Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 15 augustus 2013, nr. IENM/BSK-2013/162233, houdende vaststelling datum verplichting boordcomputer taxi

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel IV, eerste lid, van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs, artikel 22, eerste en derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 83, achtste lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

De periode, bedoeld in artikel IV, eerste lid, van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs, eindigt met ingang van 1 juli 2014.

Artikel 2

Aan artikel 33 van de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Na verlening van typegoedkeuring door de Dienst Wegverkeer, verstrekt de minister op aanvraag en na betaling van het daarvoor verschuldigde tarief, aan de betreffende fabrikant systeemkaarten die alleen ten behoeve van inbouw in de te produceren typegoedgekeurde boordcomputers mogen worden aangewend.

Artikel 3

Aan artikel 8, tweede lid, van de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten wordt, onder vervanging van de punt na onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. zich verlies of diefstal van de chauffeurskaart heeft voorgedaan, als bedoeld in artikel 83, vijfde lid, van het Besluit.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld.

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling strekt in de eerste plaats tot vaststelling van de datum, met ingang waarvan het gebruik van de boordcomputer in de straattaxi verplicht wordt.

Voorts bevat deze regeling een toevoeging aan de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer van bepalingen met betrekking tot systeemkaarten. Ten tijde van de inwerkingtreding van genoemde regeling waren deze systeemkaarten nog niet beschikbaar.

Ten slotte bevat deze regeling een technische correctie van de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten.

De administratieve lasten zijn beperkt. De aanvraag van systeemkaarten bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geschiedt naar verwachting hooguit enkele malen per jaar in tranches en heeft betrekking op slechts enkele (naar verwachting vier) fabrikanten.

De belanghebbende partijen in de sector, fabrikanten en taxiondernemers, zijn regelmatig geraadpleegd over onder meer de in deze regeling bedoelde datum van verplichting in het brancheoverleg voor de boordcomputer.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Bij besluit van 14 juni 2013 (Stb. 234) werd een overgangsbepaling gewijzigd van het Besluit van 16 oktober 2009 houdende wijziging van het Besluit personenvervoer 2000, het Arbeidstijdenbesluit vervoer en het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de boordcomputer taxi, de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer en een technische wijziging in verband met het elektronisch vervoerbewijs. De wijziging hield in dat de datum, met ingang waarvan de boordcomputer taxi verplicht wordt, bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Reden was dat de datum, die aanvankelijk in genoemd besluit zelf was opgenomen, niet haalbaar bleek.

Bij de vaststelling van de datum van inwerkingtreding op 1 juli 2014 is het volgende overwogen.

Brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer Taxi en Connexxion hebben aangegeven dat zij voor wat betreft het mechanisme van vraag en aanbod van boordcomputers hechten aan marktwerking. Om een goede keuze te kunnen maken achten zij de beschikbaarheid van tenminste twee typen boordcomputers op de markt noodzakelijk. Vanaf dat moment achten zij een periode van ruim één jaar nodig voor het proces van oriëntatie op de markt, bestellen, inbouw en activering van de boordcomputer. Dit houdt mede verband met de financiële positie van veel taxibedrijven, die een gespreide investering in boordcomputers wenselijk maakt. Daarnaast willen taxivervoerders de relatief stille zomerperiode benutten voor de inbouw van de boordcomputers. Daarom heeft de branche als datum van verplichting 1 september 2014 bepleit.

Fabrikanten hebben aangegeven dat zij voor de bestelling van onderdelen, de assemblage en de inbouw een periode van ongeveer één jaar nodig achten. Langer uitstel zou volgens fabrikanten tot een financieel probleem kunnen leiden. De fabrikanten pleitten daarom voor vaststelling van de verplichting op of enkele maanden na 1 mei 2014.

Het belang van de Rijksoverheid is dat de taxibranche ten behoeve van een meer effectieve en meer efficiënte handhaving op de registratie van ritten en rij- en rusttijden zo spoedig mogelijk is uitgerust met werkende boordcomputers. Digitale registratie moet leiden tot minder fraude en hogere kwaliteit van het taxivervoer.

De overheid heeft er ook belang bij dat de aanschaf en inbouw van boordcomputers ordelijk verloopt, bij voorkeur op basis van marktwerking. Dit is van belang gelet op het draagvlak in de taxibranche voor de boordcomputer. De opstelling van de taxibranche moet daarom zwaar meewegen in het besluit over de nieuwe datum.

Alles afwegend doet 1 juli 2014 als nieuwe datum van verplicht gebruik voor de straattaxi het meest recht aan de belangen van betrokken partijen en aan de praktische uitvoerbaarheid van de regelgeving.

Artikel 2

Artikel 33, vijfde lid, van de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi regelt de aanvraag van een systeemkaart die moet worden ingebouwd in alle typegoedgekeurde boordcomputers om de boordcomputer te laten communiceren met de boordcomputerkaarten. Nadat een fabrikant een typegoedkeuring heeft verkregen voor één of meer typen boordcomputers, kan hij systeemkaarten aanvragen bij de minister om deze in de te produceren boordcomputers van het goedgekeurde type te kunnen inbouwen.

Met de systeemkaart wordt een boordcomputer in staat gesteld om de geregistreerde gegevens te voorzien van een digitale handtekening waarmee bijvoorbeeld bij het wegschrijven van gegevens van een boordcomputer naar een chauffeurs-, ondernemers- of inspectiekaart zeker wordt gesteld dat deze gegevens afkomstig zijn van de desbetreffende boordcomputer.

Artikel 3

In artikel 83, vijfde lid, van het Besluit personenvervoer 2000 ontbreekt de termijn waarbinnen verlies of diefstal van de chauffeurskaart moet worden gemeld. Door toevoeging hiervan in artikel 8 van de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten is dit artikel in lijn gebracht met dienovereenkomstige bepalingen met betrekking tot de ondernemerskaart in artikel 12 van die regeling.

Artikel 4

Van het systeem van vaste verandermomenten wordt afgeweken in verband met toezegging aan de Tweede Kamer dat de datum, met ingang waarvan de boordcomputer verplicht is, zo spoedig mogelijk bekend wordt gemaakt en met het oog op het zo snel mogelijk verplicht stellen van de boordcomputer (Kamerstukken II, 2012–2013, 31 521, nrs. 69 en 70). Bovendien betreft het hier regelgeving waarover uitgebreid is overlegd met doelgroepen (taxiondernemers en fabrikanten). Vertraging van een besluit over de datum van het verplicht zijn van een boordcomputer zou zich hiermee niet verdragen.

De afwijking van de vaste verandermomenten betreft hier ‘spoed- en noodregelgeving’ die noodzakelijk is in verband met de effectieve rechtshandhaving (Kamerstukken II, 2009–2010, 29 515, nr. 309, paragraaf 2.4).

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld.

Naar boven