Besluit van 1 september 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 augustus 2014, nr. 2014-0000382024;

Gelet op artikel 53 van de wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014) treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 september 2014

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de twaalfde september 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 4 juni 2014, houdende nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014).

Deze wet bevat een uitputtende regeling voor de beperking van het recht op vrijheid van vestiging in geval dat noodzakelijk en geschikt is voor het bestrijden van de onevenwichtige en onrechtvaardige effecten van schaarste aan goedkope woonruimte. De maatregelen in deze wet bieden de gemeenteraad de mogelijkheid de verdeling van goedkope woonruimte te reguleren door middel van een systeem van huisvestingsvergunningen en wijzigingen in de woonruimtevoorraad vergunningplichtig te maken. Daarnaast bevat deze wet onder meer een aantal bovengemeentelijke voorschriften voor de huisvesting van vergunninghouders en andere bijzondere groepen.

Deze wet is op 4 juni 2014 aanvaard door de Eerste Kamer der Staten-Generaal en op 4 juli 2014 bekendgemaakt in het Staatsblad (Stb. 2014, 248). In lijn met het systeem van vaste verandermomenten en de code inzake de interbestuurlijke verhoudingen, treedt deze wet in werking op 1 januari 2015. Op deze wijze hebben gemeenten de mogelijkheid om zich voor te bereiden op deze nieuwe wet.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Naar boven