Bekendmaking ontwerpwijzigingsbesluit Natura 2000-gebieden Duinen Terschelling, Duinen Schiermonnikoog, Lieftinghsbroek, Fochteloërveen, Drentsche Aa-gebied, Drouwenerzand, Bergvennen & Brecklenkampse Veld, Aamsveen, Wooldse Veen, Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek en Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

De Staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) maakt, ter voldoening aan artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij ter uitvoering van richtlijn nr. 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) voornemens is de aanwijzingsbesluiten van de hieronder genoemde Natura 2000-gebieden te wijzigen: Duinen Terschelling van 30 januari 2009 (Stcrt. 2009, 38), Duinen Schiermonnikoog van 30 januari 2009 (Stcrt. 2009, 38), Lieftinghsbroek van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Fochteloërveen van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Drentsche Aa-gebied van 4 juli 2013 (Stcrt. 2013, 19978), Drouwenerzand van 25 april 2013 (Stcrt. 2013, 12211), Bergvennen & Brecklenkampse Veld van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Aamsveen van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643), Wooldse Veen van 11 juni 2014 (Stcrt. 2014, 17732), Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek van 23 mei 2013 (Stcrt. 2013, 14643) en Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux van 4 juli 2013 (Stcrt. 2013, 19978).

De 11 hierboven genoemde Natura 2000-gebieden zijn aangewezen voor een aantal habitattypen (één per gebied) die niet in het gebied aanwezig blijken. De waarden en de daarvoor gestelde instandhoudingsdoelstellingen (doelen) worden met dit wijzigingsbesluit verwijderd. In 10 van deze gebieden blijken ook habitattypen (in totaal 20) aanwezig waarvoor bij de aanwijzing geen doelen zijn gesteld. Deze doelen worden middels dit wijzigingsbesluit aan de betreffende aanwijzingsbesluiten toegevoegd. Hieronder wordt aangegeven om welke wijzigingen in de aanwijzingsbesluiten het gaat.

Wijzigingen per gebied:

Duinen Terschelling (004)

Het habitattype Duinbossen, binnenduinrand (H2180, subtype C) komt voor dit gebied als waarde te vervallen (het habitattype blijft gehandhaafd wegens het voorkomen van de subtypen A en B). De habitattypen Slijkgrasvelden (H1320) en Blauwgraslanden (H6410) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn aangepast dan wel toegevoegd.

Duinen Schiermonnikoog (006)

Het habitattype Duinen met kraaiheide (H2140) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Zilte pionierbegroeiingen (H1310) en Schorren en zilte graslanden (H1330) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Lieftinghsbroek (021)

Het habitattype Vochtige alluviale bossen (H91E0) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Hoogveenbossen (H91D0) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Fochteloërveen (023)

Het habitattype Zure vennen (H3160) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Binnenlandse kraaiheibegroeiingen (H2320) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Drentsche Aa-gebied (025)

Het habitattype Overgangs- en trilveen, veenmosrietlanden (H7140, subtype B) komt voor dit gebied als waarde te vervallen (het habitattype blijft gehandhaafd wegens het voorkomen van subtypen A). De habitattypen Zandverstuivingen (H2330) en Beuken-/eikenbossen met hulst (H9120) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn aangepast dan wel toegevoegd.

Drouwenerzand (026)

Het habitattype Oude eikenbossen (H9190) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het betreffende doel is verwijderd.

Bergvennen & Brecklenkampse Veld (046)

Het habitattype Stuifzandheiden met struikhei (H2310) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Zure vennen (H3160) en Hoogveenbossen (H91D0) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Aamsveen (055)

Het habitattype Hoogveenbossen (H91D0) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Zwak gebufferde vennen (H3130), Blauwgraslanden (H6410), Actief hoogvenen, hoogveenlandschap (H7110, subtype A), Beuken-/eikenbossen met hulst (H9120) en Oude eikenbossen (H9190) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Wooldse Veen (064)

Het habitattype Hoogveenbossen (H91D0) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Heischrale graslanden (H6230) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132)

Het habitattype Glanshaverhooilanden (H6510) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. Het habitattype Ruigten en zomen, moerasspirea (H6430, subtype A) dat in het gebied is vastgesteld, is als waarde toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136)

Het habitattype Jeneverbesstruwelen (H5130) komt voor dit gebied als waarde te vervallen. De habitattypen Kranswierwateren (H3140), Overgangs- en trilvenen, trilvenen (H7140, subtype A) en Oude eikenbossen (H9190) die in het gebied zijn vastgesteld, zijn als waarden toegevoegd. De betreffende doelen zijn verwijderd dan wel toegevoegd.

Waar en hoe kunt u het ontwerpwijzigingsbesluit inzien?

Tijdens de terinzagelegging van woensdag 4 maart 2015 tot en met woensdag 15 april 2015 kunt u de besluiten digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u gedurende de hiervoor genoemde periode de papieren versie inzien op de vestiging van het Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Reageren op het ontwerpwijzigingsbesluit

Belanghebbenden hebben het recht om binnen de gestelde inspraaktermijn schriftelijk of mondeling een zienswijze op het ontwerpwijzigingsbesluit in te dienen. De inspraaktermijn loopt van woensdag 4 maart 2015 tot en met woensdag 15 april 2015.

Waarop kunt u reageren?

Met het ontwerpwijzigingsbesluit worden 31 doelen van 11 Natura 2000-gebieden verwijderd, aangepast of toegevoegd. U kunt alleen reageren op de gewijzigde onderdelen van het ontwerpbesluit, in dit geval op de wijziging van waarden en verwijdering, aanpassing en toevoeging van doelen. Op de andere onderdelen die eerder zijn vastgesteld, zoals selectie, begrenzing en andere instandhoudingsdoelen, kunt u niet reageren.

Op welke wijze kunt u inspreken?

Gedurende de inspraaktermijn kunt u reageren op het ontwerpwijzigingsbesluit.

Schriftelijk inspreken

Uw schriftelijke reactie kunt u, onder vermelding van de naam van het gebied waarop de zienswijze betrekking heeft, tot en met woensdag 15 april 2015 sturen naar: Ministerie van Economische Zaken, t.a.v. Natura 2000/ontwerp Afwezige waarden, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. Uw reactie kunt u ook digitaal via internet indienen. Uw digitale reactie kunt u van woensdag 4 maart 2015 tot en met woensdag 15 april 2015 versturen naar het e-mailadres zienswijzenatura2000@minez.nl. In uw reactie dient u uw naam en adres te vermelden, de datum, de naam van het besluit (Afwezige waarden) waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat voorgenomen besluit.

Mondeling inspreken

Indien u mondeling wilt inspreken, dient u dit uiterlijk woensdag 15 april 2015 te doen via het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42. Overeenkomstig artikel 3:17 van de Algemene wet bestuursrecht wordt een verslag gemaakt van hetgeen mondeling naar voren is gebracht.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Iedereen die een reactie heeft ingediend, ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. Na afloop van de inspraakprocedure worden alle reacties gebundeld. Mede op basis van de ingediende zienswijzen neemt de Staatssecretaris van Economische Zaken uiteindelijk het definitieve wijzigingsbesluit. Als inspreker krijgt u hierover bericht. Beroep tegen het definitieve besluit is in beginsel alleen mogelijk door een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het klantcontactcentrum van RVO.nl, telefoon 088 – 042 42 42 (lokaal tarief).

Naar boven