Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433597 nr. 10

33 597 Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

Nr. 10 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 14 februari 2014

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

1.

Onderdeel AH wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor artikel 32k wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 32ja

Het openbaar lichaam kan een eigen publicatieblad instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en de beschikbaarheid van het publicatieblad alsmede de kosten.

b. Artikel 32k wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 32ja heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad.

2.

Onderdeel AZ wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor artikel 45c wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 45ba

Het openbaar lichaam kan een eigen publicatieblad instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en de beschikbaarheid van het publicatieblad alsmede de kosten.

b. Artikel 45c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 45ba heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad.

3.

Onderdeel BP wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor artikel 50db wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 50daa

Het openbaar lichaam kan een eigen publicatieblad instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en de beschikbaarheid van het publicatieblad alsmede de kosten.

b. Artikel 50db wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 50daa heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad.

4.

Onderdeel CG wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor artikel 56b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 56aa

Het openbaar lichaam kan een eigen publicatieblad instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en de beschikbaarheid van het publicatieblad alsmede de kosten.

b. Artikel 56b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 56aa heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad.

5.

Onderdeel CY wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor artikel 65b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 65aa

Het openbaar lichaam kan een eigen publicatieblad instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en de beschikbaarheid van het publicatieblad alsmede de kosten.

b. Artikel 65b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 65aa heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad.

6.

Onderdeel DP wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor artikel 78b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78aa

Het openbaar lichaam kan een eigen publicatieblad instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en de beschikbaarheid van het publicatieblad alsmede de kosten.

b. Artikel 78b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 78aa heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad.

7.

Onderdeel EG wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor artikel 88b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 88aa

Het openbaar lichaam kan een eigen publicatieblad instellen dat toegankelijk is via een bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgeschreven algemeen toegankelijk elektronisch medium. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de uitgifte en de beschikbaarheid van het publicatieblad alsmede de kosten.

b. Artikel 88b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vernummerd tot het derde lid.

2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

2. Indien het openbaar lichaam een publicatieblad als bedoeld in artikel 88aa heeft ingesteld, verbinden besluiten van het openbaar lichaam die algemeen verbindende voorschriften inhouden, in afwijking van het eerste lid niet dan wanneer zij zijn bekendgemaakt in dat publicatieblad.

Toelichting

In het wetsvoorstel is ten aanzien van de publicatie van door een intergemeentelijk openbaar lichaam vastgestelde algemeen verbindende voorschriften bepaald dat deze door het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam in de elektronische publicatiebladen van alle deelnemende gemeenten moeten worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor openbare lichamen die door provincies of waterschappen zijn ingesteld. Er is gekozen om de bekendmaking van zulke voorschriften via de bladen van de deelnemende gemeenten te laten verlopen en niet via eigen publicatiebladen van openbare lichamen, omdat deze bladen door het ontbreken van een overzicht van openbare lichamen waaraan gemeenten deelnemen voor burgers onvindbaar kunnen zijn. Deze nota van wijziging strekt ertoe alsnog de mogelijkheid van publicatie via een eigen publicatieblad te bieden. Deze mogelijkheid is vormgegeven als een alternatief naast de in het wetsvoorstel reeds opgenomen methode, omdat aan dit alternatief de voorwaarde is verbonden dat het openbaar lichaam daarbij gebruik maakt van de zogenaamde Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) en niet met bekendmaking op een eigen website kan worden volstaan. Zonder deze voorwaarde zou het probleem van onvindbaarheid voor de burgers immers blijven bestaan.

Aanleiding voor deze nota van wijziging is dat vanuit de praktijk naar voren is gebracht dat het wetsvoorstel met name bij openbare lichamen met een groot aantal deelnemers ook bezwaren met zich mee kan brengen. Het is denkbaar dat er sprake is van enige tientallen deelnemers zodat bekendmaking ook in tientallen bladen moet plaatsvinden. Dit brengt niet alleen uitvoeringslasten met zich mee, maar ook een zeker risico dat de bekendmaking niet in alle bladen in dezelfde vorm of op het gewenste tijdstip plaatsvindt. Of er sprake is van rechtsgeldige bekendmaking, en zo ja op welk moment deze in werking is getreden, moet dan worden nagegaan door alle betrokken bladen te raadplegen. Indien de bekendmaking niet gelijktijdig of gelijkluidend in alle bladen heeft plaatsgevonden kan onzekerheid ontstaan over de vraag of en zo ja wanneer inwerkingtreding heeft plaatsgevonden. De oorspronkelijke regeling wordt gehandhaafd, omdat deze aantrekkelijker kan zijn voor openbare lichamen met weinig aangesloten gemeenten, provincies of waterschappen.

Met ingang van 1 januari 2014 geschiedt de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften van gemeenten, provincies en waterschappen via internet in een elektronisch gemeenteblad, provinciaal blad of waterschapsblad. De besturen van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen kiezen of de bekendmakingen op de eigen website publiceren, of ze kunnen, tegen betaling van een vergoeding, gebruikmaken van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ter beschikking gestelde website. Het adres van deze website is https://zoek.officielebekendmakingen.nl/, bereikbaar via overheid.nl. De besturen van gemeenten, provincies en waterschappen kunnen hun besluiten via de GVOP op deze website plaatsten. Via de GVOP kan iedereen op basis van postcode of gemeentenaam de voor hem relevante bekendmakingen raadplegen ongeacht van welke decentrale overheid deze afkomstig zijn. Ook kan men zich abonneren op meldingen over deze bekendmakingen. Dit is slechts mogelijk als het bestuur van een gemeente, provincie of waterschap zijn besluiten via de GVOP bekend maakt. Inmiddels maakt 80% van de gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van de GVOP. Het voornemen bestaat om deelname aan de GVOP verplicht te stellen als in 2017 de publicatiebladen van de decentrale overheden ook de mededelingen en kennisgevingen gaan bevatten die thans nog in huis-aan-huisbladen of vergelijkbare publicaties worden gepubliceerd. De via de GVOP beschikbare attenderingen zijn immers essentieel om deze publicaties voor belanghebbenden te ontsluiten en een kenbaarheid te bewerkstelligen die vergelijkbaar is met publicatie in huis-aan-huisbladen.

In verband met het bovenstaande wordt voorgesteld voor de bekendmaking van algemeen verbindend voorschriften van het bestuur van een openbaar lichaam op één onderdeel af te wijken van de regeling die voor de andere decentrale overheden geldt. Als het bestuur van een openbaar lichaam kiest voor bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften in een eigen publicatieblad, dan is het bestuur reeds nu verplicht hiervoor gebruik te maken van de GVOP en kan het niet bekend maken op een eigen website. Hiervoor wordt gekozen omdat burgers geen overzicht hebben van alle gemeenschappelijke regelingen die actief zijn in zijn woonplaats en daarom niet op de gedachte komen de website van die openbare lichamen te raadplegen. Als een burger weet dat zijn gemeente niet bekend maakt via de GOPV en hij zich dus niet via de GVOP kan abonneren op een attendering, kan hij wel de gemeentelijke website vinden en vindt dan ook de algemeen verbindende voorschriften van de relevante openbare lichamen. Van burgers kan niet hetzelfde worden verwacht ten aanzien van alle gemeenschappelijke regelingen. Met een verplichte deelname van een eigen publicatieblad aan de GVOP wordt voorkomen dat bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften van een openbaar lichaam onvoldoende kenbaar is.

Door middel van een wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden zal de GVOP worden aangewezen. Aan de publicatiemogelijkheden van de GVOP zal het uitgeven van een eigen blad door een openbaar lichaam worden toegevoegd. Een openbaar lichaam dat de GVOP gebruikt, zal hierin een lijst van deelnemende bestuursorganen moeten bijhouden. Aan de hand van deze lijst kan binnen de GVOP worden vastgesteld in welke gevallen de betreffende bekendmakingen in het zoekresultaat van de burger moeten worden opgenomen. Een openbaar lichaam kan, gelet op artikel 2:14, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ook andere besluiten van algemene strekking in het publicatieblad bekend maken of mededelingen kennisgevingen publiceren, indien het daartoe bij verordening besluit.

Voor de redactie van het nieuwe artikel 32ja Wgr – en de overeenkomstige bepalingen die zien op openbare lichamen met andere deelnemers dan uitsluitend gemeenten – is aangesloten bij het voorgestelde artikel 32l, eerste lid, Wgr, dat overeenkomt met artikel 140 van de Gemeentewet. De algemene maatregel van bestuur is dezelfde als die op grond van artikel 139, tweede lid, Gemeentewet wordt vastgesteld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk