Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Inspectie Leefomgeving en TransportStaatscourant 2014, 12288Interne regelingen

Besluit van de Staatssecrataris van Infrastructuur en Milieu van 22 april 2014, nr. IENM/ILT-2014/4259 houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de artikelen 10:3, eerste lid, 10:4 eerste lid, 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de gemandateerden;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2 wordt, onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, een lid ingevoegd luidende:

 • 2. De functionarissen, bedoeld in het eerste lid, kunnen voor de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

B

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De functieomschrijvingen voor de provincie Limburg worden vervangen door:

Limburg Milieu-inspecteur

Toezichthouder

2. De functieomschrijvingen voor de provincie Zuid-Holland worden als volgt gewijzigd:

 • a. aan DCMR wordt een functieomschrijving toegevoegd, luidende:

  • Senior medewerker toezicht en handhaving;

 • b. aan Omgevingsdienst Midden Holland wordt een functieomschrijving toegevoegd, luidende:

  • Vakspecialist D.

C

Bijlage 2 komt te luiden:

BIJLAGE 2, BEDOELD IN ARTIKEL 2, EERSTE LID

Provincie

Functionarissen

Friesland

Directeur Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving

Groningen

Hoofd afdeling Omgeving en Milieu, Provincie Groningen

Drenthe

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

Flevoland

Directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Overijssel

Teamleider Handhaving, Provincie Overijssel

Gelderland

Directeur Omgevingsdienst regio Arnhem

Utrecht

Directeur Provincie Utrecht, dan wel diens rechtsopvolger

Noord-Holland

Directeur Provincie Noord-Holland

Zuid-Holland

Directeuren:

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst West-Holland

DCMR Milieudienst Rijnmond

– Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Omgevingsdienst Haaglanden

Zeeland

Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland

Noord-Brabant

Directeur Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

 

Limburg

Directeuren:

– Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

– Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu t.a.v. de Inspectie Leefomgeving en Transport, team Juridische Zaken, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt, onder vermelding van de datum en het nummer of kenmerk en

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

TOELICHTING

Met het Besluit aanwijzing toezichthouders en mandaat Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk (IENM/ILT-2013/74125) is, tijdelijk en vooruitlopend op een wijziging van de Wet milieubeheer, sinds 9 december 2013 voorzien in het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen van de provincies voor het nemen van besluiten en andere handelingen ter handhaving van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk.

Inmiddels is in de praktijk gebleken dat het in bijlage 2 opgenomen overzicht van gemandateerde functionarissen niet volledig is. Met het onderhavige besluit wordt deze omissie hersteld en wordt voorzien in de mogelijkheid voor de in de bijlage genoemde functionarissen de hen toegekende bevoegdheden door te mandateren aan de onder deze functionarissen ressorterende medewerkers.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld