Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2014, 2014-0000174745 tot wijziging van ministeriële regelingen in verband met de Invoeringswet Participatiewet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid, de Minister en Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Minister en Staatssecretaris van Financiën, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Infrastructuur en Milieu, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister voor Wonen en Rijksdienst en de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 44, vijfde en zesde lid, en 65h van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 2:24, vijfde lid, 2:27, 2:33, tweede lid, 2:43, derde lid, 2:59, zevende lid, 3:10, 3:44, vijfde lid, 3:48, vijfde en zevende lid, 3:56, zevende lid, 3:58, en 3:70, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 13, 17, vijfde en zesde lid, 34, tweede lid, 40, derde lid, 41, eerste lid, 55, 58, tweede en derde lid, 63, 67, 81, 95, eerste lid, 96, derde lid, 102, derde lid, 110, derde lid, 119, zesde en zevende lid, 120, tweede, zevende en achtste lid, 121, 121a, en 122 van de Wet financiering sociale verzekeringen, 2.2, achtste lid, en 2.3, eerste en derde lid, van het Besluit Wfsv, 5, vierde lid van het Reïntegratiebesluit, 65 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 3, eerste en vierde lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies, 78, derde lid van de Participatiewet, 4, eerste lid, 9, 11, tweede lid, 12, eerste lid, aanhef en onder a, 13, eerste lid, en 15, aanhef en onder b, van de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, 5.2a van het Besluit SUWI, 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies, 9, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, 6, derde en vierde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945, 1, onder d, van de Wet melding collectief ontslag, 37, eerste lid, en 50, tweede lid, van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004, 5, tweede lid, onderdeel b, en 6, vierde lid, van het Uitvoeringsbesluit onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap, 4 van de Wet overige OCW-subsidies, 178a, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, 164a, derde lid, van de Wet op de expertisecentra, 11a, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, 10b, tweede lid, van het Besluit bekostiging WEC, 4 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC, 3.74, derde lid, en 4.53, tweede lid, onder c, van het Vreemdelingenbesluit 2000, 107, tweede lid, onder b, van de Vreemdelingenwet 2000, 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers, 4, derde lid, en 21, tweede lid, van de Wet griffierechten burgerlijke zaken, 28, vijfde lid, en 838 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 1 van het Besluit griffierechten burgerlijke zaken, 12, vijfde lid, van het Besluit tarieven in strafzaken, 26 van de Invorderingswet 1990, 5b, 6, 8, 8a, 11, 12, 13, 13bis, 18, 19a, 19f, 25, vierde lid, 26, zesde lid, 28, 28a, 29, 31, eerste lid, onderdeel c, 31a, 32ab, 32ba, 33, 35d, 35e, 35k, 35l en 35m van de Wet op de loonbelasting 1964, 2e en 10e van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965, 2:59, eerste lid, 2:64, eerste lid, 2:74, 2:79, eerste lid, 2:85, eerste lid, 2:91, eerste lid, 2:95, eerste lid, 2:104, eerste lid, 3:3, 3:5, derde lid, 3:6, derde lid, 3:7, derde lid, 3:111, eerste lid, 4:3, derde lid, 4:7, 5:5, 5:68, tweede lid, en 5:87 van de Wet op het financieel toezicht, 255 van de Gemeentewet, 144 van de Waterschapswet, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, 7, achtste lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, en 42, eerste lid, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet;

Besluit:

HOOFDSTUK I. SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE REGELING SAMENLOOP ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING MET INKOMEN

De Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

In de artikelen 2, eerste lid, aanhef, 3, eerste, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, 4, eerste lid, onderdeel a, en vijfde lid, 5, en 8, eerste lid, wordt ‘Wet Wajong’ telkens vervangen door: Wajong.

C

In artikel 4, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE REGELING WFSV

De Regeling Wfsv wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt ‘Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door:

Wajong:

de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

Artikel 5.23, onderdeel d, komt te luiden:

d. Wajong-fonds:

het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, genoemd in artikel 5:1 van de Wajong;.

C

In de artikelen 5.23, onderdeel f, 5.29b, onderdeel b, en 5.34, tweede lid, wordt ‘Wet Wajong’ telkens vervangen door: Wajong.

D

In de artikelen 5.29a, derde lid, onderdeel c, en 5.29b, onderdeel c, wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

E

In het opschrift van afdeling 3 van hoofdstuk 5, het opschrift van paragraaf 3 van afdeling 3 van hoofdstuk 5, het opschrift van artikel 5.29a, en in artikel 5:29a, eerste en tweede lid, wordt ‘Arbeidsondersteuningsfonds’ telkens vervangen door: Arbeidsongeschiktheidsfonds.

F

In artikel 5.42 en in onderdeel 67 van bijlage 1, behorend bij artikel 5.2, wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE REЇNTEGRATIEREGELING

De Reïntegratieregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

c. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

In de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 7, wordt ‘Wet Wajong’ telkens vervangen door: Wajong.

C

De artikelen 13 en 14 vervallen.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE REGELING TENUITVOERLEGGING BESTUURLIJKE BOETEN EN TERUGVORDERING ONVERSCHULDIGDE BETALINGEN

De Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel h komt te luiden:

h. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

2. In de onderdelen o, p en s wordt ‘Wet Wajong’ vervangen door: Wajong.

3. In onderdeel t wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

B

In de artikelen 3, derde lid, en 10a, eerste lid, wordt ‘Wet Wajong’ vervangen door: Wajong.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING WAJONGERS

De Regeling tegemoetkoming Wajongers wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1. Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder Wajong: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b, en derde lid, wordt ‘Wet Wajong’ telkens vervangen door: Wajong.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE REGELING VRIJSTELLING VERPLICHTINGEN SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN

De Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Wet Wajong: de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door:

Wajong:

de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 6a wordt ’Wet Wajong’ telkens vervangen door: Wajong.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ESF 2007–2013

De Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsbepalingen van ‘arbeidsbelemmerde’ en ‘niet-uitkeringsontvanger’, wordt na ‘Wet werk en bijstand’ ingevoegd: of op grond van de Participatiewet,.

2. ‘WWB-uitkering: uitkering op grond van de Wet werk en bijstand’ vervangen door: bijstandsuitkering: uitkering op grond van de Wet werk en bijstand of de Participatiewet.

3. In de begripsbepaling van ‘arbeidsbelemmerde’ vervalt: (WWB).

4. In de begripsbepaling van ‘jonggehandicapte’ wordt na ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ ingevoegd: of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 14, onderdeel d, wordt na ‘Wet werk en bijstand,’ ingevoegd: of de Participatiewet,.

C

In Bijlage I, de artikelen A6, onderdelen b en c, en A15, onderdeel b, wordt na ‘WWB-uitkering’ ingevoegd:, een bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ESF 2014–2020

De Subsidieregeling ESF 2014–2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van ‘arbeidsbelemmerde’ wordt na ‘Wet werk en bijstand’ ingevoegd: of op grond van de Participatiewet,.

2. In de definitie van ‘Wajong-uitkering’ wordt onder vervanging van de puntkomma door een komma na ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ ingevoegd: of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

3. ‘WWB-uitkering: uitkering op grond van de Wet werk en bijstand’ wordt vervangen door: bijstandsuitkering: uitkering op grond van de Wet werk en bijstand of de Participatiewet.

B

Artikel A4, eerste lid, van Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt na ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ ingevoegd: of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. In onderdeel c wordt ‘WWB-uitkering’ vervangen door: , bijstandsuitkering op grond van Wet werk en bijstand of de Participatiewet.

3. In onderdeel e wordt na ‘WWB’ ingevoegd: of de Participatiewet.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN DE REGELING WWB, IOAW EN IOAZ

De Regeling WWB, IOAW en IOAZ wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. wet:

Participatiewet;.

B

In de artikelen 6a, 15, vierde lid, onderdeel b, aanhef, en negende lid, en 15a, tweede en zesde lid, wordt ‘Besluit WWB 2007’ vervangen door: Besluit Participatiewet.

C

In artikel 17 wordt ‘WWB’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN DE REGELING STATISTIEK PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

De Regeling statistiek Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt onder verlettering van de onderdelen c tot en met i tot b tot en met h.

2. In onderdeel f (nieuw) wordt ‘WWB’ vervangen door: Participatiewet.

B

In de artikelen 3, 4, en 6, eerste lid, wordt ‘WWB’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN DE REGELING FINANCIERING EN VERANTWOORDING IOAW, IOAZ EN BBZ 2004

De Regeling financiering en verantwoording IOAW, IOAZ en Bbz 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen d, e, i, j, k, en l vervallen onder verlettering van de onderdelen f tot en met h tot d tot en met f, en de onderdelen m en n tot g en h.

2. Onderdeel h (nieuw) komt te luiden:

  • h. de ten laste van de gemeente gebleven kosten: de ten laste van de gemeente gebleven kosten, bedoeld in artikel 48, derde en vierde lid, van het Bbz 2004.

B

In de artikelen 3, eerste en tweede lid, en 7b, tweede lid, wordt ‘WWB’ vervangen door: Participatiewet.

C

In artikel 3, tweede lid, wordt ‘Regeling WWB’ vervangen door: Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ.

D

Artikel 9 vervalt.

E

In artikel 9a wordt ‘54, derde lid, van de IOAW’ vervangen door: 54, tweede lid, van de IOAW.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN DE REGELING SUWI

De Regeling SUWI wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt onder verlettering van de onderdelen b tot en met w tot a tot en met v.

2. In onderdeel q (nieuw) wordt ‘WWB’ vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 3.4, onderdelen d en e, wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

C

In Bijlage II, bedoeld in artikel 6.1, wordt ‘gegevens betreffende WWB’ vervangen door ‘gegevens betreffende Participatiewet’ en wordt ‘gegevens betreffende WWB 65+’ vervangen door: gegevens betreffende aanvullende inkomensvoorziening ouderen als bedoeld in de Participatiewet.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT VASTSTELLING VERGOEDING VOORZITTER EN LEDEN TOETSINGSCOMMISSIE WET WERK EN BIJSTAND

Het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 maart 2010, tot vaststelling van de vergoeding van de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand (Stcrt. 2010, 5737), wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet: de Toetsingscommissie, bedoeld in artikel 73 van de Participatiewet.

B

In artikel 2, eerste en tweede lid, wordt ‘Toetsingscommissie Wet werk en bijstand’ telkens vervangen door: Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet.

C

Aan de regeling wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 2a

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling vergoeding voorzitter en leden Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING VAN DE REGELING MACHTIGING SECRETARIS TOETSINGSCOMMISSIE EX ARTIKEL 73 WET WERK EN BIJSTAND

De Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2009, houdende de machtiging secretaris toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand (Stcrt. 49) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt ‘Wet werk en bijstand’ telkens vervangen door: Participatiewet.

B

Er wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 1a

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling machtiging secretaris toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet.

ARTIKEL XV. WIJZIGING VAN DE REGELING FINANCIERING BIJSTAND BUITENLAND

Artikel 1 van de Regeling financiering bijstand buitenland wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt, onder verlettering van de onderdelen c tot en met f tot b tot en met e.

2. In de onderdelen d (nieuw) en e (nieuw) wordt ‘WWB’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING VAN DE REGELING TERUGVORDERING GERINGE BEDRAGEN

In artikel 1 van de Regeling terugvordering geringe bedragen wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN HET ORGANISATIE-, MANDAAT- EN VOLMACHTBESLUIT INKOMENSVERZEKERINGEN EN -VOORZIENINGEN 2009

In artikel 3, onderdeel c, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Inkomensverzekeringen en -voorzieningen 2009 wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING VAN HET ONTSLAGBESLUIT

In artikel 4:4, tweede lid, onderdeel b, van het Ontslagbesluit wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN DE UITZONDERING TOEPASSINGSTERMIJN ANTICUMULATIE (EX ARTIKEL 33 VAN DE ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET)

In artikel 1, onderdeel a, van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 februari 1994, houdende Uitzondering toepassingstermijn anticumulatie (ex artikel 33 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet) (Stcrt. 38) wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XX. WIJZIGING VAN DE REGELING UITKERINGEN GEMEENTEN BBZ 2004 VOOR DE UITVOERINGSJAREN 2012 EN VOLGENDE

In artikel 2, tweed lid, van de Regeling uitkeringen gemeenten Bbz 2004 voor de uitvoeringsjaren 2012 en volgende wordt ‘Artikel 8a van het Besluit WWB 2007’ vervangen door: Artikel 7 van het Besluit Participatiewet.

ARTIKEL XXI. WIJZIGING VAN DE REGELING BIJSTANDSVERLENING AAN ZELFSTANDIGEN IN HET BUITENLAND

Artikel 1, onderdeel a, van de Regeling bijstandsverlening aan zelfstandigen in het buitenland komt te luiden:

a. de wet:

de Participatiewet;.

HOOFDSTUK II. ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

ARTIKEL XXII. WIJZIGING VAN DE REGELING ONDERWIJSVOORZIENINGEN VOOR JONGEREN MET EEN HANDICAP

De Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel e, komt te luiden:

e. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

In artikel 6 wordt ‘Wet Wajong’ telkens vervangen door: Wajong.

ARTIKEL XXIII. WIJZIGING VAN DE REGELING LOONKOSTENSUBSIDIE ONDERSTEUNEND PERSONEEL BASISSCHOLEN

In artikel 1, onderdelen g en h, van de Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXIV. WIJZIGING VAN DE REGELING STRUCTURELE GEGEVENSLEVERING WPO/WEC

In paragraaf 2.4, van bijlage 4 bij de Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

HOOFDSTUK III. VEILIGHEID EN JUSTITIE

ARTIKEL XXV. WIJZIGING VAN HET VOORSCHRIFT VREEMDELINGEN 2000

Het Voorschrift Vreemdelingen 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 3.19, eerste en tweede lid, 4.39, onderdeel e, onder 1, en 7.1e wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 4.39, onderdeel d, onder 1, wordt ‘Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

C

In artikel 7.1e wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XXVI. WIJZIGING VAN DE REGELING VERSTREKKINGEN ASIELZOEKERS EN ANDERE CATEGORIEEN VREEMDELINGEN 2005

De Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, eerste lid, en 20, tweede lid, wordt ‘Wet Werk en Bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 17, zesde lid, onderdeel c, wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXVII. WIJZIGING VAN DE REGELING VERSTREKKINGEN BEPAALDE CATEGORIEEN VREEMDELINGEN

In de artikelen 1, onderdelen e en f, 2, eerste lid, onderdeel d, onder 4º, 6, eerste lid en tweede lid, onderdeel i, en 8, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen wordt ‘Wet werk en Bijstand’ telkens vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXVIII. WIJZIGING VAN DE REGELING GRIFFIERECHTEN BURGERLIJKE ZAKEN

In artikel 1, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling griffierechten burgerlijke zaken wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

HOOFDSTUK IV. FINANCIEN

ARTIKEL XXIX. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING INVORDERINGSWET 1990

In de artikelen 12, eerste lid, 13, tweede lid, 14, eerste lid, onderdeel c, onder 4, 5, 8, en 9, 16, eerste lid, onderdelen a en b, tweede lid, onderdelen a en b, en derde lid, en 19 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt ‘Wet werk en bijstand’ telkens vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXX. WIJZIGING VAN DE REGELING LOONBELASTING- EN PREMIETABELLEN 1990

De Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2, onderdeel i, en 5, tweede en derde lid, wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XXXI. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING LOONBELASTING 2011

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 7.9, derde lid, onderdelen c en f, 8.1, onderdeel b, en 9.4, tweede lid, onderdeel a, wordt ‘Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’ telkens vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In de artikelen 7.2, negende lid, 7.9, derde lid, onderdeel a, en 9.3, aanhef, wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXXII. WIJZIGING VAN DE VRIJSTELLINGSREGELING WFT

In de artikelen 6, eerste lid, onderdeel f, en 47, eerste lid, onderdeel f, van de Vrijstellingsregeling Wft wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

HOOFDSTUK V. BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

ARTIKEL XXXIII. WIJZIGING VAN DE NADERE REGELS KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE EN WATERSCHAPSBELASTINGEN

In artikel 1a van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 januari 1995, houdende Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen (Stcrt. 98) wordt ‘Wet werk en bijstand’ telkens vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXXIV. WIJZIGING VAN DE UITVOERINGSREGELING HUURPRIJZEN WOONRUIMTE

In artikel 11, tweede lid, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

HOOFDSTUK VII. VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ARTIKEL XXXV. WIJZIGING VAN DE REGELING ZORGVERZEKERING

In artikel 5.1, eerste lid, en tweede lid, onderdeel f, van de Regeling zorgverzekering wordt ‘Wet werk en bijstand’ vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXXVI. INWERKINGTREDING

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 november 2014

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling strekt tot aanpassing van verschillende ministeriële regelingen aan de Invoeringswet Participatiewet. De wijzigingen in deze ministeriële regeling zijn technisch van aard en dienen er hoofdzakelijk toe om verwijzingen naar citeertitels aan te passen. In het artikelsgewijze deel van de toelichting worden slechts de technische wijzigingen behandeld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog nadere toelichting behoeven.

Artikelsgewijs

Artikelen VII en VIII (Subsidieregelingen ESF 2007–2013 en ESF 2014–2020)

De Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien) en de Subsidieregeling ESF 2014–2020 zijn in deze wijziging aangepast aan de nieuwe situatie. Aangezien beide subsidieperiodes nog lopen en de voorwaarden voor subsidieverlening dwingend zijn beschreven, dient de doelgroep die een uitkering ontvangt op grond van de Participatiewet te worden toegevoegd. Daarnaast dienen reeds verleende subsidies, die zijn verleend met voorwaarde dat een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand is verleend, gerespecteerd te worden. Derhalve zijn deze bepalingen niet komen te vervallen.

Artikel IX (Regeling WWB, IOAW en IOAZ)

In artikel IX, onderdeel C, wordt de citeertitel van de Regeling WWB, IOAW en IOAZ aangepast aan de inwerkingtreding van de Participatiewet. Met de wijziging van de citeertitel van de WWB naar Participatiewet, is de citeertitel van de Regeling overeenkomstig aangepast.

Artikelen XIII en XIV (Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen)

In de artikelen XIII en XIV worden de citeertitels van het Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 maart 2010, tot vaststelling van de vergoeding van de voorzitter en de leden van de Toetsingscommissie Wet werk en bijstand (Stcrt. 5737), en de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2009, houdende de machtiging secretaris toetsingscommissie ex artikel 73 Wet werk en bijstand (Stcrt. 49) gewijzigd om aan te sluiten bij de Participatiewet. In artikel 73 van de Participatiewet wordt de toetsingscommissie in het vervolg aangeduid als Toetsingscommissie aanvullende uitkeringen Participatiewet. Ter verduidelijk is dit in de ministeriële regelingen aangepast.

Artikel XXXVI (Inwerkingtreding)

Voor de datum van inwerkingtreding is aangesloten bij de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven