Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/131969, tot wijziging van de Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2, aanhef en onderdeel a, en 3, tweede lid, onderdeel a, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

BESLUIT:

ARTIKEL I

In artikel 7, tweede lid, onderdeel b, wordt ‘voor die datum’ vervangen door: uiterlijk op 22 augustus 2014.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 2014, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

TOELICHTING

Bij brief van 23 oktober 2013 werden de ondernemers in de taxibranche geïnformeerd over ondermeer de boordcomputer taxi (bct). De datum met ingang waarvan de bct verplicht gebruikt moet worden, was in verband met het te laat op de markt komen van bct’s uitgesteld van 1 oktober 2013 tot 1 juli 2014 (regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 augustus 2013, Stcrt. 23632). De datum van verplichting voor het zogenaamde contractvervoer bleef gehandhaafd op 1 februari 2015.

In genoemde brief werd de taxiondernemers aangeraden om zo spoedig mogelijk een bct te bestellen, zodat er voor levering, inbouw en activering voldoende tijd zou zijn.

Ten aanzien van de levering werd aangegeven dat rekening moest worden gehouden met een periode van tien weken.

Te late bestelling zou niet alleen kunnen betekenen dat ondernemers niet op tijd zouden kunnen voldoen aan de verplichting tot het gebruik van een bct, maar ook dat zij niet in aanmerking zouden komen voor de subsidie van € 600, waarin de Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi voorziet.

Levering door de fabrikanten heeft echter in een aantal gevallen langer in beslag genomen dan voorzien, waardoor niet alle beoogde taxi’s voor 1 juli met een geactiveerde bct kunnen zijn uitgerust.

Ter tegemoetkoming voor die gevallen voorziet de onderhavige regeling erin, dat subsidie verleend kan worden voor bct’s die uiterlijk 22 augustus 2014 zijn geactiveerd, waarbij de subsidieaanvraag vóór 1 september 2014 moet zijn ingediend.

Indiening van een elektronische subsidieaanvraag is gekoppeld aan de database van de Dienst Wegverkeer (RDW), waarin de geactiveerde bct moet zijn geregistreerd. Verwerking van deze activering naar de database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de subsidieaanvragen behandelt, neemt tijd in beslag.

Wanneer de bct uiterlijk 22 augustus 2014 wordt geactiveerd, zijn de activeringsgegevens bij RVO tijdig bijgewerkt zodat er nog vóór 1 september 2014 een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Overigens wordt op deze wijze aangesloten bij de datum van 1 september 2014, die op grond van de Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi al geldt als datum vóór welke de aanvraag moet zijn ingediend.

Teneinde de onzekerheid binnen de taxibranche ten aanzien van de verplichting te beperken, is ervoor gekozen de datum van verplichting niet voor een tweede maal, namelijk tot 1 september, uit te stellen. Degenen die tijdige bestelling kunnen aantonen, zullen zich tussen 1 juli en 1 september kunnen beroepen op overmacht.

Van het systeem van vaste verandermomenten wordt afgeweken in verband met aanmerkelijke nadelen van vertraging. De wijziging dient naadloos aan te sluiten op de regeling zoals die tot nu toe geldt. Doelgroepen zijn gebaat bij spoedige inwerkingtreding en zouden onevenredig grote nadelen ondervinden bij vertraging.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven