vierde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs’ vervangen door: artikel 7a.4 van de Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.

2. In bijlage I, kolom I, vervalt: (profielvak en bijbehorende modules en keuzevakken).

3. In bijlage I, kolom III, worden de woorden ‘Schoonheidsbehandeling haar en gezicht;’ vervangen door ‘Kennismaking met uiterlijke verzorging.’ en vervalt ‘Verzorging.’.

4. In bijlage I, kolom III, vervalt ‘, inclusief de bijbehorende profielmodules’.

5. In bijlage I, kolom III, vervalt ‘en bijbehorende modules’.

6. In bijlage II, kolom ‘Vak waarvoor bekwaamheidserkenning wordt verleend’, komen de woorden ‘en bijbehorende modules’ te vervallen.

7. In bijlage II, kolom I, wordt ‘Ten minste 2 jaar werkervaring in de afdelingsvakken van een intra- of intersectoraal programma.’ vervangen door: Ten minste 2 jaar werkervaring in de afdelingsvakken, intra- of intersectorale programma’s en/of in het profielvak D&P in de periode tot 1 augustus 2018.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

BIJLAGE A

Bijlage 1, horende bij artikel 2, eerste lid. Conversietabel getuigschriften voor de algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo (bekwaamheidsgebied vo/bve) en in de bovenbouw van havo en vwo (bekwaamheidsgebied vho)

I

II

III

IV

V

Algemeen gebruikelijke vakken of programmaonderdelen waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

voor het bekwaamheidsgebied

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor

voor het bekwaamheidsgebied

Beperking/extra scholing

Bewegen, Sport en Maatschappij

vho

Lichamelijke oefening

vho

 

ICT-vakken

vo/bve

Informatica

vo/bve

 

Informatiekunde/

Informatietechnologie

vo/bve

Informatica

vo/bve

Nascholing Media-gebied

Techniek

vo/bve

Nascholing ITgt, tenzij uit (het) getuigschrift(en) blijkt dat de (na)scholing ITgt met goed gevolg is afgerond.

Grafische Techniek

vo/bve

Nascholing IT-gebied

ICT-vakken

vo/bve

Nascholing Media-gebied

Kunstvakken17):

Culturele en Kunstzinnige Vorming

vho

Tekenen1)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Handenarbeid)1)

vho

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)1)

vho

vho

Kunstgeschiedenis1) 3)

vho

vho

Muziek1)

vho

vho

Dans1)

vho

vho

Drama1)

vho

vho

Latijn en Grieks1)

vho

vho

Nederlands1)

vho

vho

Moderne vreemde talen1)

vho

vho

Fries1)

vho

vho

Bachelor docent Beeldende Kunst en Vormgeving

vho

 

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Excusus voor de constante verbeteringen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige vorming/Kunst Algemeen

vho

 

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

vho

Master Talenonderwijs en communicatie

vho

Programma’s: Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie; Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie; Franse taal en cultuur: educatie en communicatie; Nederlandse taal en cultuur: educatie en communicatie; Spaanse taal en cultuur: educatie en communicatie.

vho

Bachelor Docent Theater

vho

 

Klassieke Culturele Vorming

vho

Latijn en Grieks1)

vho

 

Kunst (algemeen)

vho

Tekenen2)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Handenarbeid)2)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)2)

vho

 

vho

Muziek2)

vho

Mits minimaal 180 ECTS aan schoolvakrelevante vakken behaald zijn, waarvan minimaal 30 ECTS aan kunstgeschiedenis.

vho

Dans2)

vho

 

vho

Drama2)

vho

 

vho

Kunstgeschiedenis2) 3)

vho

 

vho

Bachelor Docent Theater

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende kunst en vormgeving

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

 

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunst (beeldende vormgeving)

vho

Kunstgeschiedenis3) 4)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Tekenen4)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Handenarbeid)4)

vho

 

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)4

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie

Kunst (dans)

vho

Kunstgeschiedenis3) 5)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Dans5)

vho

 

vho

Bachelor Docent Dans

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master geesteswetenschappen

vho

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunst (drama)

vho

Kunstgeschiedenis3) 6)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Drama6)

vho

 

vho

Bachelor Docent Theater

vho

 

vho

Bachelor Docent Drama

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

vho

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunst (muziek)

vho

Muziek7)

vho

 

vho

Bachelor docent Muziek

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Muziek

vho

 

Handvaardigheid)

vho

Kunstgeschiedenis3) 8)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Handvaardigheid (handenarbeid)8)

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

 

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

vho

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Muziek

vho

Muziek9)

vho

 

vho

Bachelor Docent Muziek

vho

 

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Muziek

vho

 

Tekenen

vho

Kunstgeschiedenis3) 10)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Tekenen10)

   

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

   

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

 

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

 

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

 

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Textiele vormgeving

vho

Kunstgeschiedenis3) 11)

vho

Alleen voor de theorie.

vho

Handvaardigheid (Textiele werkvormen)11)

vho

 

vho

Bachelor Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

   

vho

Master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen

 

Alleen voor de theorie.

vho

Master Educatieve master Geesteswetenschappen

 

Alleen voor de theorie.

Afstudeerrichting Kunstgeschiedenis en Culturele en Kunstzinnige Vorming/Kunst Algemeen.

vho

Master Kunstonderwijs en Communicatie

 

Alleen voor de theorie.

Programma Kunstgeschiedenis: educatie en communicatie.

Kunstvakken 1

vo/bve

Culturele en Kunstzinnige Vorming12)

vho

 

Beeldende vakken

vo/bve

Kunst (beeldende vormgeving)13)

vho

 

Dans

vo/bve

Kunst (dans)14)

vho

 

Drama

vo/bve

Kunst (drama)15)

vho

 

Muziek

vo/bve

Kunst (muziek)16)

vho

 
 

Lichamelijke opvoeding

vho

Lichamelijke oefening

vho

 

Lichamelijke opvoeding

vo/bve

Lichamelijke oefening

vo/bve

 

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappijwetenschappen

vho

Maatschappijleer

vho

 

Maatschappijleer II

vo/bve

Maatschappijleer

vo/bve

 

Maatschappijkunde

Management en Organisatie

vho

Bedrijfseconomie

vho

 

Het leergebied Mens & Natuur

vo/bve

Techniek

vo/bve

Uitsluitend in de eerste twee leerjaren.

NASK I

vo/bve

Natuurkunde

vo/bve

 

NASK II

vo/bve

Scheikunde

vo/bve

 

Natuur, Leven en Technologie (NLT)

vho

– Scheikunde

– Natuurkunde

– Wiskunde

– Biologie

– Aardrijkskunde

– Onderzoek & Ontwerpen

vho

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.

Onderzoek & Ontwerpen

vho

een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vho

Voor zover de bezitter van het in de derde kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit is van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

Onderzoek & Ontwerpen

vo/bve

een naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende verwant vak

vo/bve

Voor zover de bezitter van het in de derde kolom genoemde getuigschrift tevens in het bezit is van een O&O-certificaat, afgegeven door de Stichting Technasium.

Rekenen

vho

Wiskunde

vho

 

Scheikunde

vho

 

Natuurkunde

vho

 

Economie

vho

 

een willekeurig ander vak

vho

Mits aangevuld met het vak Rekenen (zoals aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: mits aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (zoals aangeboden door de lerarenopleiding Wiskunde).

Hetgeen blijkt uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.

Rekenen

vo/bve

elk vak

vo/bve

Mits aangevuld met het vak Rekenen (zoals aangeboden bij de lerarenopleiding Wiskunde), of: mits aangevuld met een post-hbo traject Rekendidactiek gebaseerd op het raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo (zoals aangeboden door de lerarenopleiding Wiskunde).

Hetgeen blijkt uit een aantekening op het getuigschrift respectievelijk uit een certificaat.

1) De bevoegdheid voor dit vak is beperkt tot het onderdeel van het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv) dat aansluit bij de betreffende bekwaamheid, tenzij de leraar in het bezit is van een getuigschrift, waaruit blijkt dat de leraar bevoegd is voor het gehele vak, bijvoorbeeld een getuigschrift van de omscholingscursus ckv1 (op grond van bijlage I, onderdeel 16.16 van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.).

Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak ckv op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv1 is inmiddels gewijzigd in ckv (zie Stb. 2006, 251). In artikel 11a van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O., zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv1 mag geven. In artikel 11b is voorts bepaald dat een leraar die bevoegd is voor de vakken Latijn en Grieks ook bevoegd klassieke culturele vorming (kcv) mag geven.

2) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (algemeen) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv2 is inmiddels gewijzigd in kunst (algemeen) (zie Stb. 2006, 251). In artikel 2 van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv2 mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

3) Getuigschriften voor het vak kunstgeschiedenis geven een bevoegdheid voor het doceren van het theoretisch gedeelte van de kunstvakken. Dit omvat de algemene theorie en historie van de kunst en de vaktheorie van de oude stijl en nieuwe stijl kunstvakken. De getuigschriften voor het vak kunstgeschiedenis geven daarmee bevoegdheid voor Kunst (algemeen), voor de vaktheorie (waaronder beschouwen) bij de kunstvakken oude stijl en voor de vaktheorie bij de kunstdisciplines nieuwe stijl. Ook oriëntatie op studie en beroep valt onder theorie.

Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst algemeen op hetzelfde niveau.

Op grond van artikel 7.1 van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. zijn leraren die bevoegd zijn voor een vak ook bevoegd als dit vak onder een benaming wordt onderwezen.

4) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (beeldende vormgeving) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (beeldende vormgeving) is inmiddels gewijzigd in kunst (beeldende vorming) (zie Stb. 2006, 251).

In artikel 1, eerste lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (beeldende vormgeving) mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

5) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (dans) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (dans) is inmiddels gewijzigd in kunst (dans) (zie Stb. 2006, 251).

In artikel 1, vierde lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (dans) mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

6) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (drama) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (drama) is inmiddels gewijzigd in kunst (drama) (zie Stb. 2006, 251). In artikel 1, derde lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (drama) mag geven. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

7) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak kunst (muziek) op hetzelfde niveau.

De naam van het vak ckv3 (muziek) is inmiddels gewijzigd in kunst (muziek) (zie Stb. 2006, 251). In artikel 1, tweede lid, van de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3, zoals geldend op 31 juli 2006, is bepaald op grond van welke vakbevoegdheden een leraar ook bevoegd ckv3 (muziek) mag geven.

8) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak handvaardigheid op hetzelfde niveau.

De naam van het vak handvaardigheid (handenarbeid) is inmiddels gewijzigd in handvaardigheid (zie Stb. 2006, 251). De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

9) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak muziek op hetzelfde niveau.

10) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak tekenen op hetzelfde niveau. De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

11) Op grond van het overgangsrecht (artikel XI van de Wet op de beroepen in het onderwijs) blijven bewijzen van bekwaamheid die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van deze wet, ook na 1 augustus 2006 geldig. In bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en, indien van toepassing, in de bijlage, onderdeel I, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O zijn de getuigschriften genoemd voor de onderwijssoorten met codering 1 respectievelijk eerste graad. Deze getuigschriften blijven geldig voor het vak textiele vormgeving op hetzelfde niveau.

De naam van het vak handvaardigheid (textiele werkvormen) is inmiddels gewijzigd in textiele vormgeving (zie Stb. 2006, 251). De (vak)theorie is onderdeel van het vak. Om deze reden is de bevoegdheid voor het vak kunstgeschiedenis toegevoegd.

12) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt1) bij het vak ckv geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak kunstvakken I:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

13) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt 2) bij het vak kunst (beeldende vormgeving) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak beeldende vakken:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

14) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt 5) bij het vak kunst (dans) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak dans:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

15) In aanvulling op de genoemde vakgetuigschriften onder punt 6) bij het vak kunst (drama) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak drama:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

16) In aanvulling op de vakgetuigschriften die genoemd worden onder punt 7) bij het vak kunst (muziek) geven tevens onderstaande getuigschriften afgegeven voor 1 augustus 2006 voor dezelfde vakken een bevoegdheid voor het vak muziek:

– getuigschriften voor de soorten van onderwijs met codering 2 in Bijlage I van de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O.;

– getuigschriften van de tweede graad genoemd in de Bijlage, Onderdeel II, van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.

17) Voor getuigschriften afgegeven op of na 1 augustus 2006 (invoering van de Wet op de beroepen in het onderwijs) geldt de bevoegdheid voor een vak voor zover de betreffende lerarenopleiding heeft bevestigd dat met het getuigschrift is voldaan aan de bekwaamheidseisen voor het vak.

BIJLAGE B

Bijlage 2, horende bij artikel 2, tweede lid. Conversietabel getuigschriften voor de profielvakken in het vmbo (bekwaamheidsgebied vo/bve)

I

II

III

IV

V

Profielvakken vmbo waarvan niet rechtstreeks op grond van een getuigschrift kan worden vastgesteld dat aan de bekwaamheidseisen is voldaan

voor het bekwaamheidsgebied

mogen worden gegeven door leraren die in het bezit zijn van een getuigschrift waaruit blijkt dat voldaan is aan de bekwaamheidseisen voor

voor het bekwaamheidsgebied

Beperking/extra scholing

Bouwen, wonen en interieur

vo/bve

Bouwkunde I en II

vo/bve

 

Algemene Bouwkunde

vo/bve

 

Bouwtechniek I en II

vo/bve

 

Bouwtechniek (ten behoeve van het vbo)

vo/bve

 

Technisch Beroepsonderwijs,

– route/specialisatie Bouwkunde,

– route/specialisatie Bouwtechniek, of

– route Bouw

vo/bve

 

Dienstverlening en Producten

vo/bve

Agrarische economie

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Agrarische techniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Algemene Bouwkunde

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Algemene Economie

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Algemene Werktuigbouwkunde

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bankwerken en machinaal verspanen (ten behoeve van het bbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bedrijfseconomie

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Biologische en Medische Laboratoriumtechniek

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bouwkunde I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bouwtechniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Bouwtechniek (ten behoeve van het vbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Brood/banketbakken (ten behoeve van het mbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Chemische laboratoriumtechniek

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Constructie en apparatenbouw (ten behoeve van het bbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Consumptieve Techniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Consumptieve Techniek (ten behoeve van het vbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Dames/Heren Kappen

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Dierenhouderij en verwerking I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Economie

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Educatie en Kennismanagement Groene Sector

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Electrotechniek

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Electrotechniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Elektrotechniek (ten behoeve van het vbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Energietechniek (ten behoeve van het bbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Gezondheidszorg

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Gezondheidszorg en Welzijn

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Grafische Techniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Grafische techniek (ten behoeve van het vbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Informatica

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Informatie en Communicatie Technologie

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Installatietechniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Installatietechniek (ten behoeve van het bbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Installatietechniek (ten behoeve van het vbo)

 

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Koken en serveren (ten behoeve van het bbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Levensmiddelentechnologie

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Mechanische Techniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Mens en Technologie

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Metselen/stucadoren/tegelzetten(ten behoeve van het bbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Motorvoertuigen herstellen (ten behoeve van het bbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Motorvoertuigentechniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Plantenteelt en verwerking I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Schilderen (ten behoeve van het mbo)

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Techniek

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Technisch Beroepsonderwijs

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Tuinbouw en Plantenteelt en Verwerking I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Veehouderij en verwerking I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Verpleegkunde

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Verzorging/gezondheidskunde

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Verzorging/huishoudkunde

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Werktuigbouwkunde I en II

vo/bve

Mits aangevuld met de bijscholing (minor) Dienstverlening en Producten zoals aangeboden door de hogescholen.

Economie en ondernemen

vo/bve

Algemene economie

vo/bve

 

Bedrijfseconomie

vo/bve

 

Groen

vo/bve

Educatie en Kennismanagement Groene sector

vo/bve

Uitsluitend voor het bekwaamheidsgebied Landbouw en natuurlijke omgeving.

Dan wel in het bezit zijn van onderstaande akte of diploma:

   

mo-akte landbouwkunde:

– agrarisch breed

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwonderwijs (LI):

– Plantenteelt en Verwerking + Dierenhouderij en Verwerking

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouwonderwijs (LII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting akker- en weidebouw (LIII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager landbouwpraktijkonderwijs in de richting veeteelt (LIV):

– Dierenhouderij en Verwerking

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager tuinbouw- en tuinbouw of getuigschrift van tuinbouwvakonderwijzer (LV):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de landbouwtechnologie (LVI):

– Levensmiddelentechnologie

– Plantenteelt en Verwerking

– Dierenhouderij en Verwerking

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in

a) Tropische Landbouw (LVII)

b) Bosbouw (LVIII):

– Plantenteelt en Verwerking

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in cultuurtechniek (LIX):

– cultuurtechniek

vo/bve

 

akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in:

a) agrarische economie (agrarische economie)

b) landbouwtechniek (agrarische techniek)

c) veeteeltkunde (dierenhouderij en verwerking)

d) akker- en weidebouwkunde (akker- en weidebouw)

e) tuinbouwkunde (tuinbouw)

vo/bve

 

diploma agrarische economie B, behaald in periode 1978-1979:

– agrarische economie

vo/bve

 

diploma landbouwtechniek B, behaald in periode 1978-1979

– agrarische techniek

vo/bve

 

akte van bekwaamheid van de tweede graad

a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)

a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)

b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)

c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)

c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)

d.1) levensmiddelentechnologie I (Levensmiddelentechnologie)

d.2) levensmiddelentechnologie II (Levensmiddelentechnologie)

vo/bve

 

akte van bekwaamheid van de derde graad

a.1) plantenteelt en verwerking I (plantenteelt en verwerking)

a.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

b.1) veehouderij en verwerking I (dierenhouderij en verwerking)

b.2) veehouderij en verwerking II (dierenhouderij en verwerking)

c.1) agrarische techniek I (agrarische techniek)

c.2) agrarische techniek II (agrarische techniek)

d.1) tuinbouw (plantenteelt en verwerking)

d.2) plantenteelt en verwerking II (plantenteelt en verwerking)

vo/bve

 

Horeca, Bakkerij en Recreatie

 

Consumptieve Techniek I en II

vo/bve

Mits aangevuld met een nascholing Recreatie, die voldoet aan de eisen van de beroepsgroep.

Consumptieve Techniek (ten behoeve van het vbo)

vo/bve

Mobiliteit en transport

vo/bve

Motorvoertuigentechniek

vo/bve

Mits aangevuld met de Training transport (gevalideerd door de Onderwijs Coöperatie).

Voertuigentechniek

vo/bve

Produceren, installeren en energie

vo/bve

– Metaaltechniek

– Installatietechniek

– Elektrotechniek

vo/bve

Voor wat betreft onderwijs dat wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van een team waarin voor de in de derde kolom genoemde vakken de leraren voldoen aan de bekwaamheidseisen die voor die vakken worden gesteld.

Zorg en welzijn

vo/bve

Gezondheidszorg en welzijn

vo/bve

 

Huishoudkunde

vo/bve

 

Gezondheidskunde

vo/bve

 

TOELICHTING

Op 19 juli 2012 is de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken VO (de conversietabel) in werking getreden (Stcrt. 2012, 14735). De conversietabel regelt met welke getuigschriften of bewijzen van bekwaamheid een leraar benoembaar is voor vakken waarvoor geen passende lerarenopleiding bestaat of waarvan de namen in de loop der tijd zijn gewijzigd, waardoor de vraag ontstaat of men met een oud getuigschrift ook dat nieuwe vak mag onderwijzen.

De conversietabel behoeft regelmatig actualisering. De wijziging van de conversietabel is tot stand gekomen na overleg met deskundigen van de vakverenigingen Federatie van Onderwijsvakorganisaties en Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici sectie Educatie, Platform vakinhoudelijke verenigingen voortgezet onderwijs, beroepsgerichte platforms en lerarenopleidingen. Omdat het niet goed mogelijk was om in deze wijzigingsregeling uitsluitend de veranderingen op te nemen, is ervoor gekozen de tabel integraal op te nemen.

Algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen

Aan de vakken Informatiekunde/Informatietechnologie zijn enkele getuigschriften toegevoegd. Bij Rekenen is gespecificeerd dat de lerarenopleidingen Wiskunde de nascholing Rekendidactiek aanbieden.

Kunstvakken

De bevoegdheden voor de kunstvakken zijn thans geregeld in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). In artikel XI van de Wet BIO is het overgangsrecht opgenomen voor bestaande bewijzen van bekwaamheid en bestaande bevoegdheden. Daarin is – kort gezegd – bepaald dat bewijzen van bekwaamheid die bestonden op het moment van inwerkingtreding van de Wet BIO, worden gerespecteerd. De bevoegdheden voor de kunstvakken waren tot inwerkingtreding van de Wet BIO op 1 augustus 2006 geregeld in de Regeling bewijzen van bekwaamheid O.W.V.O. en de Regeling onderwijsbevoegdheid CKV2,3. De beleidsregel Regeling onderwijsbevoegdheid culturele kunstzinnige vorming 1 (CKV1) is bovendien nog van toepassing.

In de afgelopen decennia is een aantal nieuwe kunstvakken toegevoegd en is de naam van een aantal kunstvakken gewijzigd. Hierdoor is een complex stelsel van bevoegdheden ontstaan voor de kunstvakken, dat tot onnodige verwarring in het veld leidt. Om die verwarring tegen te gaan en om te voorkomen dat leraren of scholen zelf moeten onderzoeken of zij op basis van wet- en regelgeving van inmiddels meer dan een decennium oud al dan niet bevoegd zijn voor vakken met nieuwe namen, zijn de relevante kunstvakken in de conversietabel opgenomen. In kolom III staan bij het bekwaamheidsgebied vho per kunstvak zowel vakken als opleidingen. De opleidingen zijn ontwikkeld na introductie van de nieuwe kunstvakken. Op die manier is voor alle leraren in de kunstvakken gelijk duidelijk over welke bevoegdheid zij beschikken.

Profielvakken vmbo

Aan de tabel zijn de profielvakken ‘Horeca, Bakkerij en Recreatie’ en ‘Dienstverlening en Producten’ toegevoegd. Aan het profielvak ‘Bouwen, Wonen en Interieur’ zijn enkele getuigschriften toegevoegd.

Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo

Van de wijziging van de conversietabel is gebruikgemaakt voor een kleine wijziging van de Beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo (de Beleidsregel). De wijziging van de tabel bekwaamheidserkenning in bijlage II van de Beleidsregel betreft het aanscherpen van de werkervaringseis voor het profielvak Dienstverlening & Producten (D&P). Door deze eis aan te scherpen, kunnen ook de leraren die tijdens de pilotfase van de beroepsgerichte profielen van het vernieuwde vmbo het profielvak D&P hebben gegeven, in aanmerking komen voor een bekwaamheidserkenning voor dit profielvak. De toevoeging dat de bevoegdheid voor het profielvak inclusief de profielmodules is, komt te vervallen, aangezien deze bij nader inzien overbodig is: de vier profielmodules vormen tezamen immers het profielvak. De bevoegdheid voor de keuzevakken was abusievelijk vermeld: de besluitvorming over de bevoegdheid voor de keuzevakken moet nog plaatsvinden. Voor de profielvakken Media, Vormgeving en ICT (MVI) en Maritiem en Techniek is vooruitlopend daarop al wel duidelijk dat de bevoegdheid voor de aan het profielvak verwante keuzevakken, kan worden afgedekt met de bevoegdheid voor het profielvak. Bij deze profielen blijft in de beleidsregel de bevoegdheid voor de keuzevakken MVI en Maritiem en Techniek gekoppeld aan de bevoegdheid voor het profielvak. Tevens vindt er een correctie plaats voor de verwijzing naar het pedagogisch-didactisch getuigschrift. De wijzigingen zijn niet van invloed op de uitvoerbaarheid van de beleidsregel.

Administratieve lasten

De wijziging heeft geen invloed op de administratieve lasten; de conversietabel biedt scholen uitsluitend meer zekerheid omtrent de bevoegdheden van de leraren die bij hen in dienst zijn.

Caribisch Nederland

De wijziging is ook van toepassing op Caribisch Nederland. De Rijksdienst Caribisch Nederland heeft een concept van de regeling Conversietabel getuigschriften en vakken VO ter consultatie voorgelegd in Caribisch Nederland. Naar aanleiding van de consultatie zijn geen vragen en opmerkingen ontvangen en is de regeling Conversietabel getuigschriften en vakken VO ten gevolge daarvan niet meer aangepast.

Vast verandermoment

De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Deze datum wijkt af van de vaste verandermomenten. Omdat het onderwijsveld over de wijziging is geïnformeerd, de wijziging voor het onderwijsveld begunstigend is en voorts geen administratieve lasten met zich brengt, is ervoor gekozen de wijziging zo snel mogelijk in werking te laten treden.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven