Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatscourant 2013, 32739Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2013, nr. IENM/BSK-2013/259586, tot wijziging van diverse regelingen in verband met de modernisering van de tenaamstelling van kentekenbewijzen en met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene Wet bestuursrecht, de artikelen 4b, tweede lid, onderdeel b, 21, eerste en derde lid, 22, eerste, derde, vierde, en vijfde lid, 22a, eerste lid, 23, derde lid, 25a, eerste en derde lid, 25b, derde lid, 25c, 25e, vierde lid, 26, eerste en tweede lid, 30, eerste, derde en vierde lid, 31, derde lid, 34, derde en vierde lid, 36, derde en achtste lid, 40, derde lid, 41a, tweede lid, 43, derde lid, 50, tweede lid, 58, tweede lid, onderdeel b, 60, eerste lid, onderdeel c, derde lid, vijfde lid, onderdeel c, en achtste lid, 62, vierde lid, 63 en 64, 65a, 66a, tweede lid, 66b, eerste en derde lid, 66c, derde lid, en 66d, vierde lid, artikelen 67, vierde en zesde lid, 68, eerste lid onderdeel b, 69, derde lid, 70a, derde lid, 70b, tweede en zesde lid, 70d, eerste en tweede lid, 70e, derde lid, 70n, tweede lid, 71, 71a, 72, 75, derde lid, 76, derde lid, 81, tweede lid, 83, vierde lid, 84, eerste en tweede lid, 85a, vierde en vijfde lid, 86, zevende lid, 86a, eerste en tweede lid, 88, tweede lid, 98, 99, tweede en derde lid, 100, derde lid, 101, eerste en tweede lid, 102, derde lid, 103a, en 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 1, 9, tweede en derde lid, 14, eerste lid, 16a, 24, tweede lid, 25, eerste en tweede lid, 25a, tweede en derde lid, 26, tweede lid, 27, achtste lid, 28, tweede lid, 28a, tweede en derde lid, 29, eerste lid, 30, tweede lid, 31, tweede lid, 32, tweede lid, 33, eerste lid, 36, tweede lid, 39, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 40, derde lid, 40b, zesde lid, 48, eerste lid, 50 eerste lid, 51, 52a, derde lid, 58b, tweede lid, 58d, tweede lid, 58e, derde lid, 58f, eerste lid, 58g, tweede lid, 58i, onderdeel a, 58l, tweede lid, 58n, tweede lid, 58o, tweede lid, 58p, eerste lid, 58q, tweede lid, 58t, tweede lid, 58v, eerste lid, en 58w, eerste lid, van het Kentekenreglement, artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer, de artikelen 79, zevende en achtste lid, en 83, eerste, zesde en achtste lid, van het Besluit personenvervoer 2000, artikel 23h, tweede lid, van het Besluit Voertuigen, artikel 60, tweede lid, onderdeel c, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en artikel 79, achtste lid, van het Besluit personenvervoer 2000;

Besluit:

ARTIKEL I

De Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdelen j en l, vervallen onder verlettering van onderdeel k tot j en onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel j (nieuw) door een punt.

B

In artikel 5, onderdeel a, wordt ‘een bewijs van inschrijving als bedoeld in de Handelsregisterwet 1996,’ vervangen door: een uittreksel uit het handelsregister, als bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007,.

C

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten’ vervangen door ‘Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten’ en komt de laatste volzin te luiden: De af te geven kentekenplaten zijn voorzien van het kenteken dat voor het voertuig is vermeld in het kentekenregister.

2. In het tweede lid wordt ‘blijkens het desbetreffende kentekenbewijs’ vervangen door: blijkens het kentekenregister.

D

In artikel 23, eerste lid, onderdeel a, wordt ‘de meldcode van het kentekenbewijs’ vervangen door: de meldcode van het voertuig en voor zover deze is afgeven het documentnummer van de kentekencard.

E

In artikel 23a, derde lid onder a, en 23c, derde lid, onder a wordt na ‘de duplicaatcodes’ toegevoegd: en voor zover deze is afgeven het documentnummer van de kentekencard.

ARTIKEL II

Artikel 6 van de Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst invordering kentekenbewijs komt als volgt te luiden:

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst overgifte kentekenbewijs.

ARTIKEL III

Artikel 3 van de Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietsen ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht komt te luiden:

Artikel 3

 • 1. Van een motorfiets behorend tot een aangewezen type:

  • a. wordt in het kentekenregister aangetekend dat er een vrijstelling is verleend ten aanzien van de verplichting tot het dragen van een goed passende helm als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • b. worden in het kentekenregister de zitplaatsen vermeld waarvoor deze vrijstelling geldt.

 • 2. Op verzoek van de aanvrager verstrekt de Dienst Wegverkeer een bewijs van vrijstelling als bedoeld in het eerste lid.

ARTIKEL IV

Artikel 2 van de Regeling taken Dienst Wegverkeer wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt ‘Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten’ vervangen door: Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten.

2. In de onderdelen l en q wordt de zinsnede ‘houders van een kentekenbewijs’ vervangen door: tenaamgestelden van in het kentekenregister geregistreerde voertuigen.

3. In onderdeel z wordt ‘artikel 25b, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994’ vervangen door: artikel 25b, derde lid, van het Kentekenreglement.

ARTIKEL V

De Regeling erkenning bedrijfsvoorraad wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2. Modellen

Als modellen voor bedrijfsvoorraadpassen worden vastgesteld de modellen 1.1 en 1.2 in de bijlage bij deze regeling.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996’ vervangen door: artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007.

2. In het derde lid wordt ‘artikel 27 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993’ vervangen door: artikel 2:31, eerste lid, 2:37, eerste lid, of 2:41, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt de zinsnede ‘geautomatiseerde aanmelding bedrijfsvoorraad’.

2. De zinsnede ‘artikel 46, tweede lid, onderdeel a, of f, van het Kentekenreglement’ wordt vervangen door: artikel 46, tweede lid, onderdeel d, van het Kentekenreglement.

D

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6. Eisen bevoegdheid versneld aanvragen van inschrijving van voertuigen

 • 1. De bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement, heeft betrekking op:

  • a. de aanvraag van het versneld inschrijven van voertuigen met een afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig en met een afzonderlijke controle op de afdracht van de ter zake van het voertuig verschuldigde belastingen en rechten, of

  • b. de aanvraag van het versneld inschrijven van voertuigen zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig en zonder afzonderlijke controle op de afdracht van de ter zake van het voertuig verschuldigde belastingen en rechten.

 • 2. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, is de aanvrager van de bevoegdheid in het bezit van:

  • a. voor zover van toepassing op de categorie voertuigen waarvoor inschrijving wordt gevraagd: een ingevolge artikel 8 van de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 aan de aanvrager afgegeven vergunning,

  • b. voor zover de aanvraag betrekking heeft op voertuigen, waarvoor een nationale typegoedkeuring is afgegeven: die typegoedkeuring dan wel, indien de typegoedkeuring is verleend aan de fabrikant, een machtiging van deze fabrikant om gebruik te maken van deze typegoedkeuring,

  • c. indien de aanvragen door middel van datacommunicatie worden ingediend: voor de bevoegdheid door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde datacommunicatie-apparatuur, geschikt voor communicatie in een door de Dienst Wegverkeer geaccepteerd netwerk, en

  • d. een organisatieschema van het bedrijf en een door de Dienst Wegverkeer goedgekeurd kwaliteitshandboek van het bedrijf waarin het volgende staat beschreven:

   • 1°. voor zover van toepassing op de categorie voertuigen waarvoor inschrijving wordt aangevraagd: de functionaliteit van de automatisering,

   • 2°. de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kennis van afdelingen en personen alsmede de verhouding tussen deze afdelingen respectievelijk personen voor zover deze werkzaamheden verrichten in het kader van de aanvraag tot versneld inschrijving van voertuigen of daar leiding aan geven, en

   • 3°. voor zover de aanvraag betrekking heeft op voertuigen, waarvoor een Europese typegoedkeuring is verleend: een procesbeschrijving waaruit blijkt dat de certificaten van overeenstemming aanwezig zijn bij de aanvrager op het moment van de aanvraag.

E

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7. Eisen bevoegdheid melding voorgoed buiten Nederland brengen

De aanvrager van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement beschikt over een afsluitbare voorziening welke naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer voldoende bescherming tegen inbraak biedt en waarin kentekenbewijzen deel II veilig kunnen worden opgeborgen.

F

In artikel 8 wordt ‘bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel d, van het Kentekenreglement’ vervangen door: bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement.

G

Artikel 8a vervalt.

H

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het zevende tot en met negende lid komen te luiden:

 • 7. Het erkende bedrijf draagt er zorg voor dat alleen voertuigen die bestemd zijn om te worden verkocht, dan wel op grond van een bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, te worden bewaard of bewerkt, in de bedrijfsvoorraad worden en zijn opgenomen.

 • 8. Het erkende bedrijf draagt er zorg voor dat met voertuigen die nog niet zijn ingeschreven in het kentekenregister, alsmede met voertuigen die in de bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf zijn opgenomen, geen gebruik wordt gemaakt van de openbare weg zonder dat zij zijn voorzien van een aan het bedrijf opgegeven handelaarskenteken.

 • 9. Het erkende bedrijf bewaart de bedrijfsvoorraadpassen, de kentekenbewijzen deel II, de in het bezit zijnde kentekencards van de in bedrijfsvoorraad geregistreerde voertuigen alsmede alle overige in het kader van de erkenning aan het erkende bedrijf verstrekte documenten en bescheiden in de in artikel 4, vijfde lid, bedoelde voorziening.

2. Onder vernummering van het elfde tot het tiende lid, vervalt het tiende lid.

I

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Bedrijfsvoorraadpassen, codes en kentekenbewijzen deel II.

2. In het tweede lid wordt ‘bedrijfsvoorraadpassen en de formulieren die bestemd zijn om te dienen als vrijwaringsbewijs en bedrijfsvoorraad deel I B’ vervangen door: bedrijfsvoorraadpassen en kentekenbewijzen deel II.

3. In het derde lid vervalt de zinsnede ‘en de formulieren die bestemd zijn om te dienen als vrijwaringsbewijs en bedrijfsvoorraad deel I B’ en wordt ‘bedrijfsvoorraadpassen en formulieren’ vervangen door: bedrijfsvoorraadpassen en kentekenbewijzen deel II.

J

In artikel 10a, tweede lid, wordt ‘en de in artikel 15, derde lid, bedoelde verklaring is ingevuld’ vervangen door: ‘en van het ontbreken van kentekenplaten.

K

Na artikel 10b wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 10c. Wijze van verstrekken tellerstanden

Aan een op grond van artikel 23k van het Besluit voertuigen bestaande verplichting wordt gevolg gegeven door de tellerstand van een motorrijtuig te verstrekken aan de Dienst Wegverkeer door middel van datacommunicatie-apparatuur als bedoeld in artikel 5, 6, tweede lid, onderdeel c, of 9, tiende lid.

L

In artikel 11, tweede lid, komt de zinsnede ‘kentekenbewijzen en’ te vervallen.

M

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Centrale afhandeling en correctie-melding bedrijfsvoorraad.

2. Onder vernummering van het vijfde en zesde tot het eerste en tweede lid, vervallen het eerste tot en met het vierde lid.

N

De artikelen 13 en 14 komen te luiden:

Artikel 13. Voorschriften bevoegdheid versneld aanvragen inschrijving voertuigen

 • 1. Onverminderd hoofdstuk 3 zijn op de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement, het tweede tot en met vierde lid van toepassing.

 • 2. Het erkende bedrijf voldoet vóór de inschrijving van het voertuig in het kentekenregister de verschuldigde verwijderingsbijdrage voor autowrakken, bedoeld in artikel 49, eerste lid, onderdeel c, van de wet.

 • 3. Het erkende bedrijf dat het voertuig heeft ingeschreven, ziet er op toe dat op het moment waarop het voertuig wordt verkocht aan een ander dan een erkend bedrijf, het voertuig te naam wordt gesteld. Het bedrijf verstrekt hiertoe de tenaamstellingcode aan degene aan wie het voertuig wordt overgedragen.

 • 4. In gevallen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b:

  • a. handelt het erkende bedrijf overeenkomstig het door de Dienst Wegverkeer goedgekeurde kwaliteitshandboek van het bedrijf. Wijzigingen in het kwaliteitshandboek worden door de Dienst Wegverkeer goedgekeurd voordat overeenkomstig de wijzigingen wordt gehandeld;

  • b. vraagt het erkende bedrijf alleen inschrijving van voertuigen die:

   • 1°. nog niet eerder in gebruik zijn genomen, en

   • 2°. behoren tot het type waarvoor een nationale typegoedkeuring is verleend aan het erkende bedrijf of aan de fabrikant door wie het erkende bedrijf is gemachtigd om van die typegoedkeuring gebruik te maken, dan wel behoren tot een type waarvoor een typegoedkeuring als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de wet is verleend en waarbij certificaten van overeenstemming aanwezig zijn;

  • c. betaalt het erkende bedrijf de voor de aanvraag tot inschrijving verschuldigde tarieven op een door de Dienst Wegverkeer te bepalen wijze;

  • d. draagt het erkende bedrijf zorg voor een correcte afdracht van de verschuldigde belasting van personenauto's en motorrijwielen;

  • e. verstrekt het erkende bedrijf de door de Dienst Wegverkeer te bepalen gegevens met betrekking tot het voertuig, welke gegevens overeen dienen te komen met de gegevens op het certificaat van overeenstemming, en

  • f. toont het erkende bedrijf op verzoek van daartoe bevoegde ambtenaren de voertuigen waarvoor inschrijving is aangevraagd, alsmede de daarbij behorende certificaten van overeenstemming.

Artikel 14. Voorschriften bevoegdheid melding voorgoed buiten Nederland brengen

 • 1. Onverminderd hoofdstuk 3 zijn op de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement, het tweede tot en met vijfde lid van toepassing.

 • 2. De melding dat een voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht, kan door het erkende bedrijf alleen worden gedaan voor voertuigen die in het kentekenregister als bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf staan geregistreerd.

 • 3. Na de melding meldt de Dienst Wegverkeer een transactiecode en reikt een kentekenbewijs deel II uit.

 • 4. Het erkende bedrijf ontwaardt de kentekencard op een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze en geeft, in geval van levering van het voertuig in Nederland aan een in het buitenland woonachtig dan wel gevestigd persoon de kentekencard en het kentekenbewijs deel II aan de persoon die het voertuig naar het buitenland brengt.

 • 5. Het erkende bedrijf brengt bij de persoon die het voertuig naar het buitenland brengt onder de aandacht dat er een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen dient te zijn afgesloten alvorens met het voertuig van de weg gebruik wordt gemaakt.

O

Artikel 15 komt te luiden:

Artikel 15. Voorschriften bevoegdheid melding voorgoed buiten gebruik stellen

 • 1. Onverminderd hoofdstuk 3 zijn op de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement, het tweede tot en met vierde lid van toepassing.

 • 2. De melding dat een voertuig voorgoed buiten gebruik is gesteld, kan door het erkende bedrijf alleen worden gedaan voor voertuigen die in het kentekenregister als bedrijfsvoorraad van het erkende bedrijf staan geregistreerd.

 • 3. Voorafgaand aan de melding dat een voertuig voorgoed buiten gebruik is gesteld, ontwaardt het erkende bedrijf de kentekencard dan wel het kentekenbewijs op een door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze.

 • 4. Het erkende bedrijf controleert bij toepassing van artikel 27, achtste lid, van het Kentekenreglement het legitimatiebewijs van degene die het voertuig overdraagt, alvorens te melden dat het voertuig voorgoed buiten gebruik is gesteld. De Dienst Wegverkeer verstrekt aan het erkende bedrijf een vervangend tijdelijk document onderscheidenlijk een vervangende tenaamstellingscode.

P

Artikel 15b komt als volgt te luiden:

Artikel 15b. Voorschriften bevoegdheid indiening aanvraag tenaamstelling

 • 1. Onverminderd hoofdstuk 3 zijn op de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel d, van het Kentekenreglement, het tweede tot en met tiende lid van toepassing.

 • 2. De uitoefening van de bevoegdheid heeft slechts plaats vanaf de locatie die door het erkende bedrijf als bedrijfsadres is opgegeven en welke op het uittreksel uit het handelsregister, bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, als zodanig is vermeld.

 • 3. De volgende documenten worden opgeslagen in een afsluitbare voorziening als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, en worden door het erkende bedrijf vernietigd wanneer ten minste twee en ten hoogste drie jaren zijn verstreken sinds de dag van tenaamstelling:

  • a. ondertekende verklaringen als bedoeld in artikel 25a, tweede lid, en artikel 28a, tweede lid, van het Kentekenreglement, en

  • b. ondertekende machtigingen als bedoeld in artikel 25a, derde lid, en artikel 28a, derde lid, van het Kentekenreglement.

 • 4. Het erkende bedrijf draagt zorg voor een zodanige registratie van de identiteit van de medewerker die een aanvraag tot tenaamstelling feitelijk indient, dat voor de Dienst Wegverkeer te allen tijde eenvoudig kenbaar is welke medewerker een bepaalde aanvraag in behandeling heeft genomen.

 • 5. Indien de aanvrager van een tenaamstelling een natuurlijk persoon is als bedoeld in artikel 25a, tweede lid, of artikel 28a, tweede lid, van het Kentekenreglement, geschiedt de indiening in aanwezigheid van deze persoon. Nadat de aanvrager zich heeft gelegitimeerd door middel van overlegging van een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 25a, tweede en derde lid, of artikel 28a, tweede en derde lid, van het Kentekenreglement, voor zover van toepassing voorzien van de daar voorgeschreven mededeling van registratie, en het erkende bedrijf zich er van heeft overtuigd dat dit met de identiteit van de aanvrager overeenstemt, legt het bedrijf aan de aanvrager een verklaring als bedoeld in artikel 25a, tweede lid, of artikel 28a, tweede lid, van het Kentekenreglement, ter ondertekening voor.

 • 6. De verklaring vermeldt:

  • a. de naam en het adres van de aanvrager,

  • b. het nummer van het getoonde rijbewijs dan wel het burgerservicenummer en, indien van toepassing, het nummer van de mededeling van registratie,

  • c. de geboortedatum van de aanvrager,

  • d. het kenteken van het voertuig dat wordt overgedragen,

  • e. de naam en het bedrijfsnummer van het erkende bedrijf waar de aanvraag wordt ingediend,en

  • f. de handtekening van de aanvrager.

 • 7. Nadat de aanvrager de verklaring als bedoeld in het vorige lid heeft overgelegd, gaat het erkende bedrijf over tot de indiening van de aanvraag bij de Dienst Wegverkeer. Bij de indiening worden het kenteken en het nummer van het getoonde legitimatiebewijs verstrekt aan de Dienst Wegverkeer.

 • 8. Indien de aanvraag tot tenaamstelling wordt gedaan door een rechtspersoon, en aan het erkende bedrijf hiertoe een ondertekende machtiging met bijbehorende bescheiden als bedoeld in artikel 25a, derde lid, of artikel 28a, derde lid, van het Kentekenreglement, is verstrekt, verstrekt het erkende bedrijf de gegevens vermeld in artikel 25a, derde lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 5°, van het Kentekenreglement, aan de Dienst Wegverkeer.

 • 9. Indien als gevolg van de indiening van een aanvraag voor een natuurlijk persoon of een rechtspersoon een tenaamstelling heeft plaatsgevonden welke afwijkt van de verklaring, bedoeld in artikel 25a, tweede lid, of artikel 28a, tweede lid, of van de machtiging bedoeld in artikel 25a, derde lid, of artikel 28a, derde lid, van het Kentekenreglement, doet het erkende bedrijf hiervan onverwijld mededeling aan de Dienst Wegverkeer.

 • 10. Indien blijkt dat de ingediende aanvraag niet door de Dienst Wegverkeer wordt aanvaard, verwijst het erkende bedrijf de aanvrager naar de Dienst Wegverkeer.

Q

De artikelen 17 en 18 vervallen.

R

In de bijlage vervalt model 2.1.

ARTIKEL VI

De Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 17 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 17a

Aan een op grond van artikel 23k van het Besluit voertuigen bestaande verplichting wordt gevolg gegeven door de tellerstand van een motorrijtuig te verstrekken aan de Dienst Wegverkeer door middel van de voorziening, bedoeld in artikel 8, vijfde lid.

B

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Er wordt geen keuring verricht dan nadat door de aanvrager het goedkeuringsdocument als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Regeling voertuigen dan wel de bijlage bij het deel I A dan wel deel I van het kentekenbewijs is overgelegd, indien in het kentekenregister of op het kentekenbewijs bij bijzonderheden is vermeld ‘Taxi, zie goedkeuringsdocument’ of ’OV-auto, zie goedkeuringsdocument’.

2. Het vierde lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. blijkens het kentekenregister de beperkte inschrijvingsduur van de tenaamstelling verstreken is, waardoor de tenaamstelling ingevolge artikel 51a, vijfde lid, van de wet, is vervallen.

ARTIKEL VII

De Regeling erkenning exportdienstverlening wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt de definitie van uitvoerkentekenbewijs.

B

Artikel 2, en de bijlage bij de regeling vervallen.

C

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. De aanvrager van de erkenning beschikt over een goed afsluitbare voorziening, welke naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer voldoende bescherming tegen inbraak biedt, waarin de op de erkenning betrekking hebbende bescheiden en documenten kunnen worden opgeborgen.

2. Het derde lid vervalt.

D

In artikel 4 wordt ‘artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007’ vervangen door: artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007.

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zevende lid, wordt ‘de gele doorslagen van de exportformulieren, de kopieën van de legitimatiebewijzen’ vervangen door ‘de kentekenbewijzen deel II’.

2. Het achtste lid vervalt.

F

In artikel 6, tweede lid, wordt ‘de exportformulieren en stempels’ vervangen door: de kentekenbewijzen deel II.

G

Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 6a. Wijze van verstrekken tellerstanden

Aan een op grond van artikel 23k van het Besluit voertuigen bestaande verplichting wordt gevolg gegeven door de tellerstand van een motorrijtuig te verstrekken aan de Dienst Wegverkeer door middel van datacommunicatie-apparatuur als bedoeld in artikel 5, negende lid.

H

In artikel 7, tweede lid, vervalt de zinsnede ‘de gele doorslagen van de exportformulieren’

I

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘blanco verklaringen’ vervangen door: blanco documenten om te worden gebruikt als kentekenbewijzen deel II.

2. Het vierde tot en met het zevende lid komen te luiden:

 • 4. Na de melding verstrekt de Dienst Wegverkeer een tenaamstellingscode. Het erkende bedrijf stelt het kentekenbewijs deel II met de tenaamstellingscode ter hand aan de aanvrager.

 • 5. Het erkende bedrijf brengt bij de persoon die het voertuig naar het buitenland brengt onder de aandacht dat er een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid als bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen dient te zijn afgesloten alvorens met het voertuig van de weg gebruik wordt gemaakt.

 • 6. Het erkende bedrijf bewaart het afschrift van het proces-verbaal van diefstal van de bij het voertuig behorende kentekenplaten minimaal twee jaar in de in artikel 3, tweede lid, bedoelde voorziening. Het erkende bedrijf vernietigt het afschrift wanneer ten minste twee en ten hoogste drie jaren zijn verstreken sinds de dag van de exportmelding.

 • 7. In geval van vermissing van blanco documenten om te worden gebruikt als kentekenbewijzen deel II doet het bedrijf, onder opgave van de nummers, daarvan onverwijld mededeling aan de Dienst Wegverkeer.

3. Het achtste tot en met het elfde lid vervallen.

ARTIKEL VIII

De Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 9a

Aan een op grond van artikel 23k van het Besluit voertuigen bestaande verplichting wordt gevolg gegeven door de tellerstand van een motorrijtuig te verstrekken aan de Dienst Wegverkeer door middel van door deze Dienst goedgekeurde datacommunicatie-apparatuur, geschikt voor communicatie in een door deze Dienst geaccepteerd netwerk.

B

Artikel 10, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. in geval van een tenaamstelling met een beperkte geldigheidsduur als bedoeld in artikel 40a van het Kentekenreglement, de tenaamstelling nog niet is vervallen.

ARTIKEL IX

De Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Verstrekking aan belanghebbenden in geval van vervallenverklaring wegens onvrijwillig verlies voertuig

2. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Aan iedere belanghebbende kan het gegeven worden verstrekt dat een tenaamstelling vervallen is verklaard op grond van artikel 40b, vierde lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement.

B

Na artikel 3a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3b. Verstrekking aan erkende bedrijven van gegevens inzake tellerstanden

Aan erkende bedrijven kan de volledige reeks geregistreerde tellerstanden van een motorrijtuig worden verstrekt.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ’ongeldigheid van een kentekenbewijs’ vervangen door ‘verval van de tenaamstelling’.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt ‘de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie’ vervangen door: de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Veiligheid en Justitie.

3. In het tweede lid, onderdeel f, wordt ‘de meldcode’ vervangen door: de meldcode van het voertuig.

D

Artikel 6 vervalt.

E

In Bijlage I, Bijlage II en Bijlage III wordt ‘kilometerstand bij keuring’ vervangen door: laatst geregistreerde tellerstand.

ARTIKEL X

De Regeling kentekenbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 2 en 3 komen te luiden:

Artikel 2. Modellen kentekenbewijzen en overige modellen

 • 1. Voor kentekenbewijzen en delen daarvan worden de volgende, in de bijlage bij deze regeling opgenomen, modellen vastgesteld:

  • a. een kentekencard, afgegeven voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto: model D.1;

  • b. een na 31 december 2013 afgegeven kentekenbewijs deel II: model D.2;

  • c. een kentekenbewijs, bevattende de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers (kentekenbewijs voor weging en onderzoek): model 1.1;

  • d. een kentekenbewijs dat is afgegeven voor een voertuig dat door de Dienst Wegverkeer is gekeurd ingevolge artikel 26 van de wet, in afwachting van de verkrijging van een tweedelig kentekenbewijs (voorlopig kentekenbewijs): model 2.1;

  • e. een deel I van een driedelig kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto dan wel een deel I van een kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken of de lettergroep BN of GN en twee groepen van twee cijfers dan wel de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers:

   model 5.1;

  • f. een voor 1 juni 2004 afgegeven deel II van een driedelig kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een driewielig motorrijtuig of een aanhangwagen dan wel voor een bedrijfsauto: model 10.1;

  • g. een voor 1 juni 2004 afgegeven bedrijfsvoorraad deel II: model 11.1;

  • h. een overschrijvingsbewijs: model 13.1;

  • i. een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto, een deel I A van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN, GN of GV en twee groepen van twee cijfers dan wel een deel I van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende een handelaarskenteken: model 14.1;

  • j. een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto dan wel een deel I B van een na 30 mei 2004 afgegeven kentekenbewijs, bevattende de lettergroep AA, CD of CDJ dan wel de lettergroep BN, GN of GV en twee groepen van twee cijfers: model 15.1;

  • k. een bedrijfsvoorraad deel I B: model 16.1 of model 16.2;

  • l. een deel II van een na 30 mei 2004 afgegeven tweedelig kentekenbewijs: model 17.1;

  • m. een kentekenbewijs, bevattende een kenteken als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Kentekenreglement (transitokentekenbewijs): model: 19.1.

 • 2. De volgende, in de bijlage van dit besluit opgenomen, modellen worden vastgesteld:

  • a. een vrijwaringsbewijs, afgegeven door de Dienst Wegverkeer: model A.1;

  • b. een vrijwaringsbewijs, afgegeven door een erkend bedrijf: model B.1 of model B.2;

  • c. een vrijwaringsbewijs, na 30 mei 2004 afgegeven door de Dienst Wegverkeer: model A.2;

  • d. een schorsingsverslag, af te geven door de Dienst Wegverkeer: model D.3;

  • e. een tenaamstellingsverslag: af te geven door de Dienst Wegverkeer: model D.4.

Artikel 3

De afgifte van een kentekenbewijs geschiedt elektronisch in het geval de aanvraag betrekking heeft op een kenteken als bedoeld in artikel 4, zesde lid, van het Kentekenreglement.

B

Artikel 4 vervalt.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘overschrijving’ vervangen door: tenaamstelling.

2. In de aanhef wordt ‘artikel 27, negende lid, van het Kentekenreglement’ vervangen door: artikel 27, achtste lid, van het Kentekenreglement.

3. In onderdeel a wordt ‘Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten’: door Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten.

D

De artikelen 6 en 7 vervallen.

E

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt ‘Ongeldigverklaring’ vervangen door: Vervallenverklaring.

2. In het eerste lid wordt ‘verklaart de Dienst Wegverkeer het bij het voertuig behorende kentekenbewijs ongeldig’ vervangen door: verklaart de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen.

3. Het tweede lid, aanhef, komt te luiden:

 • 2. Als categorieën van voertuigen bedoeld in artikel 40b, zesde lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement worden aangewezen:.

4. Het derde lid, aanhef, komt te luiden:

 • 3. Indien het voertuig definitief bestemd is voor gebruik buiten de weg, bedoeld in artikel 40b, derde lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement, verklaart de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen indien het voertuig bestemd is om als voertuig buiten de weg te worden gebruikt ten behoeve van:.

5. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. Indien een voertuig voorgoed buiten Nederland wordt gebracht door een ander dan een erkend bedrijf en de betrokken kentekenplaten vermist zijn, verklaart de Dienst Wegverkeer de tenaamstelling vervallen mits een daartoe strekkende verklaring op een door de Dienst Wegverkeer voorgeschreven wijze bij deze dienst wordt ingediend.

6. Het vijfde lid vervalt.

F

Artikel 10 vervalt.

G

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tenaamstelling en kentekenbewijzen.

H

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van model 10.1 komt te luiden: Voor 1 juni 2004 afgegeven deel II van een driedelig kentekenbewijs voor een personenauto, een motorfiets of een driewielig motorrijtuig, een bedrijfsauto of een aanhangwagen.

2. Het opschrift van model 11.1 komt te luiden: Voor 1 juni 2004 afgegeven bedrijfsvoorraad deel II.

3. De modellen D.1 en D.2 worden vervangen door:

Model D.1

Kentekencard, afgegeven voor een personenauto, een motorfiets, een bromfiets, een driewielig motorrijtuig, een aanhangwagen of een bedrijfsauto

Model D.2

Na 31 december 2013 afgegeven kentekenbewijs deel II

Model D.3

Schorsingsverslag afgegeven door de Dienst Wegverkeer

Model D.4

Tenaamstellingsverslag afgegeven door de Dienst Wegverkeer

ARTIKEL XI

De Regeling kentekens en kentekenplaten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede lid, onder c, wordt ‘artikel 4, zevende en achtste lid van het Kentekenreglement’ vervangen door: artikel 4, zesde lid, van het Kentekenreglement.

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel b, aanhef, wordt ‘het kentekenbewijs’ vervangen door: het kentekenregister.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van het tweede lid, onderdeel c, door een puntkomma, wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:

 • d. moeten kentekens zijn aangebracht in zwarte onuitwisbare tekens op een witte achtergrond volgens de modellen 18.2A tot en met 18.2C, 27.1A tot en met 27.2F, 27.10A tot en met 27.10C, 27.30A tot en met 27.31C, 30.1A tot en met 30.4D van de bijlage indien een kentekenbewijs deel II is uitgereikt als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Kentekenreglement. De kentekenplaten mogen zijn voorzien van een zwarte rand en behoeven niet te zijn voorzien van een Europees embleem en landenindicator en behoeven niet te behoren tot een goedgekeurde soort.

B

In artikel 6, eerste en tweede lid, wordt de zinsnede ‘de geldigheid van het kentekenbewijs, door de afgifte waarvan het kenteken is opgegeven, eindigt’ vervangen door: de tenaamstelling in het kentekenregister vervalt.

C

In artikel 8 wordt ‘het kentekenbewijs’ vervangen door: het kentekenregister.

D

Artikel 9 vervalt.

E

In het bijschrift bij de modellen 18.2A tot en met 18.2C wordt ‘blijkens het kentekenbewijs’ vervangen door: blijkens het kentekenregister.

ARTIKEL XII

De Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 2 komt te luiden: Aanvraag tenaamstelling.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

 • 1. Indien de aanvraag van een tenaamstelling wordt ingediend door een natuurlijke persoon, bij een erkende instantie als bedoeld in de artikelen 61a, eerste lid, of 62, eerste lid, van de wet of een daartoe door de Dienst Wegverkeer aangewezen vestiging van deze dienst, wordt het volgende legitimatiebewijs overgelegd:.

2. Het tweede lid, onderdeel a, vervalt onder verlettering van onderdelen b en c tot a en b.

3. In het derde lid wordt in de eerste volzin ‘bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel f, van het Kentekenreglement’ vervangen door ‘bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel d, van het Kentekenreglement’ en wordt in de laatste volzin ‘artikel 15b, zevende lid, van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad’ vervangen door: artikel 15b, vijfde lid, van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad.

C

Artikel 3 komt als volgt te luiden:

Artikel 3. Aanvrager rechtspersoon

 • 1. Bij de aanvraag van een tenaamstelling ingediend door een rechtspersoon als bedoeld in artikel 50, vierde lid, van de wet, bij een erkende instantie als bedoeld in artikel 61a, eerste lid, van de wet of een daartoe door de Dienst Wegverkeer aangewezen vestiging van deze dienst, worden de volgende documenten overgelegd:

  • a. bij indiening door een tekenbevoegde voor een rechtspersoon:

   • 1°. een actueel uittreksel uit het handelsregister, bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, of een afschrift daarvan, dat niet ouder is dan een jaar en waaruit blijkt dat de tekenbevoegde bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen, en

   • 2°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de tekenbevoegde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, tweede lid, behoeft te worden overgelegd.

  • b. bij indiening door een door een tekenbevoegde gemachtigde, niet zijnde een erkend bedrijf:

   • 1°. een actueel uittreksel uit het handelsregister, bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, of een afschrift daarvan, dat niet ouder is dan een jaar en waaruit blijkt dat de tekenbevoegde bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen;

   • 2°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de tekenbevoegde, of een afschrift daarvan, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, tweede lid, behoeft te worden overgelegd;

   • 3°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de door de tekenbevoegde gemachtigde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, tweede lid, behoeft te worden overgelegd, en

   • 4°. het voor de aanvraag bestemde machtigingsformulier.

  • c. bij indiening door een tekenbevoegde gemachtigd erkend bedrijf:

   • 1°. de aan het bedrijf afgegeven bedrijfsvoorraadpas;

   • 2°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de door de tekenbevoegde gemachtigde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, tweede lid, behoeft te worden overgelegd, en

   • 3°. het voor de aanvraag bestemde machtigingsformulier.

  • d. bij indiening door een erkend bedrijf dat is gemachtigd door een gemachtigde als bedoeld in onderdeel b:

   • 1°. een aan het bedrijf afgegeven geldige bedrijfsvoorraadpas,

   • 2°. een van de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met e, genoemde legitimatiebewijzen van de gemachtigde, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, tweede lid, behoeft te worden overgelegd, en

   • 3°. het voor de aanvraag bestemde machtigingsformulier.

 • 2. Indien de aanvraag wordt ingediend namens een rechtspersoon als bedoeld in artikel 25a, derde lid, of artikel 28a, derde lid, van het Kentekenreglement, verstrekt de aanvrager een actueel en gewaarmerkt uittreksel uit het handelsregister, bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007, dat niet ouder is dan een jaar en waaruit blijkt dat de tekenbevoegde bevoegd is de rechtspersoon te vertegenwoordigen.

D

Artikel 4 en hoofdstuk 3 vervallen.

E

Het opschrift van hoofdstuk 4 komt te luiden: Aanvraag schorsing tenaamstelling en aanvraag beëindiging schorsing tenaamstelling.

F

Artikel 8 komt te luiden:

Artikel 8

De aanvraag van een schorsing, bedoeld in artikel 50 van het Kentekenreglement, en de aanvraag van beëindiging van de schorsing, bedoeld in artikel 51 van het Kentekenreglement, geschiedt overeenkomstig de artikelen 8a en 8b.

G

In artikel 8a, eerste lid, en het tweede lid, onderdelen a en b, wordt ‘bedoeld in artikel 1’ vervangen door: bedoeld in artikel 1, tweede lid.

H

Artikel 8b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: ‘Aanvrager rechtspersoon’

2. In het eerste lid, wordt ‘bedoeld in artikel 50, derde lid, van de wet’ vervangen door: bedoeld in artikel 50, vierde lid, van de wet.

I

Artikel 8c vervalt.

J

Het opschrift van hoofdstuk 5 komt te luiden: Aanvraag verval tenaamstelling bij voorgoed buiten Nederland brengen en bij aanvraag transitokenteken

K

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

Bij de aanvraag tot verval van de tenaamstelling op grond van de artikelen 31, 32, en 33 van het Kentekenreglement dan wel bij de aanvraag van een kenteken als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Kentekenreglement, legt de aanvrager een van de in artikel 2, eerste lid, genoemde legitimatiebewijzen over, met dien verstande dat:

2. In onderdeel a wordt ‘bedoeld in artikel 1’ vervangen door: bedoeld in artikel 1, eerste lid.

L

De artikelen 9a en 9b worden als volgt gewijzigd:

1. In de artikelen 9a, onderdeel a, en 9b, onderdeel a, wordt ‘bedoeld in artikel 1’ vervangen door: bedoeld in artikel 1, tweede lid.

2. In de artikelen 9a, onderdeel b, en 9b, onderdeel b, wordt voor ‘het deel IA’ ingevoegd: de kentekencard,.

M

Artikel 9c komt te luiden:

Artikel 9c. Verkrijging met de bevoegdheid versneld aanvragen van inschrijving

Indien een erkend bedrijf dat beschikt over de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder a, van het Kentekenreglement, verzoekt om verkrijging van kentekenplaten worden bij de verkrijging overgelegd:

 • a. een van de in artikel 2, eerste lid, genoemde legitimatiebewijzen van degene die de kentekenplaten namens het erkend bedrijf in ontvangst neemt, met dien verstande dat geen afschrift als bedoeld in artikel 1, tweede lid, hoeft te worden overgelegd, en

 • b. een aan het bedrijf afgegeven geldige bedrijfsvoorraadpas.

N

Artikel 9e wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. de in de artikelen 9a, respectievelijk 9b, bedoelde documenten, en.

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt ‘bedoeld in artikel 2 van de Handelsregisterwet 1996’, vervangen door: bedoeld in artikel 22 van de Handelsregisterwet 2007.

O

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling legitimatievoorschriften tenaamstelling en kentekenplaten.

ARTIKEL XIII

De Regeling schorsing geldigheid kentekenbewijs wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 1 en 2 komen te luiden:

Artikel 1

De aanvraag van een schorsing op de wijze, bedoeld in artikel 50, eerste lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement alsmede de aanvraag van beëindiging van de schorsing op de wijze, bedoeld in artikel 51, eerste lid onder a, van het Kentekenreglement, geschiedt bij een bij een erkende instantie als bedoeld in de artikelen 61a, eerste lid, van de wet of een daartoe door de Dienst Wegverkeer aangewezen vestiging van deze dienst.

Artikel 2

Indien een schorsing betrekking heeft op een reeds geschorste tenaamstelling en plaatsvindt op de in artikel 50, eerste lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement aangegeven wijze, geldt de datum waarop de reeds bestaande schorsing zou eindigen vermeerderd met een jaar in de aantekening van schorsing wordt vermeld, indien de aanvraag plaatsvindt uiterlijk twee maanden voor de datum waarop de reeds lopende schorsing eindigt.

B

Artikel 3 vervalt.

C

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schorsing geldigheid tenaamstelling.

ARTIKEL XIV

De Regeling transitokentekenbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen 1 tot en met 3 komen te luiden:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder transitokenteken: kenteken als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, van het Kentekenreglement.

Artikel 2

De aanvraag voor een inschrijving en tenaamstelling ten behoeve de verkrijging van een transitokenteken wordt buiten behandeling gelaten indien in de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag een transitokenteken voor het voertuig is opgegeven.

Artikel 3

Artikel 72, eerste lid, van de wet is niet van toepassing op voertuigen waarvoor een transitokenteken is opgegeven.

B

In artikel 4, eerste en zesde lid, wordt ‘bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel b, van het Kentekenreglement’ vervangen door: bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement.

C

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling transitokentekens.

ARTIKEL XV

De Regeling voertuigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘2.’ geplaatst.

2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 1. Deze regeling berust mede op de artikelen 51a, derde lid, en 60, tweede lid, van de wet.

3. Het tweede lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. In de definities van aanhangwagen, ambulance, autonome aanhangwagen, bedrijfsauto, bromfiets, bus, dolly, driewielig motorrijtuig, gelede bus, gepantserd voertuig, kampeerwagen, lijkwagen, middenasaanhangwagen, mobiele kraan, motorfiets, oplegger, overig voertuig voor speciale doeleinden, personenauto, taxi, T100-bus, trekker en voor rolstoelen toegankelijk voertuig, wordt ‘het afgegeven kentekenbewijs’ vervangen door: het kentekenregister.

b. In de alfabetische rankschikking wordt de volgende definitie ingevoegd:

inschrijving:

inschrijving in het kentekenregister bedoeld in artikel 47 van de wet;.

B

In artikel 2.1 wordt ‘een aanvraag van een kentekenbewijs’ vervangen door: een aanvraag tot inschrijving of tenaamstelling.

C

In artikel 2.2 wordt ‘zoals vermeld op het kentekenbewijs’ vervangen door: zoals vermeld in het kentekenregister.

D

Artikel 3.15 komt te luiden:

Artikel 3.15

 • 1. Bij de inschrijving van de taxi als bedoeld in artikel 3.13, eerste en tweede lid, wordt in het kentekenregister vermeld: ‘Taxi, ingericht voor het vervoer van ten hoogste […] personen buiten de bestuurder’.

 • 2. Bij de inschrijving van de taxi bedoeld in artikel 3.13 derde en vierde lid wordt een goedkeuringsdocument afgegeven waaruit blijkt dat het voertuig is goedgekeurd voor het gebruik als taxi als bedoeld in artikel 76, eerste lid, van het Besluit Personenvervoer 2000. Bij de inschrijving in het kentekenregister wordt onder bijzonderheden vermeld: ‘Taxi, zie goedkeuringsdocument’.

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de inschrijving van een voertuig voor gebruik als OV-voertuig. In het kentekenregister wordt vermeld: ‘OV-auto, ingericht voor het vervoer van ten hoogste […] personen buiten de bestuurder’ dan wel ‘OV-auto, zie goedkeuringsdocument’.

E

Artikel 5.1.3 komt te luiden:

Artikel 5.1.3

Het is de bestuurder van een voertuig verboden daarmee te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmee te laten rijden, indien niet wordt voldaan aan de aantekeningen, welke ingevolge artikel 52b, van de wet voor het voertuig in het kentekenregister zijn opgenomen.

F

Artikel 5.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt na ‘ZZ,’ ingevoegd: ZZZ.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt ‘artikel 17, zesde lid, van het Kentekenreglement vervangen door: artikel 21 van het Kentekenreglement.

3. Het eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. een voertuig op de dag dat dit door ambtenaren van de Dienst Wegverkeer of door de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering, wordt onderzocht in verband met de inschrijving of de wijziging van de inschrijving;.

4. In het tweede lid wordt ‘op het kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister.

G

In de artikelen 5.2.1, eerste lid, kolom ‘eisen’, artikel 5.3.1, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.3a.1, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.4.1, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.5.1, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.6.1, eerste lid, kolom ‘eisen’, en 5.12.1, eerste lid, kolom ‘eisen’, wordt ‘op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs’ vervangen door: op de voor het voertuig afgegeven kentekencard, dan wel het kentekenbewijs.

H

In de artikelen 5.2.7, eerste lid, kolom ‘eisen’, en tweede lid, kolom ‘eisen’, 5.3.7, eerste lid, kolom ‘eisen’, en tweede lid, kolom ‘eisen’, 5.5.7, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.12.7, eerste lid, kolom ‘eisen’, eerste volzin, tweede lid, kolom ‘eisen’, en derde lid, kolom ‘eisen’, 5.18.17h, tweede lid, 5.18.17g, derde lid, onderdeel b, 5.18.18a, eerste lid, aanhef en onderdeel a, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en vierde lid, en 11.11, eerste, tweede en derde lid, wordt ‘het kentekenbewijs’ vervangen door: de kentekencard dan wel het kentekenbewijs.

I

In de artikelen 5.2.21, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.2.23, kolom ‘eisen’, 5.3.21, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.3.23, kolom ‘eisen’, 5.3a.21, eerste lid, kolom ‘eisen’, en bijlage VIII, artikel 50, derde lid, onderdeel b, en vierde lid, onderdeel d, vervalt ‘op het kentekenbewijs of’.

J

In artikel 5.2.73, eerste lid, kolom ‘eisen’, wordt de zinsnede ‘waarvoor blijkens een vermelding in het kentekenregister een bijlage is afgegeven’ vervangen door: waarvoor een goedkeuringsdocument is afgegeven.

K

Artikel 5.2.74, kolom ‘eisen’, komt te luiden:

De inrichting van een taxi moet overeenstemmen met het goedkeuringsdocument bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, tenzij in deze afdeling anders is bepaald.

L

Artikel 5.2.75, eerste lid, kolom ‘eisen’, komt te luiden:

Indien op het goedkeuringsdocument rails of andere bevestigingspunten voor de bevestiging van rolstoelen of ligplaatsen zijn aangegeven, kan het aantal stoelen of banken in de taxi minder zijn dan op het goedkeuringsdocument.

M

In artikel 5.2.76, eerste lid, kolom ‘eisen’, en vierde lid, kolom ‘eisen’, wordt ‘de bijlage bij het kentekenbewijs’ vervangen door: het goedkeuringsdocument.

N

In de artikelen 5.3.1, zesde lid, kolom ‘eisen’, en 5.12.1, zesde lid, kolom ‘eisen’, vervalt ‘en op het kentekenbewijs’.

O

In de artikelen 5.3a.23, kolom ‘eisen’, 5.4.21, kolom ‘eisen’, 5.5.21, eerste lid, kolom ‘eisen’, 5.6.11, vierde lid, kolom ‘eisen’, en vijfde lid, kolom ‘eisen’, en 5.12.21, kolom ‘eisen’, vervalt ‘op het kentekenbewijs of’.

P

In artikel 5.4.56, kolom ‘eisen’, wordt ‘op het kentekenbewijs’ vervangen door: op de kentekencard dan wel in het kentekenregister.

Q

In artikel 5.6.11, vijfde lid, kolom ‘eisen’, vervalt ‘of op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs’.

R

In de artikelen 5.5.7, tweede lid, kolom ‘eisen’ en 5.12.7, eerste lid, kolom ‘eisen’, laatste volzin, vervalt ‘of op het kentekenbewijs’.

S

In artikel 5.18.1, zesde lid, vervalt ‘blijkens het afgegeven kentekenbewijs of’.

T

In de artikelen 5.18.12, zevende lid, en 5.18.13, eerste lid, onderdeel a, onder 2, wordt ‘op het kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister.

U

In de artikelen 5.18.17a, eerste en tweede lid, aanhef, en 5.18.17b, eerste en tweede lid, aanhef, 5.18.17c, tweede lid, 5.18.17d, eerste en tweede lid, aanhef, 5.18.17e, eerste en tweede lid, aanhef, en 5.18.17g, eerste en tweede lid, aanhef, wordt ‘op het Nederlandse kentekenbewijs’ vervangen door: op de kentekencard of het kentekenbewijs.

V

In artikel 5.18.17c, eerste lid, wordt ‘een Nederlands kentekenbewijs’ vervangen door: een kentekencard of een kentekenbewijs.

W

Artikel 5.18.17f wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en tweede lid, aanhef, komen als volgt te luiden:

 • 1. De in het kentekenregister vermelde toegestane maximumlast onder de koppeling van een aanhangwagen mag niet worden overschreden.

 • 2. Indien van een middenasaanhangwagen in het kentekenregister de in het eerste lid bedoelde waarde niet is vermeld dan wel indien de middenasaanhangwagen niet in Nederland is geregistreerd mag de toegestane last onder de koppeling:.

X

In artikel 5.18.18a, eerste lid, onderdeel d, wordt ‘in het kentekenbewijs’ vervangen door: op de kentekencard, dan wel het kentekenbewijs.

Y

In artikel 8.4.59a, eerste lid, wordt ‘op het kentekenbewijs’ vervangen door: in het kentekenregister of op de kentekencard, dan wel het kentekenbewijs.

Z

In artikel 11.7 wordt na ‘aangevraagd’ ingevoegd: dan wel waarvoor na 31 december 2013 inschrijving of tenaamstelling wordt gevraagd.

AA

In artikel 11.11, vierde en vijfde lid komen te luiden:

 • 4. Indien de kentekencard dan wel het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een aanhangwagen geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.12.7, eerste lid, worden voor de toepassing van dat artikellid als ‘toegestane maximum aslasten’ aangemerkt de som van de voor het betrokken voertuig op de kentekencard dan wel het kentekenbewijs vermelde ‘maximum druk onder de vooras(sen tezamen)’ en de ‘maximum druk onder de achteras(sen tezamen)’.

 • 5. Indien de kentekencard dan wel het kentekenbewijs of het kentekenregister met betrekking tot een aanhangwagen geen gegeven bevat als bedoeld in artikel 5.12.7, tweede lid, wordt voor de toepassing van dat artikellid als ‘toegestane maximum massa’ aangemerkt de som van het voor het betrokken voertuig op de kentekencard of het kentekenbewijs vermelde ‘ledig gewicht’ en het ‘laadvermogen’, dan wel het op de kentekencard of het kentekenbewijs vermelde ‘maximum totaalgewicht’.

BB

In bijlage I komen de artikelen 2 en 3 als volgt te luiden:

Artikel 2. Vaststelling voertuigidentificatienummer zonder afzonderlijk onderzoek voertuig

Indien de vaststelling van het voertuigidentificatienummer geschiedt zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig door een bedrijf dat gebruik maakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement, wordt het voertuigidentificatienummer vastgesteld op basis van door de aanvrager verstrekte gegevens.

Artikel 3. Vaststelling voertuigidentificatienummer met afzonderlijk onderzoek voertuig

Indien vaststelling van het voertuigidentificatienummer geschiedt in het kader van de aanvraag van een inschrijving, dan wel inschrijving en tenaamstelling, met gebruikmaking van de bevoegdheid bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel a, met een afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig, voor een individuele goedkeuring, dan wel voor een ander onderzoek, wordt het voertuigidentificatienummer vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 4 tot en met 8.

CC

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 komt als volgt te luiden:

Artikel 2. Vaststelling zonder afzonderlijk onderzoek voertuig

Indien de vaststelling van de datum van eerste toelating geschiedt in het kader van de aanvraag tot inschrijving zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken voertuig door een bedrijf dat beschikt over de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel a, van het Kentekenreglement, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld aan de hand van het op basis van bijlage I vastgestelde voertuigidentificatienummer waarbij de datum van eerste toelating wordt gesteld op de datum van eerste tenaamstelling.

2. In artikel 3, wordt ‘aanvraag van een kentekenbewijs’ vervangen door: aanvraag tot inschrijving.

3. In artikel 4 wordt ‘eerste afgifte van het kentekenbewijs’ vervangen door: eerste tenaamstelling.

4. In artikel 6 wordt ‘eerder’ vervangen door: voor 1 januari 2014.

DD

In bijlage VIII, artikel 38, onderdeel i, onder 1, vervalt ‘op het kentekenbewijs dan wel’.

ARTIKEL XVI

De Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De definitie ‘eerste kentekenhouder’ wordt vervangen door:

eerste tenaamgestelde:

de tenaamgestelde van een motorrijtuig, als bedoeld in artikel 25, derde lid, van het Kentekenreglement;.

2. De definitie ‘kentekenbewijs’ wordt vervangen door:

kentekencard:

kentekencard als bedoeld in artikel 1 van het Kentekenreglement;.

B

In de artikelen 3, eerste lid, 4, derde lid, en 6, derde lid, aanhef, wordt ‘de eerste kentekenhouder’ vervangen door: de eerste tenaamgestelde.

C

In artikel 4, derde en vierde lid, wordt ‘het definitieve kentekenbewijs’ vervangen door: de kentekencard.

ARTIKEL XVII

Artikel 3 van de Tijdelijke regeling buitenlandse APK wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Indien in het kentekenregister bij bijzonderheden is vermeld ‘Taxi’ of ‘OV-auto’, wordt geen keuring verricht dan nadat door de aanvrager van een keuringsrapport het bewijs van goedkeuring als taxi respectievelijk het bewijs van goedkeuring als OV-auto is overgelegd.

2. Het derde lid, onder c, komt te luiden:

 • c. blijkens het kentekenregister de beperkte geldigheidsduur van de tenaamstelling verstreken is, waardoor de tenaamstelling is vervallen.

ARTIKEL XVIII

Het Besluit mandaatverlening Dienst Wegverkeer met betrekking tot aanwijzen exportdienstverleners en de Regeling vaststelling uitvoeringsvoorschriften alsmede wijziging van diverse regelingen in verband met de afzonderlijke registratie van aanhangwagens worden ingetrokken.

ARTIKEL XIX

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

Modernisering tenaamstelling

De onderhavige wijzigingsregeling hangt samen met de modernisering van de wijze van tenaamstellen van kentekenplichtige voertuigen.1 Daarnaast houdt de wijziging van deze regeling verband met de wijziging van het Kentekenreglement (KR) zoals op 12 juni aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd (Kamerstukken II 2012–2013, 33 504, nr. 9).

De volgende regelingen worden gewijzigd:

 • 1. Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten;

 • 2. Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst invordering kentekenbewijs;

 • 3. Regeling aanwijzing bromfietsen of motorfietsen ten behoeve van vrijstelling van de helmdraagplicht;

 • 4. Regeling taken Dienst Wegverkeer;

 • 5. Regeling erkenning bedrijfsvoorraad;

 • 6. Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

 • 7. Regeling erkenning exportdienstverlening;

 • 8. Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;

 • 9. Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008;

 • 10. Regeling kentekenbewijzen;

 • 11. Regeling kentekens en kentekenplaten;

 • 12. Regeling legitimatievoorschriften kentekenbewijzen en kentekenplaten;

 • 13. Regeling schorsing geldigheid kentekenbewijs;

 • 14. Regeling transitokentekenbewijzen;

 • 15. Regeling voertuigen;

 • 16. Subsidieregeling emissiearme taxi’s en bestelauto’s;

 • 17. Tijdelijke regeling buitenlandse APK.

Het Besluit mandaatverlening Dienst Wegverkeer met betrekking tot aanwijzen exportdienstverleners en de Regeling vaststelling uitvoeringsvoorschriften alsmede wijziging van diverse regelingen in verband met de afzonderlijke registratie van aanhangwagens worden ingetrokken. Ten slotte worden afzonderlijk de Regeling aanpassing voertuigen gewijzigd en twee nieuwe regelingen vastgesteld: de Regeling erkenning tenaamstelling en de Regeling kosten inschrijving en tenaamstelling kentekenregister.

Vrijwel alle wijzigingen hangen direct samen met de nieuwe systematiek van de inschrijving en tenaamstelling in het kentekenregister, de daarmee samenhangende digitalisering, het niet meer invorderen van het kentekenbewijs, en de introductie van de kentekencard en de tenaamstellingscode. Een aantal gegevens zal niet meer op het kentekenbewijs staan, maar alleen in het kentekenregister. Het uitvoerkentekenbewijs, de uitvoerverklaring en de uitvoerstempel vervallen door de nieuwe systematiek waarbij naast de kentekencard een kentekenbewijs deel II wordt gebruikt voor uitvoer, zoals toegelicht in paragraaf 3.2 van de Nota van toelichting bij de bovengenoemde wijziging van het KR. Het zevendaags kentekenbewijs verdwijnt nu geheel zoals eerder aangekondigd bij de wijziging van het KR ter invoering van het transitokentekenbewijs (Stb. 2006, 634). Verder heeft aanpassing plaatsgevonden aan de huidige Wet op het financieel toezicht en de Handelsregisterwet 2007. Door de inwerkingtreding van deze laatste wet zijn alle rechtspersonen verplicht om zich in te schrijven in het handelsregister. Voor het overige gaat het om wijzigingen in de terminologie en redactionele aanpassingen en worden enkele bepalingen geschrapt die zijn uitgewerkt of in de gewijzigde aanpak overbodig zijn geworden. Zo wijzigt voor de Regeling aanwijzing ambtenaren rijksbelastingdienst invordering kentekenbewijs alleen de citeertitel, doordat maar een vordering tot overgifte van deze bewijzen in de plaats komt van de invordering.

Bestrijding tellerfraude

Een klein deel van de wijzigingen (artikel V, onderdeel K, artikel VI, onderdeel A, artikel VII, onderdeel F, artikel VIII, onderdeel A, en artikel IX, onderdelen B en E) vloeit voort uit de invoering van een publiekrechtelijke registratie van tellerstanden bij de Dienst Wegverkeer (RDW).2 Hiermee wordt beoogd om fraude door het manipuleren van tellerstanden tegen te gaan. Deze regeling voorziet in de eerste plaats in enige wijzigingen van de Regeling gegevensverstrekking kentekenregister 2008. Zo wordt geregeld dat aan erkende bedrijven de volledige historische reeks van tellerstanden van een motorrijtuig kan worden verstrekt. Een aparte grondslag daarvoor is noodzakelijk omdat het hier om een fraudegevoelig gegeven gaat. Verder is in de bijlagen I tot en met III een terminologische wijziging aangebracht. Deze brengt geen verandering in de bestaande praktijk (namelijk: verstrekking van de meest actuele tellerstand). In de tweede plaats wordt een aantal erkenningsregelingen gewijzigd. Ingevolge artikel 23k Besluit voertuigen rust op erkende bedrijven de verplichting om in de in dat artikel opgesomde gevallen de tellerstand te verstrekken aan de RDW. In elke erkenningsregeling wordt een bepaling opgenomen die vastlegt op welke wijze dat gebeurt, namelijk door gebruikmaking van de voorziening voor datacommunicatie waarover erkenninghouders reeds beschikken. Op deze wijze wordt voorkomen dat erkenninghouders bijvoorbeeld via de fax of telefonisch tellerstanden aan de RDW doorgeven.

Administratieve lasten/nalevingskosten

De gevolgen van deze regeling voor de administratieve lasten of inhoudelijke nalevingskosten van burgers of bedrijven zijn reeds verantwoord in de toelichting bij de onderliggende regelgeving.3

Vaste verandermomenten

Omdat de onderhavige regeling onlosmakelijk verbonden is met de bovengenoemde wetswijziging treedt deze regeling gelijktijdig met deze wet in werking op 1 januari 2014. Omdat deze regeling niet voor 1 november 2013 is gepubliceerd, zal wat betreft de vereiste publicatiedatum worden afgeweken van het daarvoor geldende zogenaamde vaste verandermoment.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.


X Noot
1

Wet van 19 juni 2013 houdende wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard (Stb. 2013, 333).

X Noot
2

Wet van 3 juli 2013 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen (Stb. 2013, 312).

X Noot
3

Modernisering tenaamstelling: Kamerstukken II 2012/13, 33 504, nr. 3, p. 7–12. Bestrijding tellerfraude: Kamerstukken II 2012/13, 33 424, nr. 3, p. 6–7.