Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-05-2016 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2016-26810".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2016-05-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 14, vierde lid, 26, derde en zesde lid en 31, vijfde lid, van de Wet wapens en munitie
Identifier stcrt-2016-26810
Jaargang 2016
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2016-05-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26810
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 mei 2016, nummer 756898 houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (PbEU 2015, L333/62)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken