Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst West-HollandStaatscourant 2014, 13544Interne regelingen

Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland inzake het verlenen van mandaat, ondermandaat en -machtiging aan de afdelingshoofden

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland;

Gelet op:

  • het door de minister van Infrastructuur en Milieu afgegeven mandaat, zoals opgenomen in het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk d.d. 18 december 2013, nr. IENM/ILT-2013/74125 (Stcr.2013, 36393) en de daarbij behorende wijziging d.d. 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 (Stcr.2014, 12288);

  • het besluit van de directeur tot instemming met voornoemd mandaat d.d. 8 mei 2014, kenmerk 2014010199, op grond van de instructie directeur Omgevingsdienst West-Holland, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 maart 2013;

  • de in artikel 2 van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de daarbij behorende wijziging gegeven mogelijkheid om voor de in het eerste lid van het genoemd besluit bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen;

Besluit:

  • 1. Op grond van het hiervoor genoemde aan hem verleende mandaat aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst West-Holland ondermandaat en -machtiging te verlenen;

  • 2. Het besluit d.d. 27 november 2013, kenmerk 2013144798, inzake het verlenen van ondermandaat aan het Hoofd afdeling Bedrijven van de Omgevingsdienst West-Holland in te trekken;

  • 3. Dat het besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van de bekendmaking.

Leiden, 8 mei 2014.

De directeur van de Omgevingsdienst West-Holland D.W.M. Eskes.