Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College Bescherming persoonsgegevensStaatscourant 2012, 19496Overig

Besluit van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan de voorzitter en de twee andere leden van het CBP en aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Besluit mandaat en machtiging CBP)

Het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5 van het bestuursreglement van het College bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

Paragraaf 1. Organisatie en taakverdeling

Artikel 1

Het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens is samengesteld uit:

 • a. de directeur;

 • b. de afdeling Communicatie;

 • c. de afdeling Juridische Zaken;

 • d. de afdeling Bedrijfsvoering;

 • e. de afdeling Toezicht Publieke sector;

 • f. de afdeling Toezicht Private sector;

 • g. de sectie Internationaal.

Artikel 2

De directeur is belast met:

 • a. het ondersteunen van het College en het overleg van het College;

 • b. het tot stand komen van het beleidsplan dat door het College wordt vastgesteld;

 • c. (de bewaking van) de uitvoering van het beleidsplan en het daarover signaleren en rapporteren aan het College;

 • d. de eindverantwoordelijkheid voor een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering;

 • e. institutionele kwesties zoals civielrechtelijke overeenkomsten, mandaatregelingen en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. Hij handelt daarbij in nauw overleg met de voorzitter van het College en de directie Rechtsbestel (DRb) van het ministerie van Veiligheid en Justitie;

 • f. het optreden als hoofd van de dienst en het bevoegd gezag voor de niet-Collegeleden;

 • g. het optreden als hoofd van de sectie Internationaal.

Artikel 3

De afdeling Communicatie is belast met:

 • a. het adviseren en ondersteunen van het College, de afdelingen Toezicht, de afdeling Juridische Zaken, de voorzitter en de twee andere leden van het College bij de externe communicatie;

 • b. de externe communicatie;

 • c. de interne communicatie;

 • d. het ontwikkelen en implementeren van communicatiebeleid;

 • e. persvoorlichting, persrelaties en public affairs;

 • f. een kenniscentrum;

 • g. opinieonderzoek;

 • h. (inter)nationale contacten met collega-toezichthouders op het gebied van communicatie.

Artikel 4

De afdeling Juridische Zaken is belast met:

 • a. handhaving en sancties: handhavingsbevoegdheden (formuleren beleid, adviseren en ondersteunen); voorfase en opleggen van sancties (in de zin van artikelen 61, vierde lid, 65 en 66 Wet bescherming persoonsgegevens, artikel 35, tweede lid, Wet politiegegevens, artikel 27, tweede lid, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 120, derde lid, Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens); het doen van aangifte/ contact OM en handhavingsbeleid;

 • b. rechtsbescherming: heroverwegingen, bezwaarschriften, rechtszaken;

 • c. het adviseren van de directeur inzake institutionele kwesties: w.o. civielrechtelijke overeenkomsten en aansprakelijkheid, opstellen van beleidsregels en mandaatregelingen, advies over samenwerking met andere organisaties;

 • d. interne advisering: privacyrecht en Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 5

De afdeling Bedrijfsvoering is belast met het ondersteunen van het College, de directeur en de andere afdelingen van het CBP op de volgende terreinen:

 • a. automatisering en informatisering;

 • b. facilitaire zaken;

 • c. financiën en control;

 • d. informatiebeheer;

 • e. kwaliteitszorg en beveiligingsbeleid;

 • f. personeelszaken;

 • g. secretariaat.

Artikel 6

 • 1. De afdeling Toezicht Publieke sector richt zich op de volgende taakvelden:

  • Openbaar bestuur;

  • Politie en Justitie;

  • Zorg;

  • Welzijn;

  • Onderwijs.

 • 2. Ten aanzien van de taakvelden als bedoeld in het eerste lid is de afdeling Toezicht Publieke sector belast met:

  • a. de bevoegdheden die zijn vervat in de artikelen 23, 25, 32, 47, 51, 60, 61 (met uitzondering van het vierde lid) en 77 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • b. de bevoegdheden die zijn vervat in de artikelen 35 Wet politiegegevens, artikel 27 Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en artikel 120 Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

  • c. toezichtsbeleid;

  • d. reglementen, richtsnoeren en zienswijzen;

  • e. trendanalyses (techniek en maatschappij) en de vertaling daarvan naar toezichtsbeleid;

  • f. risico-analyse en informatie-analyse;

  • g. afhandelen van meldingen;

  • h. voorlichting.

Artikel 7

 • 1. De afdeling Toezicht Private sector richt zich op de volgende taakvelden:

  • Bedrijfsleven;

  • Internationaal gegevensverkeer;

  • Technologie;

  • Arbeid;

  • Sociale Zekerheid.

 • 2. Ten aanzien van de taakvelden als bedoeld in het eerste lid is de afdeling Toezicht Private sector belast met:

  • a. de bevoegdheden die zijn vervat in de artikelen 23, 25, 32, 47, 51, 60, 61 (met uitzondering van het vierde lid) en 77 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • b. toezichtsbeleid;

  • c. reglementen, richtsnoeren en zienswijzen;

  • d. trendanalyses (techniek en maatschappij) en de vertaling daarvan naar toezichtsbeleid;

  • e. risico-analyse en informatie-analyse;

  • f. afhandelen van meldingen;

  • g. voorlichting.

Artikel 8

De sectie Internationaal is belast met de internationale taken van het College bescherming persoonsgegevens.

Paragraaf 2. Mandaat en machtiging

Artikel 9

Aan de voorzitter en de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die, blijkens de via de website van het College bekendgemaakte ‘Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging CBP’ en de daarbij behorende bijlage, tot hun werkterrein behoren, tenzij deze naar aard of inhoud door het College dienen te worden afgedaan, zoals de hoofdlijnen van het door het College te voeren beleid, de daarbij te stellen prioriteiten, het vaststellen van te hanteren beleidsregels, het besluiten tot het entameren van breed opgezette opinieonderzoeken of andere onderzoeken, die betrekking hebben op onderwerpen die het taakgebied en het daarmee samenhangende werkterrein van de afzonderlijke collegeleden overstijgen.

Artikel 10

 • 1. Aan de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt mandaat en machtiging verleend om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de afdeling waarin zij werkzaam zijn.

 • 2. De bedoelde functionarissen hanteren de aan hen, krachtens het verleende mandaat of de verleende machtiging, toekomende bevoegdheid voor zover dat past in de normale taakuitoefening van de functionaris.

 • 3. De mandaat- en machtigingsverlening als bedoeld in het eerste lid heeft geen betrekking op:

  • a. aangelegenheden, die naar aard of inhoud een zodanig gewicht hebben dat zij door het College dienen te worden afgedaan, zoals bedoeld in artikel 9 dan wel door de voorzitter of één van de twee andere leden van het College in mandaat op basis van de ‘Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging CBP’ dienen te worden afgedaan;

  • b. richtinggevende beslissingen/zienswijzen over de inhoud van regelgeving, met name nieuwe interpretatie van normen;

  • c. besluiten betreffende het opleggen van een bestuurlijke sanctie;

  • d. beslissingen op bezwaar naar aanleiding van een besluit genomen door het College of in mandaat genomen door de voorzitter, zijn plaatsvervanger dan wel door één van de twee andere leden van het College;

  • e. beroepschriften naar aanleiding van een besluit genomen door het College of in mandaat genomen door de voorzitter, zijn plaatsvervanger dan wel door één van de twee andere leden van het College.

Artikel 11

Ten aanzien van aangelegenheden die tot het werkterrein van het College, de voorzitter of van elk van de twee andere leden van het College behoren, kunnen de in de bijlage bij dit besluit genoemde functionarissen alle andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen verrichten, die nodig zijn ter voorbereiding van het nemen van een (tussen)beslissing.

Paragraaf 3. Vertegenwoordiging

Artikel 12

Aan de functionarissen van de afdeling Juridische Zaken, met uitzondering van de juridisch secretaris, wordt machtiging verleend het College te vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.

Paragraaf 4. Vervangingsregeling

Artikel 13

Bij afwezigheid of ontstentenis van één van de hoofden van de afdeling als bedoeld in artikel 1 sub b, c, d, e, f en g zijn de overige hoofden bevoegd elkaar te vervangen.

Paragraaf 5. Klachtencoördinator

Artikel 14

 • 1. Er is een klachtencoördinator die klachten behandelt als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2. In geval van afwezigheid of ontstentenis wordt de klachtencoördinator vervangen.

 • 3. Aan de klachtencoördinator en zijn vervanger wordt mandaat en machtiging verleend voor de handelingen in het kader van het behandelen van klachten als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van het toepassen van artikel 9:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 4. Het toepassen van artikel 9:12, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht blijft voorbehouden aan de voorzitter van het College, de directeur als bedoeld in artikel 1 sub a en de hoofden van de afdeling als bedoeld in artikel 1 sub b, c, d, e, f en g .

Paragraaf 6. Ondertekening

Artikel 15

 • 1. De ondertekening van documenten die door de voorzitter van het College krachtens het in artikel 9 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Het College bescherming persoonsgegevens,

  Voor het College,

  De Voorzitter,

  (Gevolgd door de handtekening en de naam van de voorzitter)’.

 • 2. De ondertekening van documenten die door de aangewezen plaatsvervanger van de voorzitter van het College worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Het College bescherming persoonsgegevens,

  Voor het College,

  De plv. voorzitter,

  (Gevolgd door de handtekening en de naam van het collegelid)’.

 • 3. De ondertekening van documenten die door een van de twee andere leden van het College, krachtens het in artikel 9 verleende mandaat of de verleende machtiging, worden afgedaan, geschiedt als volgt:

  ‘Het College bescherming persoonsgegevens,

  Voor het College,

  (Gevolgd door de handtekening, de naam van het lid en de vermelding van de functie)’.

Artikel 16

De ondertekening van documenten die krachtens daartoe verleende mandaat of verleende machtiging door een functionaris van het secretariaat worden afgedaan, geschiedt als volgt:

‘Namens het College bescherming persoonsgegevens,

(Gevolgd door de handtekening, de naam en de vermelding van de functie van de betrokken ambtenaar van het secretariaat )’.

Paragraaf 7. Ondertekeningsmandaat

Artikel 17

Aan de hoofden van de afdelingen als bedoeld in artikel 1 sub b, c, e, f en g komt de bevoegdheid toe documenten te ondertekenen ten aanzien van aangelegenheden, die door het College dan wel door de voorzitter of door één van de andere twee leden van het College krachtens het in artikel 9 verleende mandaat of de verleende machtiging zijn afgedaan, tenzij de aard van de aangelegenheid zich hiertegen verzet.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 18

Het Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP (Stcrt. 2006, 83) wordt ingetrokken.

Artikel 19

Het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP (Stcrt. 2006, 83) en de daarbij behorende bijlage (laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2009, 14809) worden ingetrokken.

Artikel 20

Dit besluit treedt op 15 oktober 2012 in werking.

Artikel 21

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat en machtiging CBP.

Dit besluit zal, met de toelichting en de bijlage, in de Staatscourant en op de website van het College bescherming persoonsgegevens worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2012.

De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens, J. Kohnstamm.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is bekendgemaakt een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College bescherming persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

TOELICHTING:

Paragraaf 1. Organisatie en taakverdeling

• Artikelen 1 t/m 8

Het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) bestaat uit verschillende onderdelen. Elk onderdeel is belast met verschillende taken.

Paragraaf 2. Mandaat en machtiging

Toepassing wordt gegeven aan de in artikel 5, eerste lid, van het bestuursreglement van het CBP tot uitdrukking gebrachte bevoegdheid van het College om aan de voorzitter, de twee andere leden en bepaalde ambtenaren werkzaam bij het secretariaat van het College mandaat en machtiging te verstrekken om namens het College besluiten te nemen of andere handelingen, niet zijnde privaatrechtelijke rechtshandelingen, te verrichten.

• Artikel 9

De verleende mandaten en verleende machtigingen zijn begrensd tot aangelegenheden die volgens de Regeling taakverdeling en onderlinge vervanging CBP en bijlage tot het werkterrein van de betrokken gemandateerde of gemachtigde kunnen worden gerekend.

Zij hebben geen betrekking op aangelegenheden die als zodanig tot het werkterrein van het College zelf behoren. Daarbij gaat het onder meer om de hoofdlijnen van het door het College te voeren beleid, de daarbij te stellen prioriteiten en het vaststellen van te hanteren beleidsregels. Ook het besluiten tot het entameren van breed opgezette opinieonderzoeken of andere onderzoeken, die betrekking hebben op onderwerpen die het taakgebied en het daarmee samenhangende werkterrein van de afzonderlijke collegeleden overstijgen, kunnen daartoe worden gerekend.

Daarnaast geldt de beperking dat, ook al betreft het een zaak die behoort tot het werkterrein van een door het CBP gemandateerde of gemachtigde, het niettemin een aangelegenheid kan betreffen van een zodanig gewicht dat afdoening daarvan krachtens mandaat of machtiging niet aan de orde kan zijn. In dat geval zal de zaak door het College zelf moeten worden afgedaan.

• Artikel 10

Enkel aan de ambtenaren die werkzaam zijn bij het secretariaat van het College en van wie de functies zijn vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage komt de bevoegdheid toe om namens het College besluiten te nemen en/of andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten ten aanzien van aangelegenheden die behoren tot het werkterrein van de afdeling waarin zij werkzaam zijn. Deze bevoegdheid moet passen in zijn normale taakuitoefening.

Daarnaast geldt als leidraad dat de aard en/of het gewicht van de handeling maatgevend zijn voor de soort functionaris die de handeling dient te verrichten.

Bij het verlenen van het mandaat en de machtiging aan de in de bijlage genoemde ambtenaren is nog een verdere beperking aangebracht. Deze houdt in dat de betrokken ambtenaren ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid geen gebruik mogen maken van de aan hen toekomende bevoegdheden in het geval de bevoegdheid tot nemen van besluiten of tot het verrichten van andere handelingen ten aanzien van die aangelegenheid voorbehouden blijft aan het College, de voorzitter dan wel aan één van de twee andere collegeleden.

• Artikel 11

In zaken, die zijn voorbehouden aan het College, de voorzitter of één van de twee andere leden van het College, hebben de in de bijlage genoemde ambtenaren de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten, die nodig zijn ter voorbereiding van het nemen van een (tussen)beslissing.

Paragraaf 3. Vertegenwoordiging

• Artikel 12

Het treffen van een algemene regeling voor de vertegenwoordiging bij gerechtelijke procedures, voorkomt dat per zaak door het College een individuele machtiging moet worden verleend. De bevoegdheid wordt verleend aan de medewerkers van de afdeling Juridische Zaken, met uitzondering van de juridisch secretaris.

Paragraaf 4. Vervangingsregeling

• Artikel 13

De hoofden van de afdeling Communicatie, de afdeling Juridische Zaken, de afdeling Bedrijfsvoering, de afdeling Toezicht Publieke sector, de afdeling Toezicht Private sector en de sectie Internationaal zijn bevoegd elkaar te vervangen in geval van afwezigheid of ontstentenis van één van deze afdelingshoofden.

Paragraaf 5. Klachtencoördinator

• Artikel 14

Binnen het CBP is een klachtencoördinator aangesteld die de bevoegdheid heeft om klachten te behandelen over de wijze waarop het CBP zich in een bepaalde aangelegenheid jegens de klager of een ander heeft gedragen. Het doen van een uitspraak over de klacht (ingevolge artikel 9:12, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht) blijft voorbehouden aan de voorzitter, de directeur en de afdelingshoofden.

Paragraaf 6. Ondertekening
• Artikelen 15 en 16

Documenten die krachtens daartoe verleende mandaat of verleende machtiging zijn afgedaan, dienen op een uniforme wijze te worden ondertekend.

Paragraaf 7. Ondertekeningsmandaat

• Artikel 17

Toepassing wordt gegeven aan de in artikel 10:11 Algemene wet bestuursrecht tot uitdrukking gebrachte mogelijkheid van ondertekeningsmandaat. Besluiten of beslissingen genomen door het College, de voorzitter dan wel de twee andere leden van het College kunnen worden ondertekend door de hoofden van de afdeling Communicatie, de afdeling Juridische Zaken, de afdeling Toezicht Publieke sector, de afdeling Toezicht Private sector en de sectie Internationaal. Deze ondertekeningsbevoegdheid geldt niet indien de aard van de aangelegenheid zich hiertegen verzet. Daarbij gaat het onder meer om het ondertekenen van beleidsregels en richtsnoeren.

Paragraaf 8. Slotbepalingen

• Artikelen 18 t/m 21

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van het bestuursreglement CBP, wordt het besluit, met de toelichting en de bijlage, gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van het CBP. De eerdere mandaat- en machtigingsbesluiten worden ingetrokken.

De voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens, J. Kohnstamm.

BIJLAGE, BEHOREND BIJ HET BESLUIT MANDAAT EN MACHTIGING CBP

 • I. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde afdelingen van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, mandaat en machtiging verleend:

  • 1. De afdeling Juridische Zaken

   • het hoofd van de afdeling;

   • de juridisch adviseur;

   • de senior juridisch beleidsmedewerker;

   • de juridisch beleidsmedewerker.

  • 2. De afdeling Toezicht Publieke sector

   • het hoofd van de afdeling;

   • de expert;

   • de technoloog;

   • de senior onderzoeker;

   • de onderzoeker;

   • de senior beleidsmedewerker;

   • de beleidsmedewerker.

  • 3. De afdeling Toezicht Private sector

   • het hoofd van de afdeling;

   • de expert;

   • de technoloog;

   • de senior onderzoeker;

   • de onderzoeker;

   • de senior beleidsmedewerker;

   • de beleidsmedewerker.

  • 4. De sectie Internationaal

   • het hoofd van de sectie;

   • de senior beleidsmedewerker;

   • de beleidsmedewerker.

 • II. Aan de volgende functionarissen, werkzaam bij de genoemde afdelingen van het secretariaat van het College bescherming persoonsgegevens, wordt, gelet op de aard van de met hun functie verband houdende werkzaamheden, machtiging verleend:

  • 1. De afdeling Communicatie

   • het hoofd van de afdeling;

   • de woordvoerder/communicatieadviseur;

   • de redacteur/tekstschrijver;

   • de communicatieadviseur online media;

   • de webmaster;

   • de informatiespecialist;

   • de medewerker productie & traffic.

  • 2. De afdeling Juridische Zaken

   • de juridisch secretaris.

  • 3. De afdeling Bedrijfsvoering

   • de coördinerend senior medewerker informatiebeheer.

  • 4. De afdeling Toezicht Publieke sector

   • de coördinator front-office;

   • de medewerker front-office.

  • 5. De afdeling Toezicht Private sector

   • de coördinator front-office;

   • de medewerker front-office.