Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 122Overig

Drie aanwijzingsbesluiten en drie wijzigingsbesluiten Natura 2000, Ministerie van Economische Zaken

De staatssecretaris van Economische Zaken (EZ) maakt, ter voldoening aan de artikelen 3:42 en 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat zij ter uitvoering van richtlijn nr. 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en/of ter uitvoering van richtlijn nr. 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) de volgende drie Natura 2000-gebieden heeft aangewezen: Weerribben (034), De Wieden (035) en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103).

De aanwijzingen in het kader van de Habitatrichtlijn geschieden op grond van artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 en zijn het gevolg van de vaststelling door de Europese Commissie van de lijst van gebieden van communautair belang voor de Atlantische biogeografische regio (Uitvoeringsbesluit 2013/26/EU van 16 november 2012; eerste versie december 2004). Tevens worden aan de gebieden die reeds in het kader van de Vogelrichtlijn zijn aangewezen, de instandhoudingsdoelstellingen toegevoegd.

Aan deze besluiten is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Tijdens deze procedure hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen en is de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. De drie besluiten die nu zijn vastgesteld, zijn gebaseerd op de ontwerpbesluiten en op de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen. Op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken zijn deze besluiten, wat betreft de kadastrale percelen die geheel of gedeeltelijk binnen de aangewezen gebieden liggen, in de kadastrale registratie als beperking ingeschreven.

Daarnaast heeft de staatssecretaris van EZ de besluiten tot aanwijzing van de volgende Natura 2000-gebieden gewijzigd: Waddenzee (001), bekendmaking 25 februari 2009 (Stcrt. 2009, nr. 38); Norgerholt (022), bekendmaking 14 maart 2011 (Stcrt. 2011, nr. 4458) en Voordelta (113), bekendmaking 19 februari 2008 (Stcrt. 2008, nr. 41).

De besluiten

Weerribben (034)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 29 oktober 1986 (Stcrt. 1986, nr. 214) tot aanwijzing van het gebied ‘Weerribben’ als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijziging van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 29 oktober 1986 en het ontwerpbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Weerribben’.

De Wieden (035)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 24 maart 2000 (Stcrt. 2000, nr. 65) tot aanwijzing van het gebied ‘De Wieden’ als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijziging van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 24 maart 2000 en het ontwerpbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘De Wieden’.

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EG (Habitatrichtlijn) aangewezen en het besluit van 14 februari 1997 (Stcrt. 1997, nr. 33) tot aanwijzing van het gebied ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck’ als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, van Richtlijn 2009/147/EG (Vogelrichtlijn) is gewijzigd. Wijziging van begrenzing en doelen ten opzichte van het besluit van 14 februari 1997 en het ontwerpbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (103)’.

In deze besluiten zijn voor de habitattypen en habitatsoorten, waarvoor de betreffende gebieden zijn aangewezen, instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Deze instandhoudingsdoelstellingen vormen het uitgangspunt voor de nog vast te stellen beheerplannen en zijn de natuurwaarden waaraan bij vergunningverlening wordt getoetst.

Wijzigingsbesluiten

Voor twee Natura 2000-gebieden ‘Waddenzee’ en ‘Norgerholt’ heeft de staatssecretaris van EZ de eerder genomen aanwijzingsbesluiten gewijzigd naar aanleiding van uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het Natura 2000-gebied ‘Voordelta’ heeft de staatssecretaris het wijzigingsbesluit vastgesteld nadat het ontwerpwijzigingsbesluit ter inzage heeft gelegen en belanghebbenden de mogelijkheid is geboden een zienswijze in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. De staatssecretaris heeft het wijzigingsbesluit nu ongewijzigd vastgesteld.

Waddenzee (001)

Dit wijzigingsbesluit is noodzakelijk als gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 maart 2011 (zaaknummer 200902398/1/R2), waarmee de Afdeling de instandhoudingsdoelstelling voor de grijze zeehond vernietigde. Het besluit behelst een aanpassing van de toelichting bij de instandhoudingsdoelstelling van de grijze zeehond. Tevens wordt de tekst met betrekking tot de grijze zeehond in bijlage B van de Nota van toelichting gewijzigd. Het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ is hiermee gewijzigd.

Norgerholt (022)

Dit wijzigingsbesluit behelst een wijziging van de Nota van toelichting behorend bij het besluit tot aanwijzing van Norgerholt tot Natura 2000-gebied dat op 14 maart 2011 is bekendgemaakt. Deze wijziging is noodzakelijk geworden naar aanleiding van de uitspraak van 14 november 2012 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 201104871/1/A4) met betrekking tot dit aanwijzingsbesluit. In deze uitspraak is het besluit vernietigd voor zover daarin voor het habitattype Beuken-eikenbossen met hulst (H9120) een instandhoudingsdoelstelling is gesteld. De Afdeling is van mening dat niet was onderbouwd dat het betreffende bos waarin eiken en hulst domineren en beuken ontbreken, tot dit habitattype kan worden gerekend.

In dit wijzigingsbesluit wordt in paragraaf 4 de ontbrekende motivering gegeven in de vorm van een nieuwe bijlage bij de Nota van toelichting van het aanwijzingsbesluit (bijlage D). Bovendien is in de Nota van toelichting de gebiedsbeschrijving in hoofdstuk 3 aangepast. Ten slotte is de betreffende instandhoudingsdoelstelling opnieuw vastgesteld. Het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied ‘Norgerholt’ is hiermee gewijzigd.

Voordelta (113)

Dit wijzigingsbesluit behelst een aanpassing van de begrenzing en oppervlakte van het Natura 2000-gebied Voordelta. Ten eerste wordt het voormalige zeegebied waar de Tweede Maasvlakte is aangelegd aan het gebied onttrokken. Ten tweede wordt de zeewaartse grens verlegd van de rechtgetrokken dieptelijn van 20 meter naar de doorgaande 20 meter-dieptelijn. Het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied ‘Voordelta’ is hiermee gewijzigd.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen.

De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd en loopt van dinsdag 7 januari 2014 tot en met maandag 17 februari 2014. Indien u in beroep wenst te gaan, stuurt u een beroepschrift naar:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

U dient uw naam en adres te vermelden, de datum, de omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent én waarom u het niet eens bent met dat besluit. De behandeling van het beroep verloopt verder via de Raad van State. De meest recente informatie over de beroepsprocedure is te vinden op de website van de Raad van State op www.raadvanstate.nl > Onze werkwijze > Werkwijze bestuursrechtspraak > Algemene kamer (beroep). Op deze plek vindt u ook de informatie over de hoogte van het griffierecht. Dit is de financiële bijdrage die de Raad van State vraagt voor de behandeling van een beroepschrift.

Waar en hoe kunt u de besluiten inzien?

Tijdens de terinzagelegging van maandag 6 januari 2014 tot en met maandag 17 februari 2014 kunt u de besluiten digitaal raadplegen via de website www.rijksoverheid.nl/natura2000 ; “Stand van zaken Aanwijzingsbesluiten”. Daarnaast kunt u de papieren versie inzien op de vestiging van het ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag. Houd daarbij rekening met de reguliere openingstijden.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000 . Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het DR-Loket, telefoon 0800-22 333 22 (gratis).