Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2015, 8671Interne regelingen

Wijzigingsbesluit 2015 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa (d.d. 27 september 2011, Stcrt. 2011, 17685, gewijzigd op 11 december 2012, Strct. 2012, 26402 en 7 oktober 2014, Stcrt. 2014, 30785) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 1 komt de definitiebepaling van unitmanager te luiden als volgt:

g. unitmanager:

de leidinggevende van één van de units;.

B

In artikel 2, tweede lid, wordt ‘de units Verzorging en Verpleging A, Verzorging en Verpleging B en Gehandicaptenzorg’, vervangen door: de units Verpleging en Verzorging A, Verpleging en Verzorging B en Gehandicaptenzorg.

C

Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4 Directie Toezicht en Handhaving

  • 1. De directie Toezicht en Handhaving is belast met het in artikel 16 van de Wmg bedoelde toezicht op de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de AWBZ, de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Wmg is bepaald en met de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht en concentraties, met het uitbrengen van zienswijzen en met handhaving.

  • 2. De directie Toezicht en Handhaving kent de units Markttoezicht en Toezicht Zorgaanbieders, Detectie en Toezicht Zorgaanbieders, Toezicht Zorgverzekeraars en de unit Toezicht Transparantie en Zorgplicht.

D

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘Financiën en Control, Human Resource Management en de Projectenpool’, vervangen door: Financiën en Control en de Projectenpool.

E

Onder vernummering van de artikelen 7 tot en met 17, tot 8 tot en met 18, wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7. Unit Human Resource Management

De unit Human Resource Management (HRM) is belast met persoonlijke ontplooiing en organisatie-ontwikkeling, arbeidsvoorwaarden, de HR-cyclus, personeels in- en uitstroom, opleiding, coaching, conflictbemiddeling, gezondheidszorg, het ondersteunen van de unitmanagers en directeuren bij de uitvoering van het HRM-beleid en de advisering van de Raad van Bestuur op het gebied van organisatie- en personele vraagstukken.

F

In artikel 8 (nieuw) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘op grond van artikel 9, 10 en 11’, vervangen door: op grond van de artikelen 10, 11 en 12.

2. In het tweede lid wordt na ‘Directeuren’ toegevoegd: en de unitmanager HRM.

G

Aan artikel 9 (nieuw) wordt een derde lid toegevoegd:

  • 3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de unitmanager HRM vallen diens bevoegdheden toe aan de portefeuillehouder HRM.

H

In artikel 10 (nieuw) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede ‘in de artikelen 48, 49, 85 tot en met 89 Wmg’ vervangen door: in de artikelen 48, 49, 85 tot en met 90 Wmg.

2. Aan het vierde lid wordt een zin toegevoegd: De portefeuillehouder HRM is bevoegd tot het vaststellen van beoordelingen van personeel van de unit HRM en tot het nemen van de daaruit voortvloeiende besluiten.

3. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. De unitmanager HRM is, met inachtneming van artikel 8, bevoegd voor de uitvoering van de werkzaamheden van zijn unit, namens de NZa beschikkingen te nemen betreffende verzoeken krachtens de Wet openbaarheid van bestuur, betreffende dwangsombeschikkingen in verband met het niet-tijdig beslissen op een aanvraag of een bezwaarschrift, betreffende de rechtspositie van het personeel van zijn unit, met uitzondering van beschikkingen tot het aanstellen, bevorderen en ontslaan en beschikkingen tot het verlenen van een voorschot op het salaris, tot het geven van een gratificatie en tot het vaststellen van een beoordeling en de daaruit voortvloeiende besluiten.

I

Aan artikel 11 (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. De unitmanager HRM is bevoegd voor de uitvoering van werkzaamheden van zijn unit namens de NZa privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten met inachtneming van de in bijlage 2 opgenomen maxima ten aanzien van de uit de rechtshandelingen voor de NZa voortvloeiende financiële verplichtingen.

J

Onder vernummering van het vierde tot vijfde lid, wordt aan artikel 12 (nieuw) een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. De unitmanager HRM is voor de uitoefening van de werkzaamheden van zijn unit bevoegd, namens de NZa handelingen te verrichten, anders dan besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen, voor zover het de normale uitoefening van zijn functie betreft.

K

In artikel 13 (nieuw) wordt de zinsnede ‘De medewerkers van de unit Juridische Zaken zijn, met uitzondering van de secretariële medewerkers,’ vervangen door: De juristen van de unit Juridische Zaken zijn.

L

In de tabel in Bijlage 2 wordt tussen de kolom ‘Lid RvB’ en ‘Directeur’ een kolom ‘Portefeuillehouder HRM’ toegevoegd, waarbij aan de portefeuillehouder HRM volmacht wordt verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen waaruit financiële verplichtingen voortvloeien met maximaal een waarde van € 150.000 (incl. BTW).

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Utrecht, 19 maart 2015

Nederlandse Zorgautoriteit, drs. M.A. Ruys voorzitter Raad van Bestuur a.i.

TOELICHTING BIJ HET WIJZIGINGSBESLUIT 2015 BESLUIT ORGANISATIE, MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING NZA

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 17 maart 2015 besloten tot aanpassing van de artikelen 4 en 9 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa (hierna: Mandaatbesluit).

Artikelsgewijze toelichting

A, D, E, F, G, H, I, J en L

De NZa heeft op 5 september 2014 besloten om HRM direct te laten rapporteren aan de Raad van Bestuur. Met de huidige wijziging van het mandaatbesluit wordt ook het organogram van de organisatie daarop aangepast.

Daartoe zijn de taken van de unitmanager HRM vastgelegd in een nieuw artikel 7. Omdat de unitmanager HRM rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur valt, zijn ook de artikelen betreffende mandaat, volmacht, en machtiging herzien, evenals bijlage 2 waarin de volmachtverlening is vastgelegd.

B

De namen van de units zijn met de praktijk in overeenstemming gebracht.

C

Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om de taken van de directie Toezicht en Handhaving te actualiseren. Het tweede lid van artikel 4 is aangepast in verband met een wijziging in de indeling van de units van de directie Toezicht en Handhaving.

K

In verband met een wijziging van de samenstelling van de unit Juridische Zaken dient de vertegenwoordigingsbevoegdheid te worden aangepast.

De integrale tekst van het Mandaatbesluit NZa (en de gewijzigde bijlage die bij het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging behoort), zijn te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl.