Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 november 2013, nr. IENM/BSK-2013/274682, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met de jaarlijkse aanpassing van de tarieven

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 132a, tweede, derde en vijfde lid, 132b, vijfde lid, 132c, zesde, zevende en negende lid, en 133, vierde en vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 306,–’ vervangen door: € 318,–.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 195,–’ vervangen door: € 208,–.

B

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 306,–’ vervangen door: € 318,–.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 492,–’ vervangen door: € 522,–.

C

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 306,–’ vervangen door: € 318,–.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘€ 648,–’ vervangen door: € 684,–.

D

In artikel 21, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘€ 306,–’ vervangen door: € 318,–.

E

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt ‘€ 306,–’ vervangen door: € 318,–.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘€ 684,–’ vervangen door € 702,–.

3. In het vierde lid wordt ‘€ 485,–’ vervangen door € 500,–.

F

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerstee lid wordt ‘€ 634,–’ vervangen door € 653,–.

2. In het derde lid wordt ‘€ 485,–’ vervangen door € 500,–.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Algemeen

De aanpassing van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (RMRG 2011) is nodig in verband met de jaarlijkse aanpassing van de tarieven voor maatregelen en onderzoeken in het kader van de vorderingsprocedure. Als gevolg van het feit dat de indexeringsclausule is vervallen bij Regeling tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (Stcrt. 2012, 21923) moeten deze tarieven jaarlijks bij ministeriële regeling worden vastgesteld.

In de onderhavige wijziging zijn de tarieven voor deze maatregelen en onderzoeken voor 2014 vastgelegd. Voor de volledigheid wordt erop gewezen dat het feit dat deze maatregelen of onderzoeken door betrokkene zelf moeten worden betaald dus niet nieuw is.

Administratieve lasten en nalevingskosten

Gezien de aard van de wijziging is er geen sprake van administratieve lasten of nalevingskosten voor burgers en bedrijven.

Artikel II

De onderhavige regeling treedt met ingang van 1 januari 2014 in werking. Rekening is gehouden met de vaste verandermomenten.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Naar boven