Regeling van het Commissariaat voor de Media van 5 november 2013 houdende regels voor de landelijke publieke media-instellingen omtrent ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten als bedoeld in artikel 2.137, eerste lid, van de Mediawet 2008, en omtrent oproepen in het kader van ledenwerving als bedoeld in artikel 2.90 van de Mediawet 2008 (Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten)

Het Commissariaat voor de Media,

gelet op de artikelen 2.90 en 2.137 van de Mediawet 2008;

overwegende dat:

 • de Beleidsregels verenigingsactiviteiten van het Commissariaat van 4 december 20071 bepalingen bevatten met betrekking tot ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten;

 • artikel 6 van het Besluit ontheffing zelfpromotie van het Commissariaat van 5 juni 20072 het beleid van het Commissariaat bevat met betrekking tot oproepen voor ledenwerfactiviteiten in het media-aanbod;

 • in de onderhavige regeling de inhoud van deze twee beleidsregels samenbrengt en op onderdelen verduidelijkt;

Besluit:

Definities en reikwijdte

Artikel 1

 • 1. In deze regeling wordt verstaan onder:

  a. omroepvereniging:

  een vereniging die voldoet aan de eisen genoemd in artikel 2.24, van de wet en waaraan een erkenning of voorlopige erkenning is verleend op grond van artikel 2.29 van de wet;

  b. wet:

  de Mediawet 2008.

 • 2. Deze regeling is voor zover nodig van overeenkomstige toepassing op omroeporganisaties die een aanvraag voor een erkenning of voorlopige erkenning indienen voor de erkenningperiode 2016–2020 of voornemens zijn dat te doen, volgens de bepalingen van de Mediawet 2008 zoals die wet komt te luiden na inwerkingtreding van het op 11 februari 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren3.

Ledenvoordelen

Artikel 2. Relatie

Elk door een omroepvereniging te verstrekken voordeel in het kader van ledenwerving en aan bestaande leden dient te zijn gekoppeld aan de identiteit of het media-aanbod van de omroepvereniging.

Artikel 3. Toelaatbaarheid aanbieden en verstrekken ledenvoordeel

Het is omroepverenigingen toegestaan op geld waardeerbare voordelen aan te bieden en te verstrekken aan:

 • 1. nieuwe leden in het kader van ledenwerving voor de desbetreffende omroepvereniging, voor zover het voordeel bestaat uit:

  • a. een korting op de jaarlijkse kosten van een abonnement op een programmablad van de omroepvereniging, waarbij de waarde van de korting niet meer bedraagt dan de jaarcontributie welke door de betrokken omroepvereniging in rekening is gebracht; dan wel

  • b. een korting ter waarde van genoemde jaarcontributie op de prijs van een af te nemen product of andere dienst, niet zijnde het lidmaatschap zelf,

 • 2. bestaande leden, mits de te verstrekken voordelen bescheiden van aard zijn en in ieder geval in redelijke verhouding staan tot de hoogte van de contributie en de duur van het lidmaatschap.

 • 3. Bij de berekening van de korting of de voordelen bedoeld in dit artikel wordt uitgegaan van de blijkens de inkoopfactuur voor het betrokken geschenk door de omroepvereniging betaalde inkoopprijs met inbegrip van de daarover verschuldigde BTW.

Artikel 4. Oproepen in het media-aanbod ten aanzien van ledenvoordelen

 • 1. Het video- en audiogedeelte van het media-aanbod bevat buiten het aanbod dat wordt verzorgd door de Ster, geen oproepen over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan bestaande leden.

 • 2. Binnen het tekst- en grafische gedeelte van het media-aanbod zijn oproepen over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan bestaande leden toegestaan indien het aandeel van dergelijke oproepen beperkt is in hoeveelheid en duur en niet overheersend is.

 • 3. Op oproepen in het media-aanbod over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen in het kader van ledenwerving is artikel 7 van overeenkomstige toepassing.

Ledenwerfactiviteiten

Artikel 5. Ledenwerfactiviteiten tijdens bijeenkomsten

 • 1. Het is omroepverenigingen toegestaan één maal per jaar een verenigingsactiviteit voor haar leden als bedoeld in 2.136, tweede lid, onder b van de wet open te stellen voor niet-leden, teneinde nieuwe leden voor de omroepvereniging te werven.

 • 2. Het is omroepverenigingen toegestaan om ledenwerfactiviteiten te verrichten tijdens andere door of op initiatief van de omroepvereniging georganiseerde bijeenkomsten dan die bedoeld in het eerste lid, indien die bijeenkomsten goedgekeurde nevenactiviteiten betreffen.

 • 3. Het is omroepverenigingen toegestaan om ledenwerfactiviteiten te verrichten tijdens bijeenkomsten die niet door of op initiatief van de betreffende omroepvereniging zijn georganiseerd.

Artikel 6. Goede doelen

 • 1. Het is omroepverenigingen toegestaan in het kader van een ledenwerfactiviteit toe te zeggen dat bij het aangaan van het lidmaatschap een bedrag aan een goed doel wordt geschonken ter hoogte van maximaal twee maal de jaarcontributie.

 • 2. Onder een goed doel als bedoeld in het eerste lid wordt voor de toepassing van deze regeling verstaan een goed doel waarvoor door het Centraal Bureau Fondsenwerving een CBF-Keur of CBF-Certificaat voor kleine goede doelen is afgegeven, dan wel een goed doel waaraan door de Belastingdienst de ANBI status is toegekend.

Artikel 7. Ledenwerfoproepen binnen het media-aanbod

 • 1. Binnen het media-aanbod van de publieke mediadiensten mogen oproepen in het kader van ledenwerving uitsluitend worden gedaan onder de voorwaarden van dit artikel.

 • 2. Binnen het video- en audiogedeelte van media-aanbod zijn oproepen in het kader van ledenwerving die plaatsvinden in aanbod dat wordt verzorgd door de Ster toegestaan.

 • 3. Binnen het video- en audiogedeelte van media-aanbod zijn oproepen in het kader van ledenwerving in aanbod dat niet wordt verzorgd door de Ster toegestaan indien:

  • a. in elke oproep duidelijk wordt gemaakt dat nieuwe leden voor ten minste één jaar lid worden en de door de omroepvereniging met inachtneming van de wet vastgestelde contributie verschuldigd zijn;

  • b. de oproepen geen verwijzing bevatten naar economische voordelen die verbonden zijn aan het lidmaatschap;

  • c. elke oproep niet langer duurt dan 30 seconden.

 • 4. Binnen het video- en audiogedeelte van media-aanbod dat wordt verzorgd via omroepdiensten, voor zover dat aanbod niet wordt verzorgd door de Ster:

  • a. mogen oproepen in het kader van ledenwerving telkens slechts één maal worden uitgezonden in een onderbreking tussen twee programma’s; en

  • b. mag de totale duur van de oproepen in het kader van ledenwerving in radioprogramma-aanbod en televisieprogramma-aanbod per omroepvereniging niet meer bedragen dan:

   • in radioprogramma-aanbod: 7 minuten per week;

   • in televisieprogramma-aanbod: 24 minuten per kalenderkwartaal;

   • per programmakanaal: 2 minuten per dag.

 • 5. Binnen het tekst- en grafische gedeelte van het media-aanbod zijn oproepen in het kader van ledenwerving toegestaan indien:

  • a. in elke oproep duidelijk wordt gemaakt dat nieuwe leden voor ten minste één jaar lid worden en de door de omroepvereniging met inachtneming van de wet vastgestelde contributie verschuldigd zijn;

  • b. het aandeel van dergelijke oproepen beperkt is in hoeveelheid en duur en niet overheersend is.

Artikel 8. Positieve wilsverklaring

Ledenwerfactiviteiten worden zodanig ingericht dat elke persoon die lid wordt, zich ervan bewust is dat hij het lidmaatschap aangaat.

Slotbepaling

Artikel 9

 • 1. Deze regeling treedt in werking een dag na kennisgeving daarvan in de Staatscourant.

 • 2. Deze regeling wordt aangehaald als Regeling ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten.

 • 3. Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat (www.cvdm.nl ).

 • 4. Artikel 6 van het ‘Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep’ van 5 juni 2007 komt gelijktijdig te vervallen.

 • 5. De artikelen 10, 11 en 12 van de Beleidsregels verenigingsactiviteiten van 4 december 2007 komen gelijktijdig te vervallen.

Commissariaat voor de Media, M. de Cock Buning, Voorzitter..

E. Eljon, Commissaris.

TOELICHTING

Algemeen

Grondslag

 • 1. Deze regeling heeft betrekking op het aanbieden en verstrekken van ledenvoordelen, op activiteiten in het kader van ledenwerving en op het doen van oproepen in het media-aanbod over ledenvoordelen of in het kader van ledenwerving. De regeling is gebaseerd op de artikelen 2.137 en 2.90 van de Mediawet 2008 (hierna: de wet).

 • 2. Na inwerkingtreding van het op 11 februari 2011 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te moderniseren4 zal de Mediawet 2008 diverse wijzigingen ondergaan, waarbij onder meer de samenwerkingsomroep zijn intrede in de wet doet. De huidige regeling is gebaseerd op de wet zoals deze luidt op het moment van inwerkingtreding van de regeling. In artikel 1 wordt echter bepaald dat de regeling voor zover nodig ook van toepassing is op omroeporganisaties, zowel omroepverenigingen als samenwerkingsomroepen, die een erkenning of voorlopige erkenning aanvragen of voornemens zijn dat te doen voor de erkenningperiode 2016–2020. Dit volgt uit artikel III jo artikel I, onderdeel M, van bovengenoemd wetsvoorstel. Daaruit vloeit onder meer voort dat ook nieuwe aspirant-omroepen die voornemens zijn een voorlopige erkenning aan te vragen, na inwerkingtreding van genoemd wetsvoorstel gehouden zijn zich te houden aan de regels over ledenwerving. Overtreding van die regels leidt tot afwijzing van de erkenningaanvraag.

 • 3. Artikel 2.137 van de wet bepaalt dat het Commissariaat regels stelt over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan leden en over activiteiten in het kader van ledenwerving. De Minister heeft goedkeuring verleend voor het uitvaardigen van de onderhavige regeling voor zover die is gebaseerd op dit artikel. Daarbij is het uitgangspunt geweest dat het beleid van het Commissariaat over deze onderwerpen zoals dat was neergelegd in zijn beleidsregels verenigingsactiviteiten van 4 december 2007, in stand is gelaten. Op een aantal onderdelen zijn de regels in de onderhavige regeling wel verder verduidelijkt.

 • 4. De onderhavige regeling bevat daarnaast – vanwege de inhoudelijke verbondenheid van de beide onderwerpen – ook bepalingen ten aanzien van het doen van oproepen in het media-aanbod in het kader van ledenwerving of ledenvoordelen. Deze bepalingen vormen een uitwerking van artikel 2.90 van de wet, waaruit volgt dat het media-aanbod van de publieke mediadiensten behoudens toestemming van het Commissariaat geen oproepen mag bevatten in het kader van (onder andere) ledenwerving en ledenvoordelen. Het onderhavige document bevat op dit punt een generieke toestemmingsregeling; als aan de gestelde voorwaarden is voldaan dan wordt toestemming door het Commissariaat geacht te zijn verleend.

Verhouding tot andere regelingen

 • 5. Bepalingen met betrekking tot de verstrekking van ledenvoordelen en ledenwerfactiviteiten waren opgenomen in de artikelen 10, 11 en 12 van de Beleidsregels verenigingsactiviteiten van het Commissariaat van 4 december 20075. Tegelijk met de onderhavige regeling worden de betreffende bepalingen uit die beleidsregels ingetrokken. Voor het overige blijven de beleidsregels in stand. Daarmee blijft dus onder meer gelden dat de aard van de activiteit, en niet de wijze van financiering daarvan, bepalend is voor de beoordeling ervan6.

 • 6. De toelaatbaarheid van het doen van oproepen binnen het media-aanbod in het kader van ledenwerving was uitgewerkt in artikel 6 van het ‘Besluit ontheffing zelfpromotie publieke omroep’ van het Commissariaat van 5 juni 20077 (hierna: ‘BOZP’). Dat artikel komt hierbij te vervallen.

 • 7. Het doen van oproepen binnen het media-aanbod over ledenvoordelen viel onder het bereik van artikel 5 BOZP, nu dat artikel zag op oproepen voor verenigingsactiveiten en het aanbieden van ledenvoordelen moet worden aangemerkt als een verenigingsactiviteit. Artikel 5 BOZP blijft van kracht voor andere verenigingsactiviteiten. Voor wat betreft de toelaatbaarheid van oproepen over ledenvoordelen bevat de onderhavige regeling een uitputtende regeling.

Ledenvoordelen

 • 8. De ratio achter het stellen van regels met betrekking tot het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan (potentiële) leden van een omroepvereniging is dat de keuze om lid te worden en te blijven van een omroepvereniging moet zijn ingegeven door een gevoel van verbondenheid met de identiteit of het media-aanbod van desbetreffende vereniging. Dat gevoel moet niet zijn basis hebben in financiële voordelen die verbonden zijn aan dat lidmaatschap. De onderhavige regeling, en de mogelijkheden die deze regeling biedt om slechts op bescheiden schaal voordelen te bieden aan nieuwe en bestaande leden, moet in het licht van deze ratio worden gelezen.

Ledenwerfactviteiten

 • 9. Ledenwerfactiviteiten moeten worden aangemerkt als verenigingsactiviteiten. Uit de positieve doelomschrijving van de omroepvereniging volgt dat het doel van een omroepvereniging uitsluitend of hoofdzakelijk bestaat uit de verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst, ter uitvoering van de publieke media-opdracht. De omvang van verenigingsactiviteiten, en dus ook van ledenwerfactiviteiten, dient in het licht hiervan beperkt te blijven. De ledenwerfactiviteiten van een omroepvereniging dienen daarbij gericht te zijn op een bepaalde stroming die de omroepvereniging vertegenwoordigt.

Artikelsgewijs

Artikel 1 – definitie omroepvereniging

 • 10. Een omroepvereniging is een vereniging als bedoeld in de wet, waaraan een erkenning of een voorlopige erkenning is verleend.

 • 11. Met de inwerkingtreding van het eerder genoemde wetsvoorstel strekkende tot wijziging van de Mediawet 2008 teneinde het stelsel van de landelijke publieke omroep te harmoniseren, zal een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in de wet. Het tweede lid van artikel 1 bepaalt dat deze regeling van overeenkomstige toepassing is op de ledenwerfactiviteiten van en de verstrekking van ledenvoordelen door omroeporganisaties zoals gedefinieerd in artikel 2.23 van het wetsvoorstel. Ook de ledenwerfactiviteiten van omroepverenigingen die deel uitmaken van een samenwerkingsomroep als bedoeld in artikel 2.24(a) zullen dan onder de reikwijdte van de regeling vallen. Een en ander is in overeenstemming met het uitgangspunt zoals verwoord in artikel III van het wetsvoorstel. Uitgangspunt van dat artikel is dat het nieuwe systeem al van toepassing is op, onder meer, de erkenningverlening voor de erkenningsperiode 2016–2021. De ledentelling en ook de ledenwerving zijn daar onderdeel van. Gelet op het verband tussen ledenwerving en erkenningverlening is het regime van deze Regeling vanaf de datum van inwerkingtreding van het wetsvoorstel van overeenkomstige toepassing op omroeporganisaties zoals gedefinieerd in dat voorstel, alsmede op nieuwe aspirant-omroepen.

Ledenvoordelen

Algemeen
 • 12. Waar in deze regeling wordt gesproken over ‘door de omroepvereniging’ aangeboden en te verstrekken voordelen, worden daaronder ook verstaan voordelen die worden aangeboden, verstrekt of bekostigd door derden, wanneer dit gebeurt met medeweten van de omroepvereniging. Voor de wijze waarop het (potentiële) lid het voordeel percipieert, is immers irrelevant wie het voordeel uiteindelijk financiert en of het wordt aangeboden of verstrekt door de derde of door de omroepvereniging zelf; in alle gevallen ervaart het lid het op geld waardeerbare voordeel als een voordeel dat wordt geboden omdat hij/zij lid is of wordt van de omroepvereniging.

Artikel 2 (relatie)

 • 13. Het bepaalde in dit artikel ziet zowel op voordelen die worden verstrekt aan bestaande leden alsook op voordelen die in het vooruitzicht worden gesteld aan nieuwe leden.

 • 14. Het artikel bepaalt dat het te verstrekken ledenvoordeel moet zijn gekoppeld aan de identiteit of het media-aanbod van de omroepvereniging.

 • 15. Het voordeel dient gekoppeld te zijn aan de identiteit van de omroepvereniging of aan het media-aanbod van die omroepvereniging. Hieronder vallen ook thema’s waarop de omroepvereniging zich richt en die aansluiten bij de identiteit van de omroepvereniging of waaraan door middel van het media-aanbod nadere invulling wordt gegeven. De vereiste relatie tussen het product of de dienst waarop een voordeel wordt verstrekt enerzijds en de omroepvereniging anderzijds is daarmee dezelfde geworden als de vereiste relatie ten aanzien van het organiseren van verenigingsactiviteiten (artikel 4, eerste lid, onder a en artikel 4, tweede lid, van de beleidsregels verenigingsactiviteiten van 4 december 2007).

 • 16. Het Commissariaat acht in elk geval geen voldoende koppeling aanwezig als bedoeld in artikel 2 wanneer het ledenvoordeel bestaat uit algemene tegoedbonnen, zoals hotel- of boekenbonnen; ook niet als de omroepvereniging reis- of boekenprogramma's uitzendt.

 • 17. Het is wel toegestaan om geen verzendkosten in rekening te brengen aan leden van de vereniging bij aanschaf van producten uit de webshop van de omroepvereniging.

 • 18. Het artikel verbiedt evenmin om kleine promotionele artikelen aan leden te verstrekken, zoals bijvoorbeeld pennen en petjes.

Artikel 3 (voordelen aan nieuwe en bestaande leden)

 • 19. Onder de beleidsregels verenigingsactiviteiten van 4 december 2007 was het omroepverenigingen toegestaan om, onder strikte voorwaarden, op geld waardeerbare voordelen aan te bieden in verband met het aangaan van het lidmaatschap. Deze voorwaarden zijn vooralsnog gehandhaafd. Een en ander is in overeenstemming met de opmerkingen hierover in de brief van de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer van 25 november 2011 inzake de Mediabegroting 2012.8 Daarin staat dat besloten is om de strengere maatregelen rondom ledenwerving en de verhoging van de contributie uit te stellen tot na de ledenpeiling in 2014. Op een nader te bepalen tijdstip zullen de desbetreffende wetswijzigingen in werking treden op grond waarvan het verstrekken van een op geld waardeerbaar voordeel aan nieuwe leden niet langer is toegestaan. Op dat moment zal ook de onderhavige regeling integraal tegen het licht worden gehouden en waar wenselijk of noodzakelijk worden aangepast.

 • 20. Voor nieuwe leden geldt dat zij niet met een overdaad aan voordelen mogen worden ‘gekocht’, hetgeen in strijd zou zijn met de uitgangspunten van het publieke bestel.

 • 21. Het op geld waardeerbare voordeel dat mag worden verstrekt aan bestaande leden van omroepverenigingen dient blijkens het tweede lid bescheiden van aard en waarde te zijn. Hierbij dient steeds de hierboven beschreven ratio achter deze regeling in gedachten te worden gehouden: het gevoel van verbondenheid tussen een lid en een omroepvereniging mag niet in de kern financieel van aard zijn. Voor alle verstrekkingen van op geld waardeerbare voordelen aan bestaande leden geldt dat de frequentie van de verstrekkingen en de waarde van te verstrekken voordelen niet in absolute zin zijn beperkt. Omroepverenigingen dienen zelf er voor zorg te dragen dat de voordelen in verhouding staan tot de hoogte van de contributie en de duur van het lidmaatschap.

 • 22. Uit het vierde lid volgt dat voor de bepaling van de waarde van een ledenvoordeel wordt gekeken naar de inkoopprijs voor de omroep, inclusief de daarover verschuldigde BTW. Deze regeling zal hierop in de nieuwe erkenningsperiode worden aangepast. Dit sluit aan bij hetgeen de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in zijn brief van 16 november 2009 aan de Tweede Kamer heeft gezegd.9 Daarbij zal niet meer de inkoopprijs, maar de winkelwaarde bepalend zijn.

 • 23. Tot slot wordt ter verduidelijking nog gewezen op het feit dat waar het artikel spreekt over voordelen die aan een (nieuw) lid mogen worden verstrekt, uitsluitend aan dat lid mogen worden verstrekt en niet (ook) bijvoorbeeld aan diens familieleden.

Artikel 4 – Oproepen in het media-aanbod ten aanzien van ledenvoordelen

 • 24. De eerste twee leden van dit artikel hebben betrekking op oproepen in het media-aanbod over de verstrekking van op geld waardeerbare voordelen aan bestaande leden. Het derde lid ziet op de situatie dat een oproep wordt gedaan over een op geld waardeerbaar voordeel aan een nieuw lid. In dat geval is artikel 7, dat regels stelt over oproepen in het kader van ledenwerving, van overeenkomstige toepassing.

 • 25. Voor wat betreft oproepen over het verstrekken van voordelen aan bestaande leden maakt het artikel onderscheid tussen oproepen in het video- en audiogedeelte van het media-aanbod enerzijds en oproepen in het tekst- en grafisch gedeelte van het media-aanbod anderzijds.

 • 26. Daarbij geldt dat onder video wordt verstaan een elektronisch product met doorgaans bewegende beeldinhoud dat een geheel vormt en als zodanig herkenbaar wordt verspreid. Onder audio wordt verstaan een elektronisch product met geluidinhoud dat een geheel vormt en als zodanig wordt verspreid. Tot het tekst- en grafisch gedeelte van het media-aanbod behoren bijvoorbeeld de pagina’s van een website, een pagina binnen teletekst (dat ingevolge artikel 1.1, eerste lid, van de wet als een televisieprogramma moet worden beschouwd), maar ook bijvoorbeeld de tekstschil die zich bevindt rondom de video´s op de site www.uitzendinggemist.nl .

 • 27. Uit het eerste lid volgt dat oproepen over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen in het video- en audiogedeelte van het media-aanbod zijn toegestaan voor zover dat media-aanbod wordt verzorgd door de Ster. Daarbuiten is dat niet het geval. Dit geldt voor al het media-aanbod, ongeacht de wijze van verspreiding. Een en ander is conform het beleid zoals neergelegd in artikel 5 BOZP.

 • 28. Binnen het tekst- en grafische gedeelte van het media-aanbod zijn oproepen over het verstrekken van op geld waardeerbare voordelen aan bestaande leden toegestaan indien het aandeel van dergelijke oproepen beperkt is in hoeveelheid en duur en niet overheersend is. Een maximum laat zich in dit geval niet gemakkelijk vaststellen. In de beschikkingenpraktijk van het Commissariaat zal dit algemene uitgangspunt nader worden ingevuld.

 • 29. Overigens kunnen ook hybride vormen ontstaan. Oproepen over ledenvoordelen op een website kunnen bijvoorbeeld zowel de vorm krijgen van bijvoorbeeld pre-rolls (binnen het video- / audiogedeelte van een mediadienst op aanvraag) als van bijvoorbeeld banners of buttons (in het tekst- en/of grafische gedeelte daaromheen). Op de verschillende types media-aanbod op de website zijn in dat geval de verschillende leden van dit artikel 4 van toepassing.

Ledenwerving

Artikel 5 (ledenwerving tijdens bijeenkomsten)
 • 30. Het eerste lid van dit artikel biedt omroepverenigingen de mogelijkheid om eenmaal per jaar een verenigingsactiviteit als bedoeld in artikel 2.136, tweede lid, onder b van de wet open te stellen voor niet-leden. Door deze activiteit ook open te stellen voor niet-leden, kunnen omroepverenigingen, binnen het reguliere kader van het verstevigen van de band tussen leden onderling en tussen leden en de vereniging, ook nieuwe leden aan zich binden. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld een door de omroepvereniging georganiseerd evenement.

 • 31. Ter verduidelijking zij opgemerkt dat aan de voorwaarde dat de hierboven bedoelde verenigingsactiviteit slechts één maal per jaar mag worden opengesteld voor niet-leden, niet is voldaan wanneer eenzelfde activiteit op verschillende momenten wordt herhaald, bijvoorbeeld op verschillende plekken in het land.

 • 32. Is sprake van een bijeenkomst die door het Commissariaat is goedgekeurd als nevenactiviteit van de omroepvereniging, dan mogen ingevolge het tweede lid tijdens de als nevenactiviteit goedgekeurde bijeenkomst ledenwerfactiviteiten plaatsvinden. In een dergelijke situatie dienen kosten die specifiek worden gemaakt voor ledenwerving, zoals bijvoorbeeld kosten voor het bemannen van een stand of voor informatiemateriaal ten behoeve van potentiële leden, gelet op het bepaalde in de artikelen 2.135 en 2.136 van de wet te worden betaald uit verenigingsgelden. Die bekostiging dient dus, ook boekhoudkundig, te worden gescheiden van de bekostiging van de nevenactiviteit, zodat kan worden voldaan aan hetgeen in het kader van de verantwoording van dergelijke kosten is vereist op grond van het Handboek Financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, Wereldomroep en Ster.

 • 33. Het derde lid van artikel 5 bevestigt dat omroepverenigingen is toegestaan om ledenwerfactiviteiten te ondernemen tijdens bijeenkomsten of evenementen die door en op initiatief van derden worden georganiseerd, bijvoorbeeld tijdens beurzen of festivals. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het uitdelen van flyers of het bemannen van een stand tijdens een muziekfestival. In alle omstandigheden geldt echter het hierboven sub 9 verwoorde uitgangspunt dat de omvang van verenigingsactiviteiten beperkt dient te blijven.

 • 34. Op alle ledenwerfactiviteiten als bedoeld in dit artikel zijn uiteraard alle overige regels van deze regeling van toepassing, waaronder het bepaalde met betrekking tot het aanbieden en verstrekken van voordelen aan nieuwe leden.

Artikel 6 – goede doelen

 • 35. Wanneer een omroepvereniging in het kader van ledenwerving aanbiedt dat een bedrag wordt overgemaakt aan een goed doel, is geen sprake van verstrekking van een op geld waardeerbaar voordeel aan het lid zelf, maar aan een derde.

 • 36. Als ledenwerfactiviteit acht het Commissariaat het steunen door omroepverenigingen van goede doelen toegestaan. Het is daarbij mogelijk dat het goede doel eenmalig een bedrag ontvangt ter hoogte van twee maal de jaarcontributie.

 • 37. Het tweede lid definieert het begrip goed doel. Door aan te sluiten bij doelen die zijn voorzien van een CBF-Keur of een CBF-Certificaat voor kleine goede doelen, dan wel die de ABNI status hebben verkregen van de Belastingdienst, wordt gewaarborgd dat verantwoord met het geld wordt omgegaan. Een zeer groot aantal doelen is voorzien van een Keur of Certificaat van het CBF of beschikt over een ANBI status, waardoor de keuzemogelijkheden voor de omroep ruim blijven. De relatietoets van artikel 2 van deze regeling is niet van toepassing op de keuze voor het goede doel.

Artikel 7 – (oproepen in het media-aanbod in het kader van ledenwerving)

 • 38. Dit artikel regelt wanneer het media-aanbod van de publieke mediadiensten oproepen in het kader van ledenwerving mag bevatten, als bedoeld in artikel 2.90 van de wet. Voldoen oproepen aan de voorwaarden van artikel 7, dan behoeft geen afzonderlijke toestemming te worden verkregen van het Commissariaat.

 • 39. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 7 zijn van toepassing op oproepen die voorkomen in het video- en/of audiogedeelte van het media-aanbod. Het vijfde lid ziet op oproepen in het tekst en grafische gedeelte. Ook hier kunnen hybride vormen voorkomen.

 • 40. Voor wat betreft oproepen in het video- en/of audiogedeelte bepaalt het tweede lid dat deze zijn toegestaan in het media-aanbod dat wordt verzorgd door de Ster. Dit geldt zowel voor media-aanbod van de Ster dat wordt verspreid via omroepdiensten (ofwel lineaire mediadiensten, zoals bijvoorbeeld het door de Ster verzorgde reclameblok op televisie) als voor media-aanbod dat wordt verspreid via mediadiensten op aanvraag (on demand of non-lineaire mediadiensten, zoals pre-rolls op internet). Het elementaire verschil tussen deze twee typen diensten is gelegen in de keuzevrijheid van de gebruiker bij het bekijken van de uitzending.

 • 41. In de leden 3 en 4 is aangesloten bij de tekst van het voormalige artikel 6 van het BOPZ. Daarbij is alleen een onderscheid aangebracht tussen oproepen die plaatsvinden via omroepdiensten enerzijds en oproepen via mediadiensten op aanvraag anderzijds. Omdat het bepaalde in lid 4 zich moeilijk laat toepassen in een on demand omgeving, is de reikwijdte van dat artikellid beperkt tot oproepen via omroepdiensten.

 • 42. Het vijfde lid ziet, zoals aangegeven, op het tekst- en/of grafische gedeelte van het media-aanbod. In dat gedeelte van het media-aanbod laat een maximum aan het aandeel ledenwerfoproepen zich niet gemakkelijk vaststellen. In het artikel is daarom aansluiting gezocht bij het algemene uitgangspunt zoals voortvloeiend uit artikel 2.90 van de wet, te weten dat het aandeel oproepen in het media-aanbod beperkt in duur en hoeveelheid en niet overheersend dient te zijn. In de beschikkingenpraktijk van het Commissariaat zal dit algemene uitgangspunt nader worden ingevuld.

 • 43. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het Commissariaat toestemming verlenen voor het doen van ledenwerfoproepen in het media-aanbod buiten de in dit artikel geregelde gevallen.

Oproepen buiten het media-aanbod
 • 44. De regels van dit artikel 7 gelden voor oproepen die worden gedaan in het media-aanbod. Ze zijn niet van toepassing op oproepen die op andere wijze worden verspreid, zoals via kranten, tijdschriften en dergelijke. Voor oproepen die via die kanalen worden verspreid, gelden wel de overige bij of krachtens de wet gestelde regels, waaronder de bepalingen van deze regeling met betrekking tot de omvang van te verstrekken voordelen aan nieuwe leden, de relatie tussen het te verstrekken voordeel en de identiteit of het media-aanbod van de omroepvereniging, en (voor wat betreft de wijze van financiering van de ledenwerfactiviteiten) de artikelen 2.135 en 2.136 van de wet.

Artikel 8 – Positieve wilsverklaring

 • 45. Bij het aangaan van het lidmaatschap van een omroepvereniging zal het voor het nieuwe lid duidelijk moeten zijn dat hij lid wordt. Het lidmaatschap van een omroepvereniging dient onder alle omstandigheden een bewuste keuze te zijn van de betrokken persoon.

 • 46. Omroepverenigingen dienen hiermee rekening te houden, en dus geen leden te werven op een wijze waarbij de betrokken persoon dat zelf niet door heeft. De persoon dient steeds uitdrukkelijk te bevestigen dat hij lid wil worden.


X Noot
1

Beleidsregels verenigingsactiviteiten van het Commissariaat van 4 december 2007, Stcrt. 2007, nr. 247, p. 109.

X Noot
2

Besluit ontheffing zelfpromotie van het Commissariaat van 5 juni 2007, Stcrt. 2007, nr. 117, p. 17.

X Noot
3

Kamerstukken II, 2010–2011, 33 541, nrs. 1–2

X Noot
4

Kamerstukken II, 2010–2011,33 541, nrs. 1–2

X Noot
5

Beleidsregels verenigingsactiviteiten van het Commissariaat van 4 december 2007, Stcrt. 2007, nr. 247, p. 109.

X Noot
6

Artikel 9 Beleidsregels verenigingsactiviteiten.

X Noot
7

Besluit ontheffing zelfpromotie van het Commissariaat van 5 juni 2007, Stcrt. 2007, nr. 117, p. 17.

X Noot
8

Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 VIII, nr. 59.

X Noot
9

Kamerstukken II, 2009–2010, 31 804, nr. 82.

Naar boven