Aanwijzing door de Minister van Infrastructuur en Milieu van bepaalde zelfbalancerende bromfietsen in verband met de toelating tot het Nederlandse verkeer

10 december 2010

Nr. VenW/BSK-2010/203938

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 20b, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel 1

De zelfbalancerende bromfietsen van het merk Segway die voldoen aan hoofdstuk 5, afdeling 6, paragraaf 13, van de Regeling voertuigen worden aangewezen als motorrijtuigen in de zin van artikel 20b, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2

Deze aanwijzing treedt in werking op het tijdstip waarop de wet van 30 september 2010 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden (Stb. 744) in werking treedt.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

TOELICHTING

De onderhavige aanwijzing van zelfbalancerende bromfietsen van het merk Segway die voldoen aan de voor die bromfietsen vastgestelde technische eisen1 heeft tot doel deze voertuigen toe te laten tot het Nederlandse verkeer.

De Wegenverkeerswet 1994 maakt het vanaf 1 januari 2011 mogelijk voor de Minister van Infrastructuur en Milieu om bepaalde bijzondere bromfietsen via een aanwijzing toe te laten tot het verkeer op de Nederlandse weg.2 De bovengenoemde zelfbalancerende bromfietsen van het merk Segway worden via het onderhavige besluit aangewezen, omdat het wenselijk is dat deze innovatieve voertuigen op een verkeersveilige manier in het Nederlandse verkeer kunnen worden gebruikt.

De zelfbalancerende bromfietsen van het merk Segway die voldoen aan de voor die bromfietsen vigerende technische eisen kunnen worden aangewezen, omdat:

 • er voor deze bromfietsen geen EG-typegoedkeuring vereist is;

 • de door de constructie bepaalde maximumsnelheid van deze bromfietsen niet meer dan 25 km/uur bedraagt;

 • deze bromfietsen zijn voorzien van een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW;

 • ze geen gehandicaptenvoertuigen zijn;

 • uit onderzoek door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is gebleken dat de toelating van deze bromfietsen tot Nederlandse fietspaden en fiets/bromfietspaden veilig is en niet meer risico’s oplevert voor verkeersdeelnemers dan het gebruik van fietsen;3

 • het normaal gebruik van deze elektrische bromfietsen in overeenstemming is met de doelstellingen van het Nederlandse wegenverkeersrecht om door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade (aan het milieu) en aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden te voorkomen of te beperken en om een doelmatig of zuinig energiegebruik te bevorderen;

 • uit onderzoek door de Dienst Wegverkeer is gebleken dat deze bromfietsen veilig geconstrueerd zijn, zo lang ze voldoen aan bepaalde technische eisen. Die eisen zijn opgenomen in hoofdstuk 5, afdeling 6, paragraaf 13, van de Regeling voertuigen.4

De zelfbalancerende bromfietsen van het merk Segway zijn de eerste bromfietsen die via de bovengenoemde procedure worden toegelaten tot het Nederlandse wegverkeer.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de Hoofddirectie Juridische Zaken, sector Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20906, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. naam en adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.


XNoot
1

Zie hoofdstuk 5, afdeling 6, paragraaf 13, van de Regeling voertuigen.

XNoot
2

Zie artikel 20b, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 2010, 744).

XNoot
3

Verkeersveiligheidsconsequenties van toelating van de Segway tot de openbare weg. Advies aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, (SWOV R-2007-6), Leidschendam: SWOV 2007, p. 3.

Naar boven