Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 juni 2010, nr. DP/2010016197, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij

Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Duurzaam Produceren, Afdeling Natuurlijke Hulpbronnen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling geurhinder en veehouderij1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, wordt ‘V-Stacks vergunning’ vervangen door: V-Stacks vergunning 2010.

B

Bijlage 1 bij de Regeling geurhinder en veehouderij wordt vervangen door de bijlage bij deze regeling.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 juni 2010

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa.

BIJLAGE, ALS BEDOELD IN ARTIKEL I

Bijlage 1, als bedoeld in artikel 2, zesde lid (geuremissiefactoren)

Rav-nr.

Diercategorie/soort huisvesting

geuremissiefactor

Rundvee

A 1

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

A 2

Zoogkoeien ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

A 3

Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar

niet vastgesteld

A 4

Vleeskalveren tot 8 maanden

35,6

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

24,9

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

19,6

A 5

Vleesstierkalveren tot 6 maanden

35,6

A 6

Vleesstieren en overig vleesvee van 6 tot 24 maanden (roodvleesproductie)

35,6

A 7

Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar

niet vastgesteld

   

Schapen

B 1

Schapen ouder dan één jaar, inclusief lammeren tot 45 kilo1,2

7,8

 

Geiten

C 1

Geiten ouder dan één jaar

18,8

C 2

Opfokgeiten van 61 dagen tot en met één jaar

11,3

C 3

Opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen

5,7

   

Varkens3

D 1

Fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kilo

 

D 1.1

Biggenopfok (gespeende biggen)

 

 

emissiearme huisvesting (a.e. ≤ 0,3 kg per dierplaats per jaar)4

5,4

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

3,8

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

3,0

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 (70% reductie)

1,6

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.01.V1; BWL 2007.02.V1; BWL 2010.02 (75% reductie)

1,4

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15.V2 (80% reductie)

1,1

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 (85% reductie)

0,8

 

overige huisvesting

7,8

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

5,5

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

4,3

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 (70% reductie)

2,3

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.01.V1; BWL 2007.02.V1; BWL 2010.02 (75% reductie)

2,0

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15.V2 (80% reductie)

1,6

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 (85% reductie)

1,2

D 1.2

Kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen)

 

 

emissiearme en overige huisvesting

27,9

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

19,5

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

15,3

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 (70% reductie)

8,4

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.01.V1; BWL 2007.02.V1; BWL 2010.02 (75% reductie)

7,0

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15.V2 (80% reductie)

5,6

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 (85% reductie)

4,2

D 1.3

Guste en dragende zeugen

 

 

emissiearme en overige huisvesting

18,7

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

13,1

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

10,3

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 (70% reductie)

5,6

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.01.V1; BWL 2007.02.V1; BWL 2010.02 (75% reductie)

4,7

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15.V2 (80% reductie)

3,7

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 (85% reductie)

2,8

D 2

Dekberen, 7 maanden en ouder

 

 

emissiearme en overige huisvesting

18,7

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

16,1

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

12,7

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 (70% reductie)

5,6

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.01.V1; BWL 2007.02.V1; BWL 2010.02 (75% reductie)

4,7

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15.V2 (80% reductie)

3,7

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 (85% reductie)

2,8

D 3

Vleesvarkens, opfokberen van 25 kilo tot 7 maanden, opfokzeugen van 25 kilo tot eerste dekking5

 

 

emissiearme huisvesting (a.e. ≤ 1,5 kg per dierplaats per jaar)

17,9

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

12,5

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

9,8

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 (70% reductie)

5,4

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.01.V1; BWL 2007.02.V1; BWL 2010.02 (75% reductie)

4,5

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15.V2 (80% reductie)

3,6

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 (85% reductie)

2,7

 

overige huisvesting

23,0

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

16,1

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

12,7

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.14.V2 (70% reductie)

6,9

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2007.01.V1; BWL 2007.02.V1; BWL 2010.02 (75% reductie)

5,8

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2006.15.V2 (80% reductie)

4,6

 

– gecombineerd luchtwassysteem BWL 2009.12 (85% reductie)

3,5

   

Kippen

E 1

Opfokhennen en hanen van legrassen; jonger dan 18 weken

 

 

Batterijhuisvesting

 

 

emissiearme en overige huisvesting

0,18

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,13

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,11

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,10

 

Niet-batterijhuisvesting

 

 

emissiearme en overige huisvesting

0,18

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,13

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,11

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,10

E 2

Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen

 

 

Batterijhuisvesting

 

 

mestopslag onder de batterij

0,69

 

emissiearme en overige huisvesting

0,35

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,25

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,21

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,19

 

Niet-batterijhuisvesting

 

 

emissiearme en overige huisvesting

0,34

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,24

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,20

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,19

E 3

(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok, jonger dan 19 weken

 

 

emissiearme en overige huisvesting

0,18

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,13

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,11

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,10

E 4

(Groot-)ouderdieren van vleeskuikens

 

 

emissiearme en overige huisvesting

0,93

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,65

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,56

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,51

E 5

Vleeskuikens

 

 

emissiearme en overige huisvesting

0,24

 

– uitbroeden en opfokken tot 13 dagen en vervolghuisvesting

0,22

 

– uitbroeden en opfokken tot 19 dagen en vervolghuisvesting

0,19

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,17

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,14

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,13

   

Kalkoenen

F 1

Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken

0,29

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,20

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,17

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,16

F 2, F 3

Ouderdieren van vleeskalkoenen vanaf 6 weken

1,55

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

1,09

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,93

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,85

F 4

Vleeskalkoenen

1,55

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

1,09

 

– chemische luchtwasser BWL 2007.08.V2 (40% reductie)

0,93

 

– biologische luchtwasser (45% reductie)

0,85

   

Eenden

G 1

Ouderdieren van vleeseenden

0,49

G 2

Vleeseenden

0,49

   

Parelhoenders

J 1

Parelhoenders voor de vleesproductie

0,24

 

– chemische luchtwasser (30% reductie)

0,17

   

Overig

  

M 1

Landbouwhuisdieren die in veehouderijen worden gehouden

niet vastgesteld

XNoot
1

De geuremissie heeft betrekking op een stalperiode van maximaal drie maanden in de winter.

XNoot
2

De geuremissiefactor geldt inclusief opfok, zodat die opfok niet meetelt voor de berekening van de geuremissie.

XNoot
3

Een stalsysteem met spoelgoten wordt niet gewaardeerd als emissiearme huisvesting maar als overige huisvesting.

XNoot
4

a.e. is de afkorting van ammoniakemissie.

XNoot
5

Voor opfokzeugen na de eerste dekking wordt de geuremissiefactor voor fokzeugen gehanteerd.

TOELICHTING

1. Algemeen

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (hierna: Rgv), de uitvoeringsregeling bij de Wet geurhinder en veehouderij. Het rekenmodel (verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunningen’) waarmee de geurbelasting wordt berekend, wordt bij deze wijziging vervangen door een verbeterde versie, ‘V-stacks vergunningen 2010’ genaamd. Ook hangt de wijziging samen met de gelijktijdige wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: Rav). Door middel van deze wijziging wordt de inhoud van de Rgv in overeenstemming gebracht met de gewijzigde Rav. In bijlage 1 wordt een nieuw gecombineerd luchtwassysteem toegevoegd met een geurreductie van 75%. Verder zijn bij deze wijziging de systeemnummers van een aantal (gecombineerde en chemische) luchtwassers geactualiseerd. Doordat bijlage 1 van de Rgv werkt met categorieën van huisvestingssystemen waarvan de geurreductie identiek is, terwijl in de bijlage van de Rav elk huisvestingssysteem met bijbehorende emissiefactor afzonderlijk vermeld wordt, is de wijziging van de Rgv ten opzichte van de Rav relatief beperkt.

2. Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

In dit artikelonderdeel wordt de vervanging van het verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunningen’ door de verbeterde versie ‘V-Stacks vergunningen 2010’ geregeld. In het nieuwe model komt de invloed van de stal (met name de hoogte) op de verspreiding van de geuremissie beter tot zijn recht, is de fout in het rekenmodel bij een lage uittreedsnelheid (snelheid waarmee de lucht, veelal via een ventilator, uit de stal treedt) gecorrigeerd en zijn enkele aanpassingen doorgevoerd die de gebruiksvriendelijkheid van het model verhogen. Als gevolg van deze verbeteringen vormen de geurbelastingen die met het ‘nieuwe’ verspreidingsmodel worden berekend een betere benadering van de werkelijke geurbelasting dan die berekend met het ‘oude’ verspreidingsmodel.

In samenhang met de invoering van het verbeterde verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunningen 2010’ is ook het rekenmodel ‘V-Stacks gebied’ vervangen door de verbeterde versie ‘V-Stacks gebied 2010’. Gebruik van dit rekenmodel is niet wettelijk voorgeschreven, maar wordt in de oorspronkelijke toelichting bij de Rgv geadviseerd als instrument om een gebiedsvisie te ontwikkelen op grond waarvan afwijkende geurbelastingsnormen voor een gemeentelijke verordening kunnen worden bepaald (zie Stcrt. 2006, 246, blz. 21).

Artikel I, onderdeel B

In dit artikelonderdeel wordt de vervanging van bijlage 1 geregeld. Ten behoeve van de hanteerbaarheid van de bijlage in de praktijk wordt deze in zijn geheel vervangen.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van onderhavige wijzigingsregeling.

De gegevens uit de Rgv worden gebruikt bij de verlening van milieuvergunningen aan veehouderijen. Een actuele regeling, met recente gegevens, is voor de praktijk van groot belang. Dit geldt niet alleen voor producenten en verkopers van nieuwe huisvestingssystemen (commercieel belang) of voor de veehouders die deze systemen willen toepassen, maar in veel gevallen ook voor het milieu. Veelal betreft het namelijk innovatieve technieken die de emissie van geur, maar vaak ook de emissie van ammoniak en fijn stof, verder reduceren dan de bestaande technieken. Door het opnemen van deze nieuwe innovatieve technieken in de Rgv (en in de Rav) kunnen deze worden vergund en daardoor ook daadwerkelijk in de praktijk worden toegepast. Om die reden is afgezien van inwerkingtreding op één van de ‘vaste verandermomenten’ en van het stellen van een termijn van ten minste drie maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Als gevolg daarvan is de gewijzigde Rgv vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling van toepassing op vergunningaanvragen die op of na die datum worden ingediend.

Ook is afgezien van het opnemen van bijzonder overgangsrecht. Dit vanwege het uitgangspunt dat bij een beslissing op een aanvraag om een milieuvergunning de meest recente milieutechnische inzichten moeten worden toegepast. Gezien de huidige jurisprudentie, betekent het afzien van overgangsrecht, dat de gewijzigde Rgv ook moet worden toegepast op vóór die datum ingediende aanvragen, waarop het bevoegd gezag op de datum van inwerkingtreding nog een beslissing moet nemen.

2.2. Toelichting op de bijlage
Hoofdcategorie D: Varkens

Bij de diercategorieën D 1.1 (biggenopfok), D1.2 (kraamzeugen e.a.) D 1.3 (guste en dragende zeugen), D 2 (dekberen) en D 3 (vleesvarkens e.a) is een gecombineerd luchtwassysteem met watergordijn en biologische wasser toegevoegd. Dit luchtwassysteem met systeemnummer BWL 2010.02 reduceert de geuremissie met 75%. Daarnaast zijn de volgnummers van verscheidene gecombineerde luchtwassystemen in overeenstemming gebracht met de Rav. Dat was bij de vorige wijziging van bijlage 1 abusievelijk nagelaten.

Hoofdcategorie E: Kippen en hoofdcategorie F: Kalkoenen

In verband met actualisering van de systeembeschrijving is het systeemnummer van de chemische luchtwasser met 40% geurreductie gewijzigd van BWL 2007.08.V1 in BWL 2007.08.V2.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa.


XNoot
1

Stcrt. 2006, 246; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van 28 december 2009 (Stcrt. 2009, 20228).

Naar boven