Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2014, 30785Interne regelingen

Wijzigingsbesluit 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa (Staatscourant nr. 17685, d.d. 30 september 2011) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 6, tweede lid, wordt ‘Strategie en Communicatie’, vervangen door: Communicatie.

B

In artikel 9, derde lid, wordt na ‘voor het nemen van beschikkingen betreffende tarieven, prestatiebeschrijvingen,’, toegevoegd: beschikbaarheidbijdragen, vereffeningsbedragen, het vaststellen van grenzen als bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de Wmg,.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Utrecht, 7 oktober 2014

De Nederlandse Zorgautoriteit M.A. Ruys voorzitter Raad van Bestuur a.i.

TOELICHTING BIJ HET WIJZIGINGSBESLUIT 2014 BESLUIT ORGANISATIE, MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING NZA

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 7 oktober 2014 besloten tot aanpassing van de artikelen 6 en 9 van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa (hierna: Mandaatbesluit).

Artikelsgewijze toelichting

A

De unit Strategie en Communicatie van de directie Strategie en Juridische Zaken is al enige tijd geleden van naam veranderd. Het Mandaatbesluit was hier nog niet op aangepast. Met deze wijziging wordt hier in voorzien.

B

Door de wijziging van artikel 9, derde lid, krijgt de directeur Cure de bevoegdheid om de unitmanagers van de directie Cure die het betreft, ondermandaat te verlenen voor het vaststellen van beschikkingen betreffende beschikbaarheidbijdragen, vereffeningsbedragen en het vaststellen van grenzen als bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de Wmg. Binnen de directie Cure wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van reguleringsbeschikkingen uitgeoefend door unitmanagers. Zij mogen dit doen voor de taken en werkzaamheden die onder hun unit vallen. Naast de prestatiebeschrijvingsbeschikkingen en de tariefbeschikkingen ligt het daarom voor de hand ook de mogelijkheid van ondermandatering voor beschikkingen betreffende beschikbaarheidbijdragen, vereffeningsbedragen en het vaststellen van grenzen als bedoeld in artikel 50, tweede lid, van de Wmg open te stellen. Door deze aanpassing in het Mandaatbesluit ontstaat er meer uniformiteit in het ondertekenen van reguleringsbeschikkingen. Daarnaast wordt hiermee de bevoegdheid gedecentraliseerd naar het niveau van de unitmanagers.

De integrale tekst van het Mandaatbesluit NZa (en de gewijzigde bijlage die bij het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging behoort), zijn te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl.