Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv

Gelet op:

 • De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

 • Artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Wbtv);

 • De artikelen 11 en 12 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Besluit btv);

 • De Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de Raad voor de Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);

 • Het advies van het Kwaliteitsinstituut van 18 juni 2012;

stelt de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van de voorwaarden die gelden voor de verlenging van de inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) de hiernavolgende nadere regels vast:

Het verzoek tot verlenging

Artikel 1

 • 1. Het verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv (hierna: het verzoek tot verlenging) wordt ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘verlenging inschrijving Rbtv’.

 • 2. Indien bij de inschrijving een specialisatie is vermeld, dient tevens te worden aangegeven dat, naast het verzoek tot verlenging van de inschrijving, ook een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie wordt ingediend. Het verzoek kan door middel van het formulier ‘verlenging inschrijving Rbtv en vermelding specialisatie’ worden ingediend.

 • 3. Het formulier dient volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de verklaringen als bedoeld in artikel 4, eerste tot en met vijfde lid, van de Wbtv te worden ingediend.

Artikel 2

 • 1. Een verzoek tot verlenging dient tijdig, dat wil zeggen voor het verlopen van de termijn van de inschrijving, te worden ingediend.

 • 2. Indien het verzoek tot verlenging niet tijdig is ingediend, komt de inschrijving in het Rbtv alsmede de vermelding van een eventuele specialisatie bij de inschrijving, van rechtswege te vervallen op het moment dat de termijn van de inschrijving is verlopen.

 • 3. Het verzoek tot verlenging wordt afgewezen indien niet objectief wordt aangetoond dat aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan.

Artikel 3

Voor het behandelen van een verzoek tot verlenging wordt, overeenkomstig artikel 7, tweede lid van het Besluit btv, een bedrag van € 75,– in rekening gebracht.

Verzoek tot hernieuwde inschrijving

Artikel 4

 • 1. Van een verzoek tot hernieuwde inschrijving is sprake indien een tolk of vertaler het verzoek tot verlenging van de inschrijving indient binnen vijf jaren na het verlopen van de termijn van die inschrijving in het Rbtv, na uitschrijving op verzoek uit het Rbtv of na doorhaling op grond van artikel 9 van de Wbtv.

 • 2. Een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt gehonoreerd indien aangetoond wordt dat:

  • a. Voldaan is aan de voorwaarden op basis van artikel 3 van de Wbtv;

  • b. alsnog voldaan is aan de bijscholingsverplichting zoals genoemd in het Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) die gold tijdens de periode van inschrijving waarop het verzoek tot hernieuwde inschrijving betrekking heeft;

  • c. een tolk of vertaler voldoet aan de eis van de professionele werkopdrachten zoals geformuleerd in artikel 11, onder a, van het Besluit btv.

Artikel 5

Voor het behandelen van een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt, overeenkomstig artikel 7, eerste lid van het Besluit btv, een bedrag van € 125,– in rekening gebracht.

Professionele opdrachten

Artikel 6

 • 1. Van een professionele opdracht als tolk, zoals bedoeld in artikel 8 Wbtv en artikel 11, onder a, van het Besluit btv, is sprake indien het gaat om een in opdracht van een opdrachtgever verrichte tolkopdracht op basis van een afgesproken geldelijke vergoeding.

 • 2. Van een professionele opdracht als vertaler, zoals bedoeld in artikel 8 Wbtv en artikel 11, onder a, van het Besluit btv, is sprake indien het gaat om een in opdracht van een opdrachtgever verrichte vertaling op basis van een afgesproken geldelijke vergoeding.

 • 3. Per talencombinatie en vertaalrichting, die bij een verzoek tot verlenging zijn betrokken, dient de aanvrager aantoonbaar ten minste tien opdrachten, zoals omschreven in lid 1 en 2 van dit artikel, te hebben verricht binnen de periode van inschrijving waarop het verzoek tot verlenging betrekking heeft.

Verlenging van de vermelding van de specialisatie bij de inschrijving in het Rbtv

Artikel 7

 • 1. Een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie wordt gehonoreerd als objectief wordt aangetoond dat aan de geldende voorwaarden, zoals genoemd in de bijlagen behorende bij het Besluit aanwijzen specialisatie, wordt voldaan.

 • 2. Een verzoek tot verlenging van de vermelding van de specialisatie dat na het verlopen van de termijn van inschrijving is ingediend, wordt opgevat als een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie indien de inschrijving van de tolk of vertaler wel is verlengd of er tevens een hernieuwd verzoek tot inschrijving wordt ingediend.

Verzoek tot hernieuwde vermelding

Artikel 8

 • 1. Van een verzoek tot hernieuwde vermelding van een specialisatie is sprake wanneer dat verzoek binnen vijf jaar na het verlopen van de termijn van inschrijving in het Rbtv, na uitschrijving op eigen verzoek of na doorhaling op grond van artikel 9 Wbtv, wordt ingediend.

 • 2. Een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie wordt gehonoreerd indien voldaan wordt aan alle volgende eisen:

  • a. de betreffende tolk of vertaler ingeschreven staat voor de talencombinatie(s) respectievelijk vertaalrichting(en) waarvoor hij de vermelding van de specialisatie in het Rbtv wenst en op grond van de Wbtv beëdigd is;

  • b. voldaan wordt aan artikel 2 van het Besluit specialisatie;

  • c. voldaan wordt aan de voorwaarden voor toekenning van de aangewezen specialisatie zoals opgenomen in de bijlagen behorende bij het Besluit aanwijzen specialisatie;

  • d. voldaan wordt aan de daarvoor geldende bijscholingsverplichting.

Overige bepalingen

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit verlenging inschrijving Rbtv.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van publicatie in de Staatscourant.

21 februari 2013

Raad voor Rechtsbijstand, P.J.M. van den Biggelaar, Directeur Stelsel

J. Wijkstra Directeur Bedrijfsvoering,

TOELICHTING

Algemeen

De voorwaarden voor verlenging staan opgenomen in artikel 8 van de Wbtv en artikel 11 van het Besluit btv. In dit Besluit verlenging inschrijving in het Rbtv, wordt allereerst de procedure voor het indienen van een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv omschreven. Ook wordt uitgelegd wat de gevolgen zijn wanneer een verzoek tot verlenging niet tijdig wordt ingediend. Tevens komt de verlenging van een specialisatie aan bod.

Verder wordt in dit Besluit een nadere invulling gegeven aan het begrip van tien professionele werkopdrachten als beëdigd tolk respectievelijk beëdigd vertaler. De bijscholingsverplichting zoals genoemd in het Besluit btv is uitgewerkt in het Besluit permanente educatie Wbtv.

Een verzoek tot verlenging indienen heeft pas zin indien de tolk of vertaler kan aantonen aan alle voorwaarden van artikel 8 van de Wbtv en artikel 11 van het Besluit btv te voldoen. De tolk of vertaler wordt ruim voor het verstrijken van de inschrijftermijn door het Bureau Wbtv geïnformeerd over de voorwaarden die gelden voor verlenging. Tevens zal de tolk of vertaler worden geïnformeerd over de gevolgde bijscholingsactiviteiten. Dit betekent dat van de tolk of vertaler verwacht mag worden dat hij een verzoek tot verlenging indient op de voorgeschreven wijze en met de daarbij te overleggen stukken, zodat de minister in staat is om binnen vier weken te beslissen. Dit verzoek moet met andere woorden compleet zijn, anders kan er niet binnen de geldende beslistermijn op het verzoek besloten worden.

Formulier

Er wordt een standaardformulier ‘Verlenging inschrijving Rbtv’ en ‘Verlenging inschrijving Rbtv en vermelding specialisatie’ via de website beschikbaar gesteld. Indien bij de inschrijving een specialisatie vermeld staat, kan dus voor beiden gelijktijdig een verzoek tot verlenging worden ingediend door middel van het daarvoor bestemde formulier ‘Verlenging inschrijving Rbtv en vermelding specialisatie’. Het formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. Het ingevulde overzicht van de professionele werkopdrachten wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Het is aan de tolk of vertaler om aan te tonen dat de ingevulde opdrachten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Ter onderbouwing dienen dan de facturen van de opdrachten en het bewijs van betaling te worden toegezonden, zodat geverifieerd kan worden dat de opdrachten ook daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Een opdrachtbevestiging alleen volstaat niet, omdat daarmee immers niet is aangetoond dat de opdrachten zijn uitgevoerd.

Daarnaast dient een originele Verklaring omtrent het gedrag (Vog), dan wel een (buitenlandse) integriteitsverklaring indien de tolk of vertaler in het buitenland woont, te worden meegestuurd. De Vog mag bij ontvangst van het verzoek tot verlenging niet ouder zijn dan drie maanden. Ontbreekt deze verklaring dan kan de minister besluiten het verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv niet in behandeling te nemen. Artikel 4:5 van de Awb is van overeenkomstige toepassing.

Ook dienen ingevolge artikel 6, eerste lid, van het Besluit btv gelijktijdig met het ingevulde en ondertekende formulier de volgende stukken te worden ingediend.

 • het diploma/getuigschrift (of een gewaarmerkt kopie van dit diploma/getuigschrift) van een tolk- of vertaalopleiding op tenminste hbo-niveau;

 • een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

 • een goed gelijkende pasfoto;

 • een document waaruit blijkt dat degene, indien relevant, in Nederland mag verblijven en werken.

Ontbreken deze stukken dan kan de minister besluiten het verzoek tot verlenging van de inschrijving niet in behandeling te nemen. Artikel 4:5 van de Awb is van overeenkomstige toepassing.

Leges

Op grond van artikel 7, tweede lid van het Besluit btv wordt voor het behandelen van een verzoek tot verlenging van de inschrijving een bedrag van € 75,– in rekening gebracht. Indien de leges niet op tijd worden betaald dan kan besloten worden dat het verzoek verder niet in behandeling wordt genomen. Artikel 4:5 van de Awb is van overeenkomstige toepassing.

Tijdig indienen van een verzoek tot verlenging

Uit artikel 8 van de Wbtv vloeit voort dat een verzoek tot verlenging van de inschrijving vóór het einde van de inschrijving moet worden ingediend.

Uit de Memorie van Toelichting op artikel 8 van de Wbtv blijkt dat de inschrijving van rechtswege na vijf jaren vervalt. Daarna kan geen verzoek tot verlenging meer worden ingediend, omdat geen sprake meer is van een inschrijving in het Rbtv. Een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv en de daarmee samenhangende vermelding van de specialisatie bij die inschrijving, dat na het vervallen van de inschrijving in het Rbtv wordt ingediend, kan eveneens niet meer leiden tot verlenging nu de inschrijving van rechtswege vervalt na 5 jaar. Omdat de vermelding van de specialisatie bij die inschrijving onlosmakelijk verbonden is met de inschrijving in het Rbtv vervalt automatisch ook de vermelding van de specialisatie. De tolk of vertaler is op dat moment feitelijk niet meer in het Rbtv ingeschreven en mag derhalve geen werkzaamheden als beëdigd tolk dan wel beëdigd vertaler verrichten. Dit volgt uit de tekst van artikel 1 van de Wbtv waarin staat dat:

Ingevolge artikel 1 van de Wbtv wordt voor de toepassing van het bij of krachtens de Wbtv bepaalde verstaan onder:

(...)

 • c. beëdigde tolk: degene die als zodanig is ingeschreven in het register;

 • d. beëdigde vertaler: degene die als zodanig is ingeschreven in het register.

Met het tijdig indienen van een verzoek tot verlenging wordt niet voorkomen dat de periode van inschrijving eindigt. Het is daarom van groot belang dat een tolk of vertaler tijdig een verzoek tot verlenging indient. De wet stelt dat op een verlengingsverzoek binnen vier weken moet worden beslist. Uiteraard wordt er naar gestreefd zo snel mogelijk een besluit op een dergelijk verzoek te nemen. Daaraan kan ook de tolk of vertaler een bijdrage leveren, namelijk door kennis te nemen van de voorwaarden die gelden voor (het indienen van) een verzoek tot verlenging en de wijze waarop kan worden aangetoond dat aan die voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld het niet op tijd betalen van de leges of het niet indienen van stukken waaruit onomstotelijk blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan, leidt tot vertraging in de besluitvorming. Bij het niet betalen van de leges moet immers een betalingsherinnering worden verstuurd, bij het niet indienen van stukken waaruit blijkt dat aan die voorwaarden wordt voldaan zal een brief moeten worden gestuurd waarin aanvullende stukken worden gevraagd.

Voorts moet een verzoek tot verlenging weliswaar tijdig worden ingediend, maar moet een dergelijk verzoek ook niet te vroeg worden ingediend. Daarmee wordt voorkomen dat een verzoek tot verlenging wordt afgewezen omdat (nog) niet aan de voorwaarden, bijvoorbeeld de bijscholingsverplichting, wordt voldaan. Bovendien vindt de verlenging niet eerder plaats dan op de dag na de dag waarop de periode van inschrijving eindigt.

In het geval dat een verzoek tot verlenging tijdig is ingediend maar waar niet voor het einde van de termijn van inschrijving wordt besloten, vervalt de inschrijving in het Rbtv van rechtswege, maar volgt desalniettemin een beoordeling van het verzoek. Het is dus niet zo dat een verzoek tot verlenging dat tijdig wordt ingediend, wordt afgewezen als de periode van inschrijving verloopt. Als het verzoek tot verlenging aan de geldende voorwaarden voldoet en dus gehonoreerd kan worden, zal de inschrijving in het Rbtv met ingang van de datum van het besluit als het ware worden ‘verlengd’. Op dat moment is er weer sprake van een inschrijving als beëdigd tolk respectievelijk beëdigd vertaler in de zin van artikel 1 van de Wbtv.

Beslistermijn

Op een verzoek tot verlenging van de inschrijving moet binnen vier weken een besluit worden genomen. Het indienen van een verzoek tot verlenging schort de beëindiging van de inschrijving in het Rbtv echter niet op. Dat wil zeggen dat een tolk of vertaler een verzoek tot verlenging weliswaar uiterlijk voor het einde van de periode van inschrijving moet indienen, maar dat hij met het indienen van een verzoek niet voorkomt dat de inschrijving eindigt. Pas nadat is besloten dat de inschrijving wordt verlengd voor een periode van vijf jaren, wordt de inschrijving in het Rbtv ook daadwerkelijk ‘verlengd’.

Bij een herhaald verzoek tot verlenging gaat artikel 4:6 van de Awb een rol spelen en zal dan (slechts) bekeken worden of er sprake is van nieuwe feiten of veranderde omstandigheden in de zin van artikel 4:6 van de Awb. Hiervoor geldt echter dat dit herhaalde verzoek tot verlenging alleen kan worden ingediend ten tijde van de periode van inschrijving in het Rbtv.

Verzoek tot hernieuwde inschrijving

Een verzoek tot verlenging dat na afloop tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv wordt ingediend, kan niet meer leiden tot verlenging. De inschrijving is immers van rechtswege na vijf jaren vervallen. In een dergelijk geval wordt dit verzoek aangemerkt als een verzoek tot inschrijving in de zin van artikel 4 van de Wbtv en zal worden geduid als verzoek tot hernieuwde inschrijving om verwarring met een regulier verzoek tot inschrijving te voorkomen.

Op grond van artikel 7, eerste lid van het Besluit btv wordt voor het behandelen van een verzoek tot hernieuwde inschrijving een bedrag van € 125,– in rekening gebracht. Indien de leges niet op tijd worden betaald dan kan het verzoek verder niet in behandeling worden genomen. Artikel 4:5 van de Awb is van overeenkomstige toepassing.

Een verzoek tot hernieuwde inschrijving wordt gehonoreerd indien de tolk of vertaler objectief aantoont aan de voorwaarden van artikel 3 van de Wbtv te voldoen. Daarnaast brengt het gegeven dat men eerder ingeschreven stond, maar deze inschrijving niet geleid heeft tot verlenging om welke reden dan ook, een bijscholingsverplichting met zich mee. Dit geldt voor elk verzoek tot inschrijving dat wordt ingediend binnen vijf jaren nadat een inschrijving van rechtswege is vervallen. Een verzoek tot plaatsing dat binnen vijf jaren na afloop van de periode van inschrijving, na uitschrijving op eigen verzoek of na doorhaling op grond van artikel 9 Wbtv, wordt ingediend door een tolk of vertaler die op enig moment ingeschreven stond, wordt dus aangemerkt als een verzoek tot hernieuwde inschrijving. Het is van groot belang dat een tolk of vertaler die in het Rbtv ingeschreven staat zijn kennis en vakbekwaamheid door middel van bijscholing in de vorm van permanente educatie en het opdoen van werkervaring op peil houdt en in de praktijk brengt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de wetgever geweest om de voorwaarden die gelden voor verlenging te kunnen ontlopen door de inschrijvingstermijn te laten verlopen en vervolgens een nieuwe inschrijving te bewerkstellingen, doordat men kan aantonen aan de competenties van artikel 3 van de Wbtv te voldoen. Om die reden is dan ook als eis opgenomen dat een tolk of vertaler met zijn verzoek tot hernieuwde inschrijving in het Rbtv stukken indient waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voor verlenging te weten: de bijscholingsverplichting, die hij tijdens de eerdere periode van inschrijving in het Rbtv opgelegd heeft gekregen en de werkervaringseis heeft voldaan. Dit geldt ook voor een uitschrijving op eigen verzoek of een doorhaling op grond van artikel 9 Wbtv. Voor de wijze waarop aan de bijscholingsverplichting kan worden voldaan, wordt verwezen naar het Besluit PE en de procedurebeschrijving toekennen PE-punten. Voor wat betreft de werkervaringseis wordt verwezen naar het Besluit verlenging inschrijving in het Rbtv en de procedurebeschrijving verlenging inschrijving in het Rbtv.

Geen overgangsrechtelijke bescherming na vervallen inschrijving

Voor een tolk of vertaler die op basis van de overgangsregeling ingeschreven staat en die niet tijdig een verzoek tot verlenging indient dan wel wiens verzoek tot verlenging wordt afgewezen, geldt het volgende. De overgangsrechtelijke bescherming van artikel 37 van de Wbtv komt te vervallen op het moment dat de termijn van inschrijving verloopt en niet tijdig om verlenging van de inschrijving is verzocht dan wel het verzoek om verlenging wordt afgewezen. Dit volgt uit de Memorie van Toelichting1, waarin op pagina 26 ten aanzien van artikel 37 van de Wbtv als volgt staat opgenomen:

‘[...] kent het register een inschrijving voor een periode van vijf jaar. Na deze vijf jaar dient de gerechtstolk of de beëdigd vertaler het initiatief te nemen om zijn inschrijving in het register te laten verlengen. Indien de gerechtstolk of beëdigd vertaler dit nalaat dan vervalt zijn inschrijving in het register. Hij kan dan geen hernieuwd beroep doen op de overgangsregeling. [...]’

Dit betekent het volgende: wil de desbetreffende tolk of vertaler opnieuw ingeschreven worden in het Rbtv, dan zal hij moeten aantonen dat hij voldoet aan de wettelijke competenties zoals omschreven in artikel 3 van de Wbtv. Daarnaast geldt de bijscholingsverplichting onverkort.

Professionele opdrachten

Het moet hierbij gaan om een professionele relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (de tolk of vertaler). De tolk of vertaler wordt ingehuurd om zijn diensten te verrichten tegen een geldelijke vergoeding. Opdrachten die verricht worden voor degene met wie de tolk of vertaler in een persoonlijke relatie staat, zoals een familie- of vriendschapsrelatie, opdrachten tegen een vergoeding in natura of opdrachten op vrijwillige basis zijn in dit kader niet voldoende. Het moet gaan om opdrachten, die in het kader van een zakelijke verhouding plaatsvinden.

De vertaalopdrachten moeten zijn verricht in de vertaalrichting waarvoor de vertaler als zodanig in het Rbtv staat ingeschreven en waarop het verzoek tot verlenging betrekking heeft.

De tolkopdrachten moeten zijn verricht in de talencombinatie waarvoor de tolk als zodanig in het Rbtv staat ingeschreven en waarop het verzoek tot verlenging betrekking heeft.

Verlenging van de vermelding van de specialisatie bij de inschrijving in het Rbtv

Om de verlenging van een specialisatie moet door de tolk of vertaler zelf verzocht worden. Hij kan dit doen door gebruik te maken van het formulier ‘Verlenging Rbtv en vermelding van specialisatie’ te gebruiken.

De vermelding van de specialisatie bij de inschrijving zal, wanneer de inschrijving van rechtswege vervalt en niet tijdig om verlenging is verzocht, ook van rechtswege vervallen. Indien de termijn van inschrijving verlopen is en er toch een verzoek tot verlenging voor de specialisatie wordt ingediend, wordt het verzoek opgevat als een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie. In dat geval moet de tolk respectievelijk de vertaler aantonen dat hij aan de daarvoor geldende voorwaarden voldoet.

Een verzoek tot hernieuwde vermelding van de specialisatie wordt gehonoreerd indien aangetoond wordt dat aan de daarvoor geldende voorwaarden, zoals deze vermeld zijn in de bijlagen behorende bij het Besluit aanwijzen specialisatie, wordt voldaan. Hieruit volgt dat de bijscholingsverplichting onverkort geldt. Voor deze bijscholingsverplichting geldt eveneens dat het niet de bedoeling is om deze te ontlopen door de termijn van inschrijving en vermelding te laten verlopen. Om die reden moet bij een verzoek tot hernieuwde vermelding alsnog aan de eerder geldende bijscholingsverplichting worden voldaan. Voorts kan een verzoek tot vermelding van de specialisatie alleen ingediend worden als men als tolk in de desbetreffende talencombinatie(s) respectievelijk als vertaler in de desbetreffende vertaalrichting(en) ingeschreven staat in het Rbtv en beëdigd is op basis van de Wbtv.


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 936, nr. 3.

Naar boven