Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2015, 22678Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 juli 2015, MINBUZA-2015.372790, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006, Local Employment in Africa for Development (LEAD)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

Voor subsidieverlening in het kader van artikel 5.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 op het terrein van private sectorontwikkeling in het kader van LEAD gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

Voor subsidieverlening in het kader van LEAD geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 juli 2016 een subsidieplafond van € 25.000.000.

Artikel 3

Aanvragen om in aanmerking te komen voor een subsidie in het kader van LEAD worden ingediend in de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 28 september 2015, 12.00 uur aan de hand van het daartoe door de minister vastgestelde aanvraagformulier en voorzien van de op het aanvraagformulier gevraagde bescheiden.1

Artikel 4

De verdeling van de beschikbare middelen vindt plaats op grond van een beoordeling overeenkomstig de maatstaven die in de bijlage bij dit besluit zijn neergelegd, met dien verstande dat uit alle aanvragen die voldoen aan de maatstaven, de aanvragen die het beste daaraan voldoen het eerst voor een subsidie in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 8, derde lid, sub d, van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2016 met dien verstande dat het van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, namens deze, de plaatsvervangend Directeur-Generaal Internationale Samenwerking, R.M. Buijs

BIJLAGE

Inhoudsopgave:

0.

BEGRIPPENLIJST

1.

ALGEMEEN

 

1.1 Inleiding en achtergrond

 

1.2 Beleidscontext

 

1.3 Doelstelling

 

1.4 Doelgroep en territoriale reikwijdte

2.

BEOORDELINGSCRITERIA

 

2.1 Drempelcriteria

 

2.2 Criteria met betrekking tot de kwaliteit van het programmavoorstel (programmatoets)

3.

PROCEDURE

 

3.1 Aanvragen

 

3.2 Beoordelingsprocedure

 

3.3 Verdeling beschikbare middelen

 

3.4 Uitvoering en planning van de beoordeling

 

3.5 Melden van wijzigingen

 

3.6 Monitoring en evaluatie

BEGRIPPENLIJST

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Aanvrager:

de maatschappelijke organisatie of sociale onderneming die de subsidie voor het programmavoorstel aanvraagt. In het geval van een alliantie is de penvoerder de aanvrager.

Doelland:

land waarvoor de subsidietender open staat. Tot de doellanden behoren: Algerije, Egypte, Eritrea, Libië, Mali, Nigeria, Somalië en Tunesië.

Jongeren:

tot de beroepsbevolking behorende jongeren conform de definitie van de International Labour Organisation (ILO), met inachtneming van ILO-conventies nr. 138 en 182.

Maatschappelijke organisatie:

een niet op winst gerichte en niet door een overheidsinstantie opgerichte of aan een overheidsinstantie statutair of feitelijk verbonden organisatie die beschikt over rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht.

Minister:

de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Nederlandse onderneming of organisatie:

een organisatie of onderneming opgericht in Nederland, volgens Nederlands recht en statutair in Nederland gevestigd.

Onderneming:

iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent.

Regio:

de geografische regio waartoe een doelland behoort. In dit verband worden Eritrea en Somalië gerekend tot de Hoorn van Afrika, Algerije, Egypte, Libië en Tunesië tot de Magreb regio en Mali en Nigeria tot West-Afrika.

Sociale onderneming:

een zelfstandige onderneming die een product of dienst levert en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreeft gericht op duurzame ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden en die grenzen heeft gesteld aan het onttrekken van kapitaal aan de onderneming.2

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

1.1. Inleiding en achtergrond

De afgelopen jaren hebben duizenden vluchtelingen en migranten hun leven in gevaar gebracht door via de Middellandse Zee de oversteek naar Europa te wagen. In 2014 staken 170.600 irreguliere migranten de zee over van Libië naar Malta en Italië. Dat is vier keer zoveel als in het jaar ervoor. Ook de toestroom via landen als Tunesië, Algerije, Turkije, Griekenland en Spanje is de afgelopen jaren sterk toegenomen en de verwachting is dat deze trend de komende jaren zal voortzetten.

De redenen voor irreguliere migranten om huis en haard te verlaten lopen uiteen. Doorgaans worden drie factoren genoemd die de grondoorzaken vormen van irreguliere migratie: economische factoren (kans op werk, inkomensniveau, ongelijkheid), politieke factoren (onveiligheid, repressie, mensenrechtenschendingen) en milieufactoren (klimaatverandering, milieudegradatie, natuurrampen).

Een groeiende groep irreguliere migranten komt uit Afrikaanse landen waar het gebrek aan economisch perspectief een belangrijke rol speelt in de keuze om te migreren. Uit diverse studies van onder meer de Verenigde Naties (VN) en de International Labour Organisation (ILO) blijkt dat het niet hebben van een baan en gebrek aan uitzicht op een betere toekomst, een belangrijke reden is voor Afrikaanse jongeren om illegaal te migreren naar Europa. Jeugdwerkloosheid is een groeiend probleem in veel Afrikaanse landen. De helft van de Afrikaanse bevolking is jonger dan 25 jaar en tot 2045 blijft dit aandeel flink groeien. Ondanks de groeiende economieën in Afrika, kan de markt het stijgende aantal (jonge) arbeidskrachten niet van banen voorzien. In de periode 2005–2013 is de beroepsbevolking in Sub-Sahara Afrika met ruim 101 miljoen personen gestegen, terwijl het aantal banen slechts met 71 miljoen steeg.3 Werkloosheid onder jongeren is twee tot viermaal zo hoog als onder volwassenen. In fragiele staten leven tweemaal zoveel jongeren als in niet fragiele staten terwijl de grootste armoede over het algemeen in fragiele staten heerst4. Zonder sterke toename van het aantal nieuwe banen is deze situatie onhoudbaar.

1.2. Beleidscontext

In de nota ‘Wat de wereld verdient’5 is een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen gepresenteerd. Drie doelstellingen staan daarin centraal: het uitbannen van extreme armoede, duurzame en inclusieve groei overal ter wereld en succes voor Nederlandse ondernemingen in het buitenland. Hoewel de armoede in de wereld afneemt, profiteert nog lang niet iedereen daarvan. Wereldwijd leven 900 miljoen mensen nog altijd onder de armoedegrens. Vrouwen- en arbeidsrechten staan nog steeds onder zware druk. Lage- en middeninkomenslanden hebben weinig mogelijkheden om hun eigen weg naar groei te kiezen.

Om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren, is het noodzakelijk om obstakels weg te nemen die inclusieve groei hinderen in lage- en middeninkomenslanden. In het bijzonder jongeren en vrouwen behoeven ondersteuning om volwaardig te kunnen participeren in de economie en de samenleving. Nederland investeert in de ontwikkeling van een private sector waar iedereen gelijke kansen heeft om economische activiteiten te ontplooien. Door de randvoorwaarden voor ondernemen te versterken, helpen we landen bij het opbouwen van een goede economische basis en wordt het aantrekkelijker om zaken te doen in deze landen. Door extra in te zetten op kansen voor kwetsbare groepen, wordt inclusieve en duurzame economische groei bevorderd. Dit helpt landen in hun transitiepad van hulp naar handel.

Het stimuleren van ondernemerschap is een kernelement van deze agenda. Een groeiende private sector creëert werkgelegenheid en dat draagt bij aan armoedevermindering. Bedrijven zijn de motor van de economie en de belangrijkste werkgevers. Door ondernemerschap te stimuleren kunnen mensen zichzelf ontplooien en worden nieuwe banen gecreëerd. Het hebben van een baan is de belangrijkste bron van inkomen en de manier voor mensen om structureel uit de armoede te komen.

Door het toegenomen aantal vluchtelingen en migranten wereldwijd en de recente scheepsrampen op de Middellandse Zee zijn migratie en de grondoorzaken van migratie hoog op de internationale agenda gekomen. Hoewel Nederland ook in Europees verband al veel doet om tot duurzame oplossingen te komen voor de migratieproblematiek in samenwerking met transit- en herkomstlanden6, is meer nodig.

LEAD is de uitwerking van het derde initiatief gericht op de economische grondoorzaken van migratie, zoals aangekondigd in de Kamerbrief ‘Toelichting extra inzet op jonge Afrikaanse ondernemers en werknemers’7. Via dit initiatief wordt jeugdwerkgelegenheid een extra impuls gegeven, waardoor jongere Afrikaanse mannen en vrouwen lokaal perspectief kan worden geboden.

1.3. Doelstelling

De doelstelling van LEAD is het creëren van werkgelegenheid voor jonge mannen en vrouwen in acht Afrikaanse landen. Door Afrikaanse jongeren te ondersteunen bij duurzame inkomensverwerving, bijvoorbeeld door hen te helpen bij het starten van een onderneming of door bestaande ondernemingen te helpen doorgroeien zodat er nieuwe arbeidsplekken worden gecreëerd voor jongeren, wordt de lokale economie gestimuleerd en wordt jongeren lokaal perspectief geboden. De verwachting is dat dit bijdraagt aan een afnemende migratiedruk en het risico op radicalisering en conflicten.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben als doelstelling duurzame inkomensverschaffing voor jongeren te realiseren via (zelfstandig) ondernemerschap of door het anderszins creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Daarbij is het streven dat jonge vrouwen gelijke kansen hebben. Technische assistentie (TA), zoals het verzorgen van trainingen, kan onderdeel uitmaken van de interventie, maar op zichzelf staande TA-activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

1.4. Doelgroep en territoriale reikwijdte

LEAD staat open voor aanvragen door een Nederlandse maatschappelijke organisatie, een Nederlandse sociale ondernemer of een alliantie van maatschappelijke organisaties en/of sociale ondernemers met een Nederlandse penvoerder. Voor alliantiepartners geldt dat ze ook niet-Nederlands kunnen zijn. Het is van belang dat aanvragers zelfstandig of via één of meer van de alliantiepartners de beschikking hebben over een lokaal netwerk en de noodzakelijke infrastructuur (zoals een lokale vestiging) in het land of de landen waar het programmavoorstel zich op richt. Het maximum aantal alliantiepartners is vijf.

Aanvragers richten zich met hun programmavoorstel op jongeren in één of meer van de volgende landen: Algerije, Egypte, Eritrea, Libië, Mali, Nigeria, Somalië en Tunesië. De aanvraag richt zich bij voorkeur (mede) op de fragiele staten: Eritrea, Libië, Mali en Somalië.

HOOFDSTUK II. BEOORDELINGSCRITERIA

2.1. Drempelcriteria

Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van deze beleidsregels dient tenminste aan de volgende drempelcriteria te worden voldaan:

 • D.1. De aanvrager is een Nederlandse maatschappelijke organisatie, dan wel een Nederlandse sociale onderneming, zoals gedefinieerd in de begrippenlijst bij deze beleidsregels.

  In het geval van een alliantie is een Nederlandse organisatie de penvoerder. Alle alliantiepartners dienen rechtspersoonlijkheid te bezitten. Een alliantie bestaat uit maximaal vijf alliantiepartners, daaronder begrepen de penvoerder. Voor alliantiepartners geldt dat ze ook niet-Nederlands kunnen zijn. De aanvraag omvat een door alle betrokken organisaties getekende samenwerkingsovereenkomst, waarin in ieder geval afspraken zijn neergelegd over (i) de wijze waarop elk van de partijen bijdraagt aan de werkzaamheden van de alliantie, (ii) de wijze waarop de besluitvorming in de alliantie plaatsvindt, (iii) de wijze waarop de kosten en de risico’s worden gedeeld over de deelnemers en (iv) de wijze waarop de naleving van de aan een subsidie verbonden verplichtingen jegens de minister is gewaarborgd. De penvoerder is, indien de aanvraag wordt gehonoreerd, jegens de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

 • D.2. De aanvrager mag maximaal één subsidieaanvraag indienen en alliantiepartners (daaronder begrepen de penvoerder) mogen slechts in één alliantie deelnemen.

 • D.3. De aanvrager heeft zelfstandig of via één of meerdere alliantiepartners minimaal drie jaar ervaring in het doelland of de regio zoals gedefinieerd in de begrippenlijst waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • D.4. De aanvrager maakt aannemelijk dat één of meerdere alliantiepartners de beschikking heeft/hebben over een lokaal netwerk en de noodzakelijke infrastructuur (zoals een lokale vestiging) in het land of de landen waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • D.5. De aanvrager is in staat tot een adequaat financieel beheer. De aanvrager kan door ervaringsdeskundigheid met betrekking tot de activiteiten als waarvoor subsidie wordt gevraagd een doelgerichte en doelmatige uitvoering van de activiteiten waarborgen.

 • D.6. De aanvrager maakt aannemelijk dat tenminste 25% van de jaarlijkse inkomsten afkomstig is uit bronnen anders dan bijdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Subsidies zullen nooit meer bedragen dan 75% van de jaarlijkse inkomsten van de organisatie. De aannemelijkheid wordt onderbouwd aan de hand van financiële verslaglegging over de periode 2012–2014.

  In het geval van een alliantie geldt dit criterium voor de gehele alliantie. Dat wil zeggen dat indien één van de deelnemende organisaties minder dan 25% van de jaarlijkse inkomsten uit andere dan BZ bijdragen verwerft, dit kan worden gecompenseerd door een andere partij uit de alliantie.

  Gelden die direct of indirect worden verkregen ten laste van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (bijvoorbeeld een subsidie of bijdrage van een Nederlandse ambassade) tellen niet mee bij het bepalen van de omvang van de eigen inkomsten maar wel bij het bepalen van de omvang van de jaarlijkse inkomsten.

 • D.7. De maximale bezoldiging van de individuele leden van management en bestuur van de aanvrager en eventuele alliantiepartners bedraagt met ingang van het tijdvak waarvoor subsidie wordt gevraagd per kalenderjaar ten hoogste EUR 163.000 op grond van een 36-urige werkweek. Genoemd bedrag bestaat naast de beloning (de som van de periodiek betaalde beloningen en winstdelingen en bonusbetalingen) ook uit de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en beloningen betaalbaar op termijn, zoals vakantiegeld, 13e maand, werkgeversdeel pensioenbijdrage e.a.

  De maximale bezoldiging van de individuele leden van management en bestuur van lokale alliantiepartners staat op het moment van indienen van de subsidie in redelijke verhouding tot het niveau van de functie, de geografische ligging en de omvang en complexiteit van de organisatie.

 • D.8. De aanvrager voldoet aan de richtlijnen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals vastgelegd in de OESO richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de IFC Performance Standards. In het geval van een alliantie geldt dit criterium voor de gehele alliantie.

 • D.9. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd worden uitgevoerd in één of meerdere doellanden: Algerije, Egypte, Eritrea, Libië, Mali, Nigeria, Somalië en Tunesië.

 • D.10. De hoogte van de aangevraagde subsidie bedraagt minimaal EUR 2.000.000 en maximaal EUR 7.500.000.

 • D.11. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd richten zich hoofdzakelijk (voor tenminste 65%) op jongeren zoals gedefinieerd in de begrippenlijst bij deze beleidsregels.

 • D.12. Het programma heeft een looptijd van maximaal drie jaar en start uiterlijk drie maanden na bekendmaking van de subsidiebeschikking.

 • D.13. De aanvrager maakt aannemelijk dat de activiteiten niet commercieel haalbaar zijn gedurende de looptijd van het programma.

 • D.14. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben als doelstelling duurzame inkomensverschaffing voor jongeren via (zelfstandig) ondernemerschap of door het anderszins creëren van nieuwe arbeidsplaatsen. Technische assistentie (TA), zoals het verzorgen van trainingen, kan onderdeel uitmaken van de interventie, maar op zichzelf staande TA-activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • D.15. Het programma betreft geen

  • initiatieven die proselitisme (mede) beogen.

  • activiteiten waarvoor reeds rechtstreeks een subsidie of bijdrage ten laste van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ontvangen;

  • activiteiten van een lokale maatschappelijke organisatie waarvoor reeds middellijk ten laste van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een bijdrage wordt ontvangen.

  • activiteiten van organisaties die reeds ten laste van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een instellingssubsidie ontvangen waarvan de werkingsduur zich uitstrekt tot in het subsidietijdvak waarop de tender waarvoor een aanvraag wordt ingediend betrekking heeft.

2.2. Criteria met betrekking tot de kwaliteit van het programmavoorstel (programmatoets)

Bij de programmatoets wordt de kwaliteit van het voorstel beoordeeld. Daarbij wordt getoetst op de mate waarin programmavoorstellen bijdragen aan de doelstelling van LEAD. Dit gebeurt aan de hand van de hierna volgende criteria, waarbij de individuele criteria zelfstandig worden beoordeeld en het programmavoorstel in zijn geheel.

 • P.1. Resultaten van activiteiten: de mate waarin de activiteiten bijdragen aan duurzame inkomensverschaffing voor jongeren in de doellanden via (zelfstandig) ondernemerschap of door het anderszins creëren van nieuwe arbeidsplaatsen in sectoren die de potentie hebben de economie van het land te versterken en hoe de beoogde activiteiten naar verwachting zullen bijdragen aan het voorkomen van irreguliere migratie.

 • P.2. Doellanden: de mate waarin de activiteiten zich concentreren in fragiele staten. Prioriteit zal worden gegeven aan projectvoorstellen die (mede) zijn gericht op de fragiele staten: Eritrea, Libië, Mali en Somalië.

 • P.3. Context- en doelgroepanalyse: de mate waarin het programmavoorstel, in het bijzonder de probleemstelling en doelstelling, is afgestemd op de uitkomsten van een genderspecifieke doelgroep- en contextanalyse. Van belang in de contextanalyse is de link tussen de beoogde interventie en de irreguliere economische migratieproblematiek. Voor landen die te kampen hebben met conflict geldt dat een conflictanalyse moet worden meegenomen in de contextanalyse en de conflictanalyse is toegespitst op consequenties voor het beoogde programma.

 • P.4. Integratie van aandacht voor jonge vrouwen: de mate waarin de activiteiten bijdragen aan gelijke toegang voor jonge vrouwen tot de te creëren duurzame inkomensverschaffing, ondernemerschap en/of arbeidsplaatsen, zoals blijkt uit de genderspecifieke context- en doelgroepanalyse en een vertaling van de bevindingen van die analyse in een aanpak die specifieke knelpunten voor jonge vrouwen mitigeert.

 • P.5. Uitwerking van Outcomes, Outputs, Activititeiten en Middelen: de mate waarin de strategische korte- en middellangetermijn doelstellingen en interventies logisch voortvloeien uit de context- en doelgroepanalyse en de outcomes, outputs, voorgenomen activiteiten en middelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) zijn uitgewerkt.

 • P.6. Uitwerking van Indicatoren: de mate waarin de outputs, outcomes en impact worden gemonitord door een adequaat systeem dat is gebaseerd op indicatoren die de Donor Committee for Enterprise Development (DCED) hanteert voor de monitoring van resultaten op het gebied van werkgelegenheid8.

 • P.7. Risico’s monitoring en bijsturing: de mate waarin sprake is van adequaat risicomanagement, bestaande uit een adequate risicoanalyse en een adequaat systeem voor monitoring en bijsturing (M&E), en de mate waarin de middelen zijn gewaarborgd die eventueel complementair aan de gevraagde subsidie nodig zijn voor de uitvoering van het programma. Van belang is dat het M&E systeem elementen bevat met betrekking tot de randvoorwaarden voor succes van het programma, zoals menselijke veiligheid, capabele overheid en tegengaan conflict.

 • P.8. Doelmatigheid: de mate waarin de inzet van de financiële middelen op een efficiënte wijze bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. Hierbij worden in het verleden geleerde lessen (best practices) in achtgenomen.

 • P.9. Duurzaamheid, bestaande uit twee componenten:

  • de mate waarin het programma een blijvend effect heeft voor de uiteindelijke doelgroep

  • de mate waarin het programma na drie jaar kan worden voortgezet zonder (additionele) steun van de Nederlandse overheid

 • P.10. Track Record van Aanvrager en Alliantiepartners: de mate waarin de aanvrager en eventuele alliantiepartners bewezen ervaring hebben met het stimuleren van (jeugd)werkgelegenheid in Afrika. Aantoonbare ervaring op het gebied van privatesectorontwikkeling en het samenwerken met de private sector is van belang. Ook ervaring in het stimuleren van werkgelegenheid voor vrouwen is van belang.

 • P.11. Lokale Inbedding: de mate waarin de aanvrager en eventuele alliantiepartners beschikken over een lokaal netwerk en de noodzakelijke infrastructuur (zoals een lokale vestiging) in het land of de landen waarop het programmavoorstel zich richt.

 • P.12. Meerwaarde Alliantie: in geval van alliantie, de mate waarin het werken met alliantiepartners meerwaarde heeft en de penvoerder en de overige alliantiepartners ervaring hebben met het samenwerken in een alliantie.

 • P.13. Complementariteit: de mate waarin de activiteiten aansluiten op initiatieven van lokale publieke en/of private partijen en op activiteiten die in het betreffende land worden ondernomen door Nederland of andere donoren (organisaties of landen).

 • P.14. Additionaliteit: de mate waarin de activiteiten additioneel zijn aan de markt. Additionaliteit verwijst naar resultaten die zonder de programma inzet niet in de markt zouden zijn gerealiseerd.

HOOFDSTUK III. PROCEDURE

3.1. Aanvragen

Aanvragen voor een subsidie dienen met gebruikmaking van het door de minister vastgestelde aanvraagformulier9 uiterlijk op maandag 28 september 2015, 12.00 uur te zijn ontvangen op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanvragen kunnen elektronisch worden ingediend via DDE-LEAD@minbuza.nl of schriftelijk worden ingediend, per post naar Ministerie van Buitenlandse Zaken, t.a.v. DDE, Postbus 20061, 2500 EB Den Haag.

Aanvragen dienen compleet en zonder voorbehoud te worden ingediend, rechtsgeldig ondertekend. Het is niet mogelijk om een voorlopige aanvraag in te dienen. De aanvraag dient te worden opgesteld in de Nederlandse taal. Per organisatie mag niet meer dan één voorstel (als aanvrager of alliantie-partner) worden ingediend.

In het kader van de aanvraagprocedure wordt met nadruk gewezen op artikel 7, derde lid, van het Subsidiebesluit ministerie van Buitenlandse Zaken. Mocht een voorstel onvolledig worden ingediend, dan kan de minister vragen om een aanvulling. Als datum van ontvangst van het voorstel zal vervolgens gelden de datum waarop het voorstel is aangevuld. Indien een voorstel pas in de laatste twee weken voor het verstrijken van de deadline van 28 september 12.00 uur wordt ingediend, loopt de indiener het risico dat de Minister geen toepassing zal geven aan zijn bevoegdheid om de indiener om een aanvulling te vragen aangezien een dergelijke aanvulling niet meer mogelijk is zonder de deadline te overschrijden. In dat geval zal het voorstel derhalve niet meer kunnen worden aangevuld, maar zal het worden beoordeeld zoals het primair was ingediend.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze beleidsregels, dan kunt u deze indienen tot maandag 24 augustus, 12:00 uur waarna de vragen geanonimiseerd beantwoord en gepubliceerd worden. Vragen kunnen uitsluitend ingediend worden per email op het adres: DDE-LEAD@minbuza.nl.

3.2. Beoordelingsprocedure

De beoordeling van de aanvragen voor LEAD zal getrapt plaatsvinden.

Fase 1 bestaat uit een controle op ontvankelijkheidsvereisten zoals bedoeld in afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de drempelcriteria zoals bepaald in deze beleidsregels. Voor de tweede fase worden alleen de voorstellen bekeken die voldoen aan de ontvankelijkheidsvereisten en drempelcriteria. De drempelcriteria zijn criteria waaraan aanvragen voor een subsidie in het kader van LEAD zonder meer moeten voldoen. Er worden geen punten toegekend; bij het niet voldoen aan één of meerdere criteria volgt een afwijzing en wordt de aanvraag niet verder beoordeeld.

In fase 2 wordt de kwaliteit van het programmavoorstel beoordeeld. Indien de kwaliteit van het programma als onvoldoende wordt beoordeeld, komt de aanvraag niet voor subsidie in het kader van LEAD in aanmerking en volgt een afwijzing.

3.3. Verdeling beschikbare middelen

De verdeling van de beschikbare middelen vindt plaats aan het einde van fase 2, dus op basis van de uitkomsten van de kwalitatieve beoordeling, aan de hand van bovenvermelde programmatoets, van de aanvragen welke de drempelcriteria zijn doorgekomen.

Om voor een subsidie in aanmerking te kunnen komen zal een toetsing aan de criteria van de programmatoets met een voldoende resultaat moeten zijn afgesloten. Als de beschikbare middelen niet toereikend zijn om alle aanvragen die een voldoende score behalen op de programmatoets volledig te honoreren, zal de verdeling van de middelen over deze aanvragen plaatsvinden aan de hand van een rangschikking van de aanvragen volgens de maatstaven die in paragraaf 2.2, de programmatoets, van deze beleidsregels zijn neergelegd.

Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen zullen de aanvragen die het beste voldoen aan de criteria conform de hierboven genoemde rangschikking als eerste voor subsidie in aanmerking komen, totdat de beschikbare middelen zijn uitgeput. Daarbij wordt ernaar gestreefd de subsidiegelden zodanig te verdelen over de aanvragen, dat er sprake is van een evenwichtige spreiding van activiteiten over de doellanden.

Bij de uiteindelijke verdeling van de middelen is het mogelijk dat een aanvraag voldoende scoort en toch wordt afgewezen, omdat het budget niet toereikend is om alle aanvragen die van voldoende kwaliteit zijn gebleken te kunnen honoreren.

3.4. Uitvoering en planning van de beoordeling

De beoordeling van de aanvragen vindt ambtelijk plaats door een beoordelingscommissie bestaande uit medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en externe deskundigen. De beoordeling geschiedt aan de hand van de voor subsidieverlening door de minister geldende wet- en regelgeving, het Standaardkader OS en dit Subsidiebeleidskader. Uiterlijk 25 november 2015 neemt de minister een besluit over de aanvragen.

3.5. Melding van wijzigingen

Als zich op enig moment na het indienen van de aanvraag dan wel tijdens de uitvoering van het programma gebeurtenissen voordoen die invloed hebben op de achtergrond of de inhoud van het programma, moet de aanvrager dit direct melden en eventuele wijzigingen in het programma vooraf ter goedkeuring aan het ministerie voorleggen.

3.6. Monitoring en evaluatie

Ten behoeve van het monitoren en evalueren van de bereikte resultaten en doelstellingen zal het ministerie van Buitenlandse Zaken de daartoe benodigde gegevens bij de betrokken aanvragers opvragen. Deze moeten openbaar worden gemaakt in het kader van de rapportage door Nederland aan de IATI (International Aid Transparency Initiative). Een daartoe strekkende verplichting zal aan de beschikking of de uitvoeringsovereenkomst verbonden kunnen worden.


X Noot
2

Zie ook: Sociale ondernemingen: een verkennend advies, Sociaal Economische Raad, 2015.

X Noot
3

World DataBank

X Noot
4

OECD rapport: ‘Domestic Revenue Mobilisation in Fragile States’, 2014

X Noot
5

Behorend bij de kamerbrief (Kamerstukken 33 625), 5 april 2013

X Noot
8

DCED, Measuring Job Creation in Private Sector Development, June 2014, www.enterprise-development.org/page/download?id=2425