Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 mei 2016, nummer 756898 houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (PbEU 2015, L333/62)

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op de artikelen 14, vierde lid, 26, derde en zesde lid en 31, vijfde lid, van de Wet wapens en munitie,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18, eerste lid, onder a, respectievelijk derde lid wordt ‘bijlage II bij deze regeling’ respectievelijk ‘bijlage II van deze regeling’ telkens vervangen door: Bijlage I ‘Technische specificaties voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens’ bij de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (PbEU 2015, L333/62).

B

In artikel 18 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Een wijziging van de in het eerste lid genoemde bijlage gaat voor de toepassing van de Regeling wapens en munitie gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijziging uitvoering moet zijn gegeven.

C

Bijlage II bij deze regeling vervalt.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 mei 2016

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

TOELICHTING

Met deze wijziging wordt voorzien in een wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de inwerkingtreding van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn (hierna: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403). De Uitvoeringsverordening 2015/2403 is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. De uit die verordening voortvloeiende verplichtingen hoeven derhalve niet te worden herhaald in de Regeling wapens en munitie. De aanpassing van de Regeling wapens en munitie is bedoeld om eventuele belemmeringen in de nationale regeling voor de werking van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403) weg te nemen.

De aan Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 gehechte Bijlage I getiteld ‘Technische specificaties voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens’ voorziet in technische specificaties voor de onbruikbaarmaking van vuurwapens. Door de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening 2015/2403 is Bijlage II van de Regeling wapens en munitie overbodig geworden, waarvoor is voorzien in Artikel I, onder C van onderhavige wijzigingsregeling. Artikel I, onder A, van onderhavige wijzigingsregeling bepaalt dat daarvoor in de plaats komt de aan Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 gehechte Bijlage I. De Uitvoeringsverordening (EU) 015/2403 bepaalt in artikel 3 dat de lidstaten een bevoegde autoriteit aanwijzen om te controleren of het vuurwapen onbruikbaar is gemaakt overeenkomstig de technische specificaties van Bijlage I. De Staatssecretaris zal deze bevoegde autoriteit aanwijzen.

Voorts bepaalt artikel 5 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 dat op onbruikbaar gemaakte vuurwapens een markering is aangebracht overeenkomstig het model in Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403, om aan te geven dat zij onbruikbaar zijn gemaakt overeenkomstig de technische specificaties in Bijlage I. Dit artikel noopt niet tot aanpassing van de Regeling wapens en munitie omdat de regeling niet voorziet in verplichte omschrijving van de markering.

Ten slotte geeft de controlerende entiteit als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 – nadat het vuurwapen onbruikbaar is gemaakt – overeenkomstig de in Bijlage I van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 opgenomen technische specificaties aan de eigenaar van het vuurwapen een certificaat van onbruikbaarmaking af overeenkomstig de aan de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403 gehechte Bijlage III, getiteld ‘Modelcertificaat voor onbruikbaar gemaakte vuurwapens’. Met de verklaring als bedoeld in artikel 18, derde lid, van de Regeling wapens en munitie wordt voortaan bedoeld het modelcertificaat zoals genoemd in Bijlage III van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2403. Dit behoeft geen aanpassing van de Regeling wapens en munitie.

Onderhavige regeling zal met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst inwerking treden.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Naar boven