Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv

Gelet op:

 • artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv);

 • de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555, hierna: het Besluit btv);

 • artikel 14 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (Staatscourant 2013 nr. 17541);

 • artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358, hierna: de Gedragscode);

 • de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast:

Begrippen en definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Wbtv:

Wet beëdigde tolken en vertalers;

b. Besluit btv:

Besluit beëdigde tolken en vertalers;

c. Beleid PE:

Beleid permanente educatie Wbtv

d. Rbtv:

Register beëdigde tolken en vertalers;

e. Uitwijklijst:

een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

f. Raad:

de Raad voor Rechtsbijstand;

g. tolk:

een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

h. vertaler:

een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

i. deskundige:

een docent met praktijkervaring;

j. erkende opleiding:

een door de Raad aangewezen opleidingsinstelling;

k. kwaliteitsplan:

een door een opleiding opgestelde beschrijving van de organisatie van de opleiding en van de wijze waarop de kwaliteit van de opleiding wordt geborgd;

l. opleidingsinstelling:

een instelling welke scholingsactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 1, sub f van het Besluit PE en voldoet aan de nadere regels gesteld krachtens artikel 3, derde lid van het Besluit PE;

m. relevant:

een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;

n. scholingsactiviteit:

relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Voorwaarden

Verzoek tot aanwijzing

Artikel 2
 • 1. Een opleidingsinstelling dient de Raad schriftelijk te verzoeken om haar aan te wijzen als erkende opleidingsinstelling.

 • 2. Het schriftelijk verzoek dient te worden onderbouwd met een kwaliteitsplan.

 • 3. Een verzoek tot aanwijzing wordt afgewezen indien het kwaliteitsplan onvoldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van de scholingsactiviteiten.

Het kwaliteitsplan

Artikel 3

In het kwaliteitsplan worden tenminste de volgende onderdelen uitvoerig beschreven:

 • a. de visie en strategie van de opleidingsinstelling;

 • b. de organisatie van scholingsactiviteiten;

 • c. de wijze waarop scholingsactiviteiten relevant zijn voor tolken en vertalers, en hoe een scholingsactiviteit hiertoe vorm krijgt;

 • d. de wijze waarop het niveau van een scholingsactiviteit wordt geborgd;

 • e. de wijze waarop de opleidingsinstelling de inbreng van tolken en vertalers waarborgt bij de totstandkoming, evaluatie en verbetering van een scholingsactiviteit;

 • f. op welke wijze de deskundigen van de scholingsactiviteiten worden geselecteerd en begeleid;

 • g. de wijze waarop wordt gecontroleerd dat kennisoverdracht heeft plaatsgevonden;

 • h. de wijze waarop kwaliteit van de opleidingsinstelling wordt geborgd;

 • i. de wijze waarop alle informatie van de aangeboden scholingsactiviteiten wordt gearchiveerd.

Portfolio

Artikel 4

 • 1. Een scholingsactiviteit van een erkende opleiding voldoet aan de criteria gesteld krachtens artikel 3 van het Beleid PE.

 • 2. Van elke individuele scholingsactiviteit wordt een digitaal portfolio bijgehouden.

 • 3. Het portfolio bevat tenminste:

  • a. informatie over de doelgroep;

  • b. informatie over de leerdoelen;

  • c. beschrijving van de globale inhoud;

  • d. het lesmateriaal;

  • e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);

  • f. berekening van het totaal aantal uren studiebelasting;

  • g. totaal aantal PE-punten;

  • h. informatie over deskundigen (incl. curriculum vitae);

  • i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Controle

Artikel 5

 • 1. Om de kwaliteit van erkende opleidingsinstellingen te waarborgen kan de Raad audits uitvoeren.

 • 2. De erkende opleidingsinstelling overlegt op verzoek van de Raad informatie, zodat een audit kan worden uitgevoerd.

Intrekken aanwijzing

Artikel 6

De Raad kan een aanwijzing tot erkende opleiding intrekken indien:

 • a. de erkende opleidingsinstelling de Raad daartoe schriftelijk verzoekt;

 • b. blijkt dat de opleidingsinstelling niet meer voldoet aan het ingediende kwaliteitsplan.

Slotbepalingen

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv.

Inwerkingtreding

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

De Raad voor Rechtsbijstand, P.J.M. van den Biggelaar, Directeur Stelsel

J. Wijkstra Directeur Bedrijfsvoering

TOELICHTING

Algemeen

Het Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv heeft tot doel opleidingsinstellingen op instellingsniveau aan te wijzen. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • 1. de kwaliteit van de opleidingsinstelling staat centraal;

 • 2. de verantwoordelijkheid voor die kwaliteit ligt primair bij de opleidingsinstellingen;

 • 3. terugdringing van administratieve lasten.

Om opleidingsinstellingen aan te wijzen is het van belang om inzage te hebben hoe de opleidingsinstelling scholingsactiviteiten ontwikkelt en organiseert en de kwaliteit van de opleidingsinstelling.

Artikelsgewijs

Artikel 1

In dit artikel staan de begrippen gedefinieerd. Er is volledig aangesloten op de begrippen gehanteerd in het Besluit PE.

Artikel 2

Een aanwijzing kan enkel geschieden op schriftelijk verzoek van de opleidingsinstelling. Het verzoek moet worden ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Een verzoek tot aanwijzing dient onderbouwd te worden met een kwaliteitsplan. Indien dit kwaliteitsplan onvoldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van scholingsactiviteiten zal het verzoek afgewezen worden.

Artikel 3

Het kwaliteitsplan van opleidingsinstellingen is het document waaruit de borging van de kwaliteit van scholingsactiviteiten moet blijken. De onderdelen die in het kwaliteitsplan moeten worden uitgewerkt staan in dit artikel benoemd. De opleidingsinstelling dient een uitvoerige omschrijving te geven van deze onderdelen. Als het kwaliteitsplan voldoende waarborgen biedt, dan volgt een aanwijzing. Het kwaliteitsplan vormt daarmee de basis voor een aanwijzing. Processen kunnen echter wijzigen en daardoor is het kwaliteitsplan een dynamisch document. Van belang is dat wijzigingen in een kwaliteitsplan direct worden doorgegeven aan de Raad

Het Kwaliteitsplan bevat informatie over de opleidingsinstelling. De Wet openbaarheid van bestuur is van toepassing op verzoeken om inzage van deze documenten.

Artikel 4

Een scholingsactiviteit dient te voldoen aan de krachtens artikel 3 van het Beleid PE gestelde criteria. Erkende opleidingsinstellingen dienen portfolio´s bij te houden van alle aangeboden scholingsactiviteiten. Deze portfolio´s hoeven slechts bij een audit aan de Raad te worden overgelegd. Zolang de aanwijzing van kracht is dienen portfolio’s van aangeboden scholingsactiviteiten tenminste zeven jaar in digitale vorm bewaard te worden.

Artikel 5

Omdat een aanwijzing op instellingsniveau geschiedt, kan de Raad audits uitvoeren om te controleren of het kwaliteitsplan wordt nageleefd. De Raad kan informatie opvragen. Hierbij kan gedacht worden aan de diverse portfolio’s en een eventuele laatste versie van het kwaliteitsplan.

Artikel 6

Een aanwijzing kan op verzoek worden ingetrokken. Een aanwijzing kan ook ingetrokken worden als blijkt dat de kwaliteit van de opleidingsinstelling niet meer voldoet. Hiertoe zal de opleidingsinstelling wel eerst een hersteltermijn worden gegeven. Indien de kwaliteit na de hersteltermijn niet gewaarborgd kan worden, zal de aanwijzing worden ingetrokken.

Naar boven