Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Buitenlandse ZakenStaatscourant 2014, 35878Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 december 2014, nr. MinBuZa.2014.690644, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op indexering van diverse bedragen

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 1, tweede en derde lid, van het Rijksbesluit op de consulaire tarieven;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Artikel 1, onderdeel s, onder 6° en onder 7°, van de Regeling op de consulaire tarieven komt als volgt te luiden:

 • 6°. aanvragen voor Toegang en Verblijf niet betrekking hebbende op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

  • voor verblijf als familie- of gezinslid: € 230,

  • voor minderjarigen op grond van de richtlijn 2003/86/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging (PB 2003 L 251, met rectificatie in PB 2012 L 71): € 53,

  • voor arbeid als zelfstandige: € 1.279,

  • voor arbeid als zelfstandige als bedoeld in artikel 3.30, zesde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000: € 307,

  • als vermogende vreemdeling: € 2.046,

  • als kennismigrant: € 870,

  • als houder van de Europese blauwe kaart: € 870,

  • voor seizoenarbeid: € 768,

  • voor arbeid in loondienst: € 870,

  • voor grensoverschrijdende dienstverlening: € 870,

  • voor wetenschappelijk onderzoek (Richtlijn 2005/71/EG): € 307,

  • voor lerend werken: € 768,

  • voor studie: € 307,

  • voor het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst: € 614,

  • voor uitwisseling (al dan niet in het kader van een verdrag): € 614,

  • voor medische behandeling: € 972,

  • voor deelname aan het Working Holiday Programme/Scheme (Australië, Canada, Nieuw Zeeland en Zuid-Korea) en Young Workers Exchange Programme (Canada): € 53,

  • voor wedertoelating, met uitzondering van wedertoelating door gebruikmaking van de terugkeeroptie op grond van artikel 8 van de Remigratiewet: € 972,

  • voor voortgezet verblijf om humanitaire redenen in verband met achterlating: € 230,

  • voor alle overige verblijfsdoelen: € 972,

  • ten behoeve van personen op wie artikel 40, eerste lid, van het op 7 juni 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Zetelverdrag tussen het Internationaal Strafhof en het Gastland (Trb. 2007, 125) betrekking heeft, met het oog op het verrichten van de daarbedoelde werkzaamheden: € 62,

  • ten behoeve van de personen, bedoeld in de voorlaatste alinea van de brief van 21 december 2007 van de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Verenigde Naties, behorend bij het op 21 december 2007 te New York tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Naties betreffende de Zetel van het Speciale Tribunaal voor Libanon (Trb. 2007, 228), met het oog op het verrichten van de in die alinea bedoelde werkzaamheden: € 62,

  • ten behoeve van Turkse onderdanen, die met het oog op het verrichten van arbeid in loondienst, het verrichten van arbeid als geestelijk voorganger of godsdienstleraar, met het oog op verblijf als stagiair of practicant, verblijf als kennismigrant als bedoeld in artikel 1d van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, verblijf als onderzoeker in de zin van richtlijn 2005/71/EG, verblijf als onbezoldigde wetenschappelijk onderzoeker of verblijf als onbezoldigde gastdocent, en hun gezinsleden, verblijfsrecht hebben op grond van de Associatieovereenkomst EU-Turkije, alsmede Turkse onderdanen die als zelfstandige of dienstverrichter in Nederland verblijfsrecht hebben op grond van het Associatierecht EU-Turkije: € 62,

  • voor verblijf als familie- of gezinslid in de zin van de Associatieovereenkomst EG-Turkije van een Turkse onderdaan die in Nederland toegang heeft tot de arbeidsmarkt: € 62.

 • 7°. aanvragen tot het verlenen van een machtiging tot voorlopig verblijf voor verblijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:

  • met het oog op gezinshereniging of gezinsvorming: USD 209,

  • met het oog op gezinshereniging of gezinsvorming als minderjarig kind: USD 49,

  • met het oog op verblijf ter adoptie- of als pleegkind: USD 49,

  • met het oog op het verrichten van arbeid in loondienst: USD 788,

  • met het oog op het verrichten van arbeid als zelfstandige: USD 1159,

  • met het oog op het volgen van een studie: USD 279,

  • met het oog op verblijf als gepensioneerde of rentenier: USD 788,

  • met het oog op verblijf als stagiair: USD 696,

  • met het oog op verblijf als praktikant: USD 696,

  • met het oog op verblijf als vrijwilliger: USD 788,

  • met het oog op verblijf als investeerder: USD 788,

  • met het oog op wedertoelating: USD 882.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders

TOELICHTING

Het onderhavige besluit strekt tot onder meer aanpassing van de leges, genoemd in artikel 1, onderdeel s, onder 6° en 7°, van de Regeling op de consulaire tarieven. Deze aanpassing van leges, genoemd in artikel 1, onderdeel s, onder 6° is het gevolg van aangekondigde jaarlijkse indexering van deze bedragen1. De leges worden geïndexeerd op basis van het indexcijfer van de CAO-lonen zoals berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De leges in voornoemd artikel 1, onderdeel s, onder 7° worden voor Caribisch Nederland in overeenstemming gebracht met de gewijzigde legesbedragen zoals die gelden in Europees Nederland (Stcrt. 2014, nr. 33256).

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders


X Noot
1

Brief aan de Eerste Kamer van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie d.d.28 november 2012, kenmerk 2012-0000647818 (Kamerstukken I 2012/2013, 31 549, nr. K)