Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2014, 36320Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2014, CZW 2014-0000626454 tot het technisch wijzigen van een aantal ministeriële regelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 110e, 110g en 110h van de Wet geluidhinder, de artikelen 11.8, eerste lid, 11.22, vijfde lid, 11.33, zevende lid, onderdelen a en b, 11.46, eerste lid, en 11.56, vijfde lid, van de Wet milieubeheer, de artikelen 1.12, tweede lid, 1.13, eerste lid, en 1.14, tweede en vijfde lid, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, artikel 107, tweede lid, onder b, van de Vreemdelingenwet 2000, artikel XI, negende lid, artikel 13 van de Wet op de Loonbelasting 1964 en artikel 4 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 1997;

Besluit:

ARTIKEL I:

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5.4 wordt ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Huisvestingswet’ vervangen door: artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag.

B

In artikel 5.9 wordt ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Huisvestingswet’ vervangen door: artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL II:

In artikel 1 van de Regeling doelmatigheid geluidmaatregelen Wet geluidhinder wordt ‘artikel 1, eerste lid, onder e, van de Huisvestingswet’ vervangen door: artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL III:

Artikel 1 van de Regeling vermindering verhuurderheffing 2014 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

c. onttrekkingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 21, onderdeel a, van de Huisvestingswet 2014;

2. Onderdeel d komt te luiden:

d. samenvoegingsvergunning: vergunning als bedoeld in artikel 21, onderdeel b, van de Huisvestingswet 2014;

ARTIKEL IV:

In artikel 4, tweede lid, van het besluit van Staatssecretaris van Justitie van 3 april 1998 houdende toekenning bevoegdheid COA tot uitsluiting bepaalde categorieën asielzoekers van verstrekkingen Rva 1997 (Stcrt. 1998, nr. 67) wordt ‘Huisvestingswet’ vervangen door: Huisvestingswet 2014.

ARTIKEL V:

De wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.2, eerste lid, onderdeel f, van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 wordt ‘in de zin van artikel 1 van de Huisvestingswet’ vervangen door: in de zin van artikel 1, onderdeel l, van de Wet op de huurtoeslag.

ARTIKEL VI:

In artikel 7.1e van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt ‘Huisvestingswet’ vervangen door: Huisvestingswet 2014.

ARTIKEL VII: INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

TOELICHTING

De wijzigingen zijn een gevolg van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014 en de intrekking van de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit. Deze hebben geen beleidsmatige veranderingen tot gevolg. Het zijn uitsluitend wijzigingen van de verwijzingen in andere regelingen naar bepalingen uit de Huisvestingswet.

Uiteraard hebben deze wijzigingen geen gevolgen voor de administratieve lasten.

Aangezien de Huisvestingswet 2014 op 1 januari 2015 in werking treedt (Stb. 2014, 323), treedt deze regeling op hetzelfde moment in werking. Aangezien deze regeling enkel ziet op de wijziging van verwijzingen in bestaande regelingen, wordt afgeweken van het systeem van de vaste verandermomenten.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok