Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
College Bescherming persoonsgegevensStaatscourant 2009, 14809Besluiten van algemene strekking

Besluit, inhoudende wijziging van de bijlage bij de besluiten van de voorzitter en elk van de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP), houdende verlening van mandaat en machtiging aan functionarissen, werkzaam bij het secretariaat van het CBP (Wijziging III Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP)

De voorzitter en de twee andere leden van het College bescherming persoonsgegevens,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en op artikel 5 van het bestuursreglement van het College bescherming persoonsgegevens;

Gezien artikel 2 van het Besluit mandaat en machtiging voorzitter en andere leden CBP;

Hebben ieder voor zich besloten de volgende wijzigingen in Wijziging III Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP vast te stellen:

Artikel 1

In de Bijlage behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP wordt onder II, na punt 3, het volgende punt toegevoegd:

  • 4. De afdeling bedrijfsvoering:

    • de coördinerend senior medewerker informatiebeheer.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Wijziging III Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP.

Dit besluit zal, met de toelichting, in de Staatscourant en op de website van het College bescherming persoonsgegevens worden geplaatst.

Den Haag, 24 september 2009

Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,

J. Kohnstamm.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit bekendgemaakt is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College bescherming persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

TOELICHTING

Bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP hebben zowel de voorzitter als elk van de twee andere leden van het College mandaat en machtiging verleend aan functionarissen die als ambtenaar werkzaam zijn bij het secretariaat van het College en wier functies zijn vermeld in de Bijlage, behorend bij het Besluit mandaat en machtiging secretariaat CBP. Aldus komt aan de desbetreffende functionarissen eveneens de bevoegdheid toe om namens het College besluiten te nemen en/of andere handelingen dan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

De wijziging per 17 april 2009 houdt verband met de reorganisatie binnen het CBP. Gelet op de aard van de met de functie verband houdende werkzaamheden wordt de coördinerend senior medewerker informatiebeheer van de afdeling informatiebeheer machtiging verleend.

Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens,

J. Kohnstamm.