Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van FinanciënStaatscourant 2014, 15654Interne regelingen

Besluit van 23 mei 2014 houdende wijziging en intrekking van het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 21 mei 2014, FM/2014/864 M, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 4, eerste lid van het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening wordt ‘vier leden’ vervangen door: vijf leden.

ARTIKEL II

Het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

  • 1. Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

  • 2. Artikel II treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 mei 2014

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

NOTA VAN TOELICHTING

Per 1 januari 2014 is het nieuwe systeem van vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners in werking getreden. In het nieuwe systeem dient iedere financiële adviseur over de relevante diploma’s te beschikken, ongeacht bij welke onderneming de adviseur werkt. Bovendien zal periodiek worden getoetst of zijn/haar kennis nog up to date is. In de aanloop naar het nieuwe regime voor vakbekwaamheid zijn er veel bijkomende werkzaamheden waar het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (het College) bij betrokken is. Om de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden te waarborgen is daarom eerder besloten om alle leden van het College te herbenoemen tot 1 juli 2014. Om dit mogelijk te maken is bij Besluit van 28 juni 2013 houdende wijziging van het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening in verband met het aanpassen van de benoemingstermijn van de leden van het College (Stcrt. 2013, 19610) het Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (het Instellingsbesluit) gewijzigd. Met het oog op de continuïteit en de kwaliteit van de werkzaamheden is het College tevens uitgebreid met een additioneel lid, waardoor het College bestaat uit een voorzitter en vijf leden. Het Instellingsbesluit voorziet echter in vier leden. Om de laatste (her)benoeming formeel af te kunnen ronden, wordt met artikel I van dit besluit bewerkstelligd dat het College uit een voorzitter en vijf leden bestaat. De bepaling werkt terug tot en met het moment waarop het College feitelijk uit zes personen is gaan bestaan, namelijk 1 januari 2014.

Vanwege het nieuwe systeem van vakbekwaamheidseisen is de relevante regelgeving in bijvoorbeeld het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gewijzigd. Bovendien heeft het nieuwe systeem geleid tot gewijzigde en nieuwe werkzaamheden voor het College. Bijgevolg dienen zowel het Instellingsbesluit, dat onder andere voorziet in de taakomschrijving van het College, als de mandaatverlening aan het College gewijzigd te worden. De mandaatverlening is reeds gewijzigd bij Besluit van de Minister van Financiën van 10 december 2013, betreffende mandaatverlening aan het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (Stcrt. 2013, 35133).

Het College is geen adviescollege in de zin van artikel 1 van de Kaderwet adviescolleges: het heeft namelijk geen louter adviserende taak, maar voert ook, in mandaat van de Minister van Financiën, bepaalde taken uit op het gebied van de vakbekwaamheidseisen voor financiële dienstverleners. Het is derhalve niet vereist dat het College ingesteld wordt bij wet of koninklijk besluit. Om de regelgeving rond het College te vereenvoudigen, is daarom gekozen om het College in te stellen bij ministerieel besluit. Bovendien zal zowel de instelling van als de mandaatverlening aan het College opgenomen worden in één besluit: het Instellings- en mandaatbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Wft. Daartoe dient echter eerst het oude Instellingsbesluit, dat de vorm heeft van een koninklijk besluit, ingetrokken te worden. Dit besluit voorziet daarin. Het oude Instellingsbesluit zal per 1 juli 2014 worden ingetrokken.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem