Openbare kennisgeving aanwijzing 24 Natura 2000-gebieden, Ministerie van Economische Zaken

15 juli 2013

Ingevolge artikel 11, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 maakt de staatssecretaris van Economische Zaken het volgende bekend.

De staatssecretaris van EZ wijst ter uitvoering van richtlijn nr. 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) 24 hieronder genoemde Natura 2000-gebieden aan. De aanwijzingen in het kader van de Habitatrichtlijn geschieden op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en zijn het gevolg van de vaststelling door de Europese Commissie van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (beschikking 2004/813/EG). Tevens worden er aan de gebieden die reeds in het kader van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen instandhoudingsdoelstellingen toegevoegd.

In de definitieve besluiten is voor elk van de gebieden de begrenzing vastgelegd en zijn de instandhoudingsdoelstellingen vastgesteld. Dit is gebeurd voor de soorten en habitattypen op grond van de Habitatrichtlijn en voor de vogelsoorten op grond van de Vogelrichtlijn.

Als gevolg van artikel 11, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 is op de voorbereiding van het aanwijzingsbesluit de uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Terinzagelegging

De formele terinzagelegging en de beroepsprocedure zullen in september plaatsvinden. De definitieve aanwijzingsbesluiten zullen ter informatie vanaf maandag 15 juli 2013 al wel beschikbaar zijn op: www.rijksoverheid.nl/natura2000. Tijdens de terinzagelegging in september kunt u de besluiten naast de digitale raadpleging via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000 ook raadplegen via de papieren versie op de vestiging van het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Beroepsprocedure

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten formeel ter inzage zijn gelegd.

Meer informatie over de definitieve aanwijzingsbesluiten van deze gebieden, de terinzagelegging en hoe u beroep kunt instellen wordt na de zomer gemeld via een bekendmaking in de Staatscourant en op internet. Ook zullen er advertenties worden geplaatst in een landelijk dagblad en een aantal regionale dagbladen en in huis-aan-huisbladen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

De definitieve aanwijzingsbesluiten:

Voor de volgende 24 Natura 2000-gebieden liggen de definitieve aanwijzingsbesluiten na de zomer ter inzage (de nummers verwijzen naar de gebiedsnummers):

Van Oordt’s Mersken (15)

Drentsche Aa-gebied (25)

Dwingelderveld (30)

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (36)

Olde Maten & Veerslootslanden (37)

Vecht- en Beneden-Reggegebied (39)

Springendal & Dal van de Mosbeek (45)

Dinkelland (49)

Landgoederen Oldenzaal (50)

Uiterwaarden Lek (82)

Botshol (83)

Zouweboezem (105)

Haringvliet (109)

Hollands Diep (111)

Biesbosch (112)

Grevelingen (115)

Kop van Schouwen (116)

Manteling van Walcheren (117)

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux (136)

Grensmaas (152)

Geleenbeekdal (154)

Brunssummerheide (155)

Bemelerberg & Schiepersberg (156)

Sint Pietersberg & Jekerdal (159)

Naar boven