Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. MT-2009-85, tot wijziging van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten in verband met wijziging van het subsidieplafond voor grootschalige instandhoudingsprojecten

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;

Besluit:

ARTIKEL I

Artikel 3, onderdeel b, van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten komt te luiden:

  • b. voor monumenten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het besluit: 6 miljoen euro, met dien verstande dat het subsidieplafond voor het jaar 2009 bedraagt: 12 miljoen euro.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk.

TOELICHTING

Voor de verlening van instandhoudingssubsidies is op grond van de Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (hierna: Rrim) in totaal € 47 miljoen per jaar beschikbaar. Hiervan is € 41 miljoen beschikbaar voor reguliere instandhoudingsplannen. Voor grootschalige instandhoudingsplannen, waarvan de zesjaarlijkse subsidiebehoefte € 700.000,– of meer bedraagt, is € 6 miljoen beschikbaar.

In voorgaande jaren was het beschikbare budget toereikend om alle daarvoor in aanmerking komende aanvragen te kunnen honoreren. In 2009 is echter voor een bedrag van € 68 miljoen subsidie aangevraagd. Opvallend is het aandeel van kerkgebouwen in de subsidievraag: bijna € 51 miljoen is toe te schrijven aan deze categorie beschermde monumenten. Dit hangt samen met de wijziging van de Rrim van 6 april 2009 (Stcrt. 2009, nr. 76, 22 april 2009), waarbij de maximale subsidiabele kosten voor kerkgebouwen werden verhoogd van € 100.000,– naar € 699.999,–.

Voor subsidieaanvragen voor grootschalige instandhoudingsprojecten blijkt het budget in 2009 te laag om alle aanvragen te kunnen honoreren. Dit budget wordt verhoogd tot € 12 miljoen om toch zoveel mogelijk aanvragen te honoreren. Hiermee bedraagt het totale budget voor 2009 € 53 miljoen. De financiering hiervan is mogelijk door het beschikbaar komen van extra middelen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk.

Naar boven