Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2014, 35912Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 140, derde lid, van de Gemeentewet, artikel 137, derde lid, van de Provinciewet, artikel 73a, derde lid, van de Waterschapswet, de artikelen 26, tweede en vierde lid, 32ja, 32l, derde lid, 42, tweede en vierde lid, 45ba, 45d, derde lid, 50daa, 50dc, derde lid, 52, tweede en vierde lid, 56aa, 56c, derde lid, 62a, tweede en vierde lid, 65aa, 65c, derde lid, 75, tweede en vierde lid, 78aa, 78c, derde lid, 85, tweede en vierde lid, 88aa en 88c, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 38a, derde lid, van de Wet op de sociaaleconomische Raad, artikel 143, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de artikelen 5, tweede lid, en 5a van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van het waterschap, onderscheidenlijk de sociaaleconomische Raad draagt’ vervangen door ‘gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van het waterschap draagt onderscheidenlijk dragen’ en wordt ‘het provinciaal blad, het waterschapsblad en het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie’ vervangen door: het provinciaal blad en het waterschapsblad.

2. In onderdeel a wordt in de eerste volzin ‘het bestandsformaat PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005)’ vervangen door ‘het bestandsformaat PDF/A-1a (ISO 19005-1:2005) of PDF/A-2a (ISO 19005-2:2011)’ en wordt in de tweede volzin ‘het bestandsformaat PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005)’ vervangen door: het bestandsformaat PDF/A-1b (ISO 19005-1:2005) of PDF/A-2b (ISO 19005-2:2011).

B

Na artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1a

 • 1. Een publicatieblad als bedoeld in de artikelen 32ja, 45ba, 50daa, 56aa, 65aa, 78aa en 88aa van de Wet gemeenschappelijke regelingen is toegankelijk via het internetadres www.officielebekendmakingen.nl.

 • 2. Indien een publicatieblad als bedoeld in het eerste lid is ingesteld:

  • a. registreert het bestuur van het openbaar lichaam bij het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties de in bijlage 1 vermelde gegevens over het openbaar lichaam;

  • b. levert het bestuur van het openbaar lichaam zijn teksten ter publicatie aan in een XML-indeling via de invoermodule van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties, dan wel op een door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties aangegeven wijze, en registreert het daarbij in de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties de in bijlage 2 vermelde gegevens over de teksten.

 • 3. Voor publicatie komen uitsluitend in aanmerking bekendmakingen, mededelingen of kennisgevingen die voortvloeien uit taken die krachtens artikel 10, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen aan het openbaar lichaam zijn overgedragen.

 • 4. Het gegeven Gebiedsmarkering, bedoeld in bijlage 2, wordt als volgt geregistreerd:

  • a. Indien een tekst betrekking heeft op het grondgebied van een of meer gemeenten of provincies, worden slechts deze gemeenten of provincies geselecteerd.

  • b. Indien een tekst betrekking heeft op een specifiek gebied of object met een straal die kleiner is dan 100 meter, wordt een coördinaat geselecteerd.

  • c. Indien een tekst betrekking heeft op een gebied of object dat kleiner is dan een gemeente, maar een grotere straal heeft dan 100 meter, wordt de gemeente geselecteerd of worden binnen het gebied of object meerdere coördinaten geselecteerd, zodanig dat elke puntlocatie binnen dat gebied of object ten hoogste 100 meter van een geselecteerde coördinaat verwijderd is.

  • d. Indien een tekst naar verwachting effecten zal hebben voor belanghebbenden die zich bevinden op ten minste drie kilometer afstand van het gebied of object waarop de tekst betrekking heeft, worden in afwijking van de onderdelen a tot en met c alle gemeenten of provincies geselecteerd waarin die effecten zich zullen voordoen.

 • 5. Voor gebruik van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties als bedoeld in dit artikel worden geen kosten in rekening gebracht.

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag’ vervangen door: het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Wilhelmina van Pruisenweg 52 te Den Haag.

2. In het vierde lid wordt ‘het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, versie 4.0, dat ter inzage is gelegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Schedeldoekshaven 200 te Den Haag’ vervangen door: het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

3. In het vijfde lid wordt ‘de artikelen 38a, eerste lid, en 106a, eerste lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie’ vervangen door: artikel 38a, eerste lid, van de Wet op de sociaaleconomische Raad.

4. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 6. Het gemeentebestuur, bedoeld in de artikelen 26 en 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, onderscheidenlijk het provinciebestuur, bedoeld in de artikelen 42, 53, 75 en 85 van die wet, draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in het tweede lid van de artikelen 26 en 62a van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 140 van de Gemeentewet onderscheidenlijk het tweede lid van de artikelen 42, 53, 75 en 85 van de Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 137 van de Provinciewet, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

 • 7. Het bestuur van het openbaar lichaam draagt er zorg voor dat de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten, bedoeld in het eerste lid van de artikelen 32l, 45d, 50dc, 56c, 65c, 78c en 88c van de Wet gemeenschappelijke regelingen, plaatsvindt met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving, bedoeld in het eerste lid.

D

De bij deze regeling behorende bijlagen worden toegevoegd als bijlagen.

ARTIKEL II

 • 1. Artikel I, onderdeel A, onder 1, en onderdeel C, onder 3, treedt in werking op het tijdstip waarop artikel II, onderdeel A, van de Wet opheffing bedrijfslichamen in werking treedt.

 • 2. Artikel I, onderdeel A, onder 2, en onderdeel C, onder 1 en 2, treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 3. Artikel I, onderdeel B, onderdeel C, onder 4, en onderdeel D, treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel AH, van de wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (Stb. 2014, 306) in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL 1A, TWEEDE LID, ONDER A, VAN DE REGELING ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING EN BESCHIKBAARSTELLING REGELGEVING DECENTRALE OVERHEDEN

Gegevens over het openbaar lichaam

Gegeven

Toelichting

Invoerwijze

Officiële naam

De naam waaronder het openbaar lichaam officieel bekendstaat.

Tekst

Deelnemende organisaties en datum van toetreding

Alle gemeenten, provincies en waterschappen die in het openbaar lichaam participeren. Per deelnemende organisatie wordt ook vastgelegd wat de datum van toetreding is.

Selectie uit waardelijsten voor organisaties

Bronhouder

De organisatie die eindverantwoordelijk is voor de registratie, het beheer en de kwaliteit van de geregistreerde gegevens over het openbaar lichaam.

Selectie uit waardelijst voor organisaties

Samenwerkingsvorm

De publiekrechtelijke samenwerkingsvorm (openbaar lichaam).

Vaste waarde uit waardelijst samenwerkingsvormen:

Openbaar lichaam (OL)

Overige waarden uit waardelijst:

Bedrijfsvoering organisatie (BVO)

Gemeenschappelijk Orgaan (GO)

Centrum Constructie (CO)

Bestuurs Overeenkomst (BO)

Instellingsbesluit

Verwijzing naar het instellingsbesluit van het openbaar lichaam (een link naar de bekendmaking in een elektronisch publicatieblad of de geconsolideerde tekst in de decentrale regelgevingbank) of een PDF-document met het instellingsbesluit.

URI of document in PDF-formaat

Datum totstandkoming

Datum waarop het openbaar lichaam tot stand is gekomen.

Datum

Contactpersoon (tekeningsbevoegde vertegenwoordiger)

Contactgegevens van degene die de tekeningsbevoegde vertegenwoordiger is.

Tekst

BIJLAGE 2, BEDOELD IN ARTIKEL 1A, TWEEDE LID, ONDER B, VAN DE REGELING ELEKTRONISCHE BEKENDMAKING EN BESCHIKBAARSTELLING REGELGEVING DECENTRALE OVERHEDEN

Gegevens over de te publiceren teksten

Gegeven

Toelichting

Invoerwijze

Informatietype

Het type publicatie. Dit veld bepaalt de rubrieksindeling op de publicatiewebsite www.officielebekendmakingen.nl.

Keuze uit waardelijst:

Verordeningen

Plannen | Ruimtelijk

Plannen | Overig

Beleidsregels

Overige besluiten van algemene strekking

Beschikkingen | aanvraag

Beschikkingen | afhandeling

Overige overheidsinformatie

Maker

Organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het creëren van het informatieobject.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Eindverantwoordelijke

Organisatie die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud (strekking) van het informatieobject.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Uitgever

De verantwoordelijke voor het publiceren van het informatieobject. Dit is altijd de eigenaar van het publicatieblad.

Selectie uit waardelijst met organisatienaam gemeenschappelijke regelingen (wordt ingevuld op basis van inloggegevens gebruiker)

Gebiedsmarkering

Geografische aanduiding van de plek op aarde waar het informatieobject betrekking op heeft.

Keuze uit:

– 1 of meerdere puntlocaties volgens rijksdriehoeksstelsel

– 1 of meerdere gemeenten

– 1 of meerdere provincies

Beleidsonderwerp

Het thema van de publicatie.

Eén of meerdere waarden uit waardelijst met thema-indelingen.

IMRO-nummer (alleen verplicht indien de publicatie een ruimtelijk plan betreft)

Bij ruimtelijke plannen dient een ruimtelijk plan-ID (IMRO-nummer) opgenomen te worden. Hierdoor wordt er een rechtstreekse koppeling tussen deze publicatie en het bijbehorende plan op ruimtelijkeplannen.nl gelegd.

Vaste vorm van een IMRO-nummer:

NL\.IMRO\.[0-9]{4}\.[A-Za-z0-9]{1,18}-[A-Za-z0-9]{4}

TOELICHTING

Deze regeling breidt de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden (Rebbrdo) uit met nadere regels over de uitgifte en de beschikbaarheid van publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen, alsmede over de kosten in verband met de uitgifte en beschikbaarheid. Tevens zijn regels gesteld over de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten van gemeenschappelijke regelingen en besluiten van het bestuur van gemeenschappelijke regelingen, is het voorgeschreven bestandsformaat voor elektronische publicatie van het gemeenteblad, provinciaal blad en waterschapsblad uitgebreid en zijn enige technische wijzigingen doorgevoerd.

Nadere regels inzake publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

Vanaf 1 januari 2015 biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het bestuur van een gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) de mogelijkheid om voor de publicatie van zijn besluiten een eigen publicatieblad in te stellen.1 De besluiten hoeven dan niet meer in de afzonderlijke bekendmakingsbladen (provinciaal blad, gemeenteblad en waterschapsblad) van de deelnemers bekend te worden gemaakt. Om te voorkomen dat de besluiten voor burgers onvindbaar worden, is aan het alternatief van een eigen publicatieblad de voorwaarde verbonden dat de besluiten niet op een eigen website van de gemeenschappelijke regeling bekend worden gemaakt, maar via <www.officielebekendmakingen.nl>.2 Dit is voorgeschreven in het nieuwe artikel 1a, eerste lid, Rebbrdo.

Voor de publicatie via <www.officielebekendmakingen.nl> dient het bestuur op grond van artikel 1a, tweede lid, Rebbrdo gebruik te maken van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Dit houdt in dat het bestuur de teksten invoert in de invoermodule van de GVOP, die de teksten omzet in de vereiste XML-indeling. Een alternatieve mogelijkheid is dat het bestuur zijn teksten in de vereiste XML-indeling aanlevert op een andere, door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven wijze. Dit kan bijvoorbeeld aangewezen zijn indien grote aantallen teksten moeten worden aangeleverd.

Omwille van de vindbaarheid van de publicaties dient het bestuur een aantal gegevens te registreren over de gemeenschappelijke regeling en de aangeleverde teksten (metadata). Deze gegevens zijn opgenomen in de nieuwe bijlagen 1 en 2 bij de Rebbrdo. Met de gegevens wordt mogelijk gemaakt dat gebruikers van <www.officielebekendmakingen.nl> kunnen zoeken in de bekendmakingen van meerdere bestuursorganen (bijvoorbeeld in alle bekendmakingen die betrekking hebben op een bepaald gebied) en zich op maat per e-mail op nieuwe bekendmakingen kunnen laten attenderen. Om te verzekeren dat het gebied waarop een publicatie betrekking heeft zo specifiek mogelijk wordt aangeduid, is in artikel 1a, vierde lid, expliciet voorgeschreven hoe het bestuur dit gegeven (Gebiedsmarkering) dient te registreren. Onderdeel d ziet op de situatie waarin het bestuur verwacht dat een te publiceren besluit effecten zal hebben voor belanghebbenden die zich op grote afstand (ten minste drie kilometer) bevinden van het gebied of object waarop het besluit ziet. Om ervoor te zorgen dat ook deze belanghebbenden een attendering kunnen ontvangen, dient het bestuur alle gemeenten of provincies te selecteren waar de belanghebbenden zich bevinden. Voor de grens van drie kilometer is gekozen omdat bij de bestaande attenderingsservice drie kilometer de grootst mogelijke straal van het te selecteren gebied is waarvoor attendering kan worden gevraagd.

Het publicatieblad kan ook voor andere publicaties worden gebruikt dan de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften. Het moeten dan wel publicaties zijn die verband houden met de taken van het openbaar lichaam. In het nieuwe artikel 1a, derde lid, is daartoe bepaald dat het openbaar lichaam het publicatieblad uitsluitend kan gebruiken voor aan het openbaar lichaam overgedragen taken. Dat betekent dat voor die taken het betreffende bestuursorgaan van de gemeente, de provincie of het waterschap niet meer bevoegd is. Anders gezegd: het betreft de bevoegdheden die het openbaar lichaam in eigen naam uitoefent. Voor zover het openbaar lichaam een bevoegdheid in mandaat uitoefent namens een orgaan van een gemeente, provincie of waterschap, dienen bekendmakingen of kennisgevingen plaats te vinden in het publicatieblad van de betreffende gemeente, de betreffende provincie of het betreffende waterschap. Hiervoor is gekozen, omdat bij publicatie in het blad van het openbaar lichaam de indruk zou kunnen worden gewekt dat het openbaar lichaam in plaats van het mandaterend bestuursorgaan inhoudelijk verantwoordelijk is voor de publicatie. Daarnaast ontslaat een mandaat, anders dan de overdracht van een bevoegdheid, het mandaterend bestuursorgaan niet van de verantwoordelijkheid voor de publicatie van de in mandaat genomen besluiten. Bovendien hoeft het mandaat niet te zijn verleend bij de vaststelling van de gemeenschappelijke regeling en kan de omvang van het door de verschillende bestuursorganen verleende mandaat verschillen. Een mandaat is daarom niet in alle gevallen even kenbaar, waardoor het minder voor de hand ligt om in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling te zoeken naar in mandaat genomen besluiten. Wel kunnen de betreffende gemeenten, provincies en waterschappen een ambtenaar van het openbaar lichaam aanwijzen die is gemachtigd de tekst van een namens een bestuursorgaan van een gemeente, provincie of waterschap genomen besluit ter publicatie in de GVOP aan te bieden. De publicatie blijft dan echter een verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in wiens naam het besluit is genomen en aan wie het besluit moet worden toegerekend.

Aan gemeenschappelijke regelingen worden vooralsnog geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de GVOP (artikel 1a, vijfde lid, Rebbrdo). Dergelijke kosten worden gedekt uit de bijdragen van gemeenten, provincies en waterschappen voor het vrijwillig gebruik van de GVOP.

Geconsolideerde teksten

Om het mogelijk te maken dat gebruikers gemakkelijk kunnen zoeken in de regelgeving van meerdere bestuursorganen geschiedt de beschikbaarstelling van geconsolideerde teksten door decentrale overheden sinds 1 januari 2009 met inachtneming van de delen III (Consolidatie), IV (Wetstechnische informatie) en VI (Metadata, XML-schema en Webservices) van het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deze standaard is in het nieuwe artikel 2, zesde lid, Rebbrdo ook voorgeschreven voor de geconsolideerde teksten van gemeenschappelijke regelingen (de regelingen waarbij een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan is ingesteld en diens bevoegdheden zijn bepaald) en de geconsolideerde teksten van besluiten van het bestuur van een openbaar lichaam. Dit houdt in dat de geconsolideerde teksten voorzien moeten worden van bepaalde wetstechnische gegevens en andere metadata en moeten worden opgenomen in de centrale voorziening die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beheert (CVDR). Wat betreft de geconsolideerde teksten van gemeenschappelijke regelingen worden deze gegevens verstrekt door het bestuur van de gemeente of provincie die verantwoordelijk is voor de publicatie van de gemeenschappelijke regeling.3 Wat betreft de geconsolideerde teksten van besluiten van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) worden de gegevens verstrekt door het bestuur.

Nieuwe versie van de standaard PDF/A-1

De Rebbrdo schreef voor dat het gemeenteblad, provinciaal blad en waterschapsblad beschikbaar worden gesteld in het bestandsformaat PDF/A-1. PDF/A-2 is een nieuwere versie van PDF/A-1. PDF/A-2 biedt ten opzichte van PDF/A-1 geen nieuwe functionaliteit op het gebied van toegankelijkheid of archiveerbaarheid, maar ondersteunt wel meer technische mogelijkheden, waaronder het gebruik van afbeeldingen met transparantie. PDF/A-1 en PDF/A-2 voldoen allebei aan de eisen die vanuit een oogpunt van toegankelijkheid en ongewijzigde bewaring aan de publicaties dienen te worden gesteld. Het College Standaardisatie heeft PDF/A-2 bij besluit van 15 juni 2012 opgenomen op de lijst met standaarden die in beginsel moeten worden toegepast, tenzij een goede reden voor afwijking bestaat (‘Pas toe of leg uit’). Vanwege de additionele technische mogelijkheden van PDF/A-2 is ervoor gekozen om ook publicaties in dit formaat mogelijk te maken (artikel 1, eerste lid, Rebbrdo).

Technische aanpassingen

De artikelen 1 en 2 Rebbrdo zijn technisch aangepast in verband met de Wet opheffing bedrijfslichamen, op grond waarvan het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie verdwijnt.4 Voorts is in verband met een verhuizing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in artikel 2 Rebbrdo het adres gewijzigd waarop het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving ter inzage ligt. Dit kan voortaan worden ingezien bij het KOOP en is tevens raadpleegbaar via de website van het KOOP (<koop.overheid.nl>).

Gevolgen voor de lasten en financiële gevolgen

Gemeenschappelijke regelingen kunnen ervoor kiezen besluiten bekend te maken in de afzonderlijke bekendmakingbladen van de deelnemers, dan wel in een eigen bekendmakingsblad. Deze laatste optie is geïntroduceerd op verzoek vanuit de praktijk, omdat het voor gemeenschappelijke regelingen met veel deelnemers (soms tientallen) een grote uitvoeringslast met zich meebrengt om gelijktijdige en gelijkluidende bekendmaking door alle deelnemers te verzorgen. De nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen kunnen gezien deze achtergrond en gezien het optionele karakter uitsluitend tot een vermindering van uitvoeringslasten leiden. Hoe groot deze vermindering is, is afhankelijk van het aantal gemeenschappelijke regelingen dat voor een eigen blad zal kiezen. Het verplichte gebruik van de GVOP heeft geen directe financiële gevolgen voor decentrale overheden, omdat hiervoor geen kosten in rekening worden gebracht (artikel 1a, vijfde lid, Rebbrdo).

Consultatie

Deze regeling is ter consultatie voorgelegd aan het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). Het IPO en de VNG hebben geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt. De UvW merkt op dat het woord ‘waterschappen’ moet worden toegevoegd aan de opsomming van te selecteren gebieden bij het gegeven Gebiedsmarkering (in artikel 1a, vierde lid, onder a, en in bijlage 2). Deze suggestie is niet gevolgd, omdat het technisch nog niet mogelijk is om het gebied van een waterschap te selecteren. Ik streef ernaar om dit in de loop van 2015 mogelijk te maken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen (Stb. 2014, 306).

X Noot
2

Zoals aangekondigd in Kamerstukken II 2013/14, 33 597, nr. 10, blz. 4–6.

X Noot
3

Zie de artikelen 26, 42, 52, 62a, 75 en 85 van de Wgr in samenhang met artikel 140 van de Gemeentewet dan wel artikel 137 van de Provinciewet.

X Noot
4

Voor een toelichting op deze aanpassingen wordt verwezen naar de nota van toelichting bij het besluit houdende wijziging van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen en enige technische aanpassingen (nog niet gepubliceerd).