Besluit van 8 juli 2009 houdende instelling van een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet (Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Justitie van 3 juli 2009, CZW; 2009-0000363615

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Er is een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet, hierna te noemen de staatscommissie.

Artikel 2

De staatscommissie heeft tot taak de regering te adviseren over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet in verband met de hierna volgende onderwerpen:

  • a. de toegankelijkheid en de betekenis van de Grondwet voor burgers;

  • b. de opneming van een preambule, waarin begrepen een concreet tekstvoorstel, tenzij de staatscommissie zou willen adviseren hiertoe niet over te gaan;

  • c. de verhouding tussen de opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op een eerlijke procesgang en het recht op leven;

  • d. de grondrechten in het digitale tijdperk;

  • e. de invloed van de internationale rechtsorde op de nationale rechtsorde;

  • f. de verhouding tussen wezenlijke Nederlandse constitutionele waarden en besluiten van volkenrechtelijke organisaties of verdragsbepalingen;

  • g. de beperkingsystematiek van grondrechten.

Artikel 3

De staatscommissie bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf leden.

Artikel 4

  • 1. De staatscommissie brengt haar advies uit voor 1 oktober 2010 aan Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie.

  • 2. Na het uitbrengen van het advies is de staatscommissie opgeheven.

Artikel 5

De archiefbescheiden worden na de opheffing van de staatscommissie, of indien de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2009 en vervalt met ingang van 1 december 2010.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 juli 2009

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.

TOELICHTING

In het coalitieakkoord van 7 februari 2007 is het voornemen geuit tot instelling van een staatscommissie die advies zal moeten uitbrengen over een herziening van de Grondwet. In het bijzonder zal die volgens het coalitieakkoord een advies uitbrengen over onder meer (niet limitatief) de voor- en nadelen van een preambule, de toegankelijkheid voor burgers, en de verhouding tussen de opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op eerlijke procesgang (fair trial) en het recht op leven. In het beleidsprogramma van het kabinet is het gewenste advies geplaatst in het bredere kader van een versterking van de Grondwet. Het kabinet wil deze versterking bereiken door de bevordering van kennis en inzicht in de Grondwet, evenals door de voorbereiding van mogelijke wijzigingen van de Grondwet. Mede tegen deze achtergrond van het coalitieakkoord, het beleidsprogramma, het advies van de Raad van State over de opdrachtverlening aan de staatscommissie, het nader rapport en hetgeen over het kabinetsvoornemen voor de opdrachtverlening is gewisseld met de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 31 570 en Kamerstukken I 2008/09, 31 700 VII, F), zal het kabinet de staatscommissie vragen advies uit te brengen over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet in verband met de in artikel 2 van dit besluit genoemde onderwerpen. De staatscommissie zal voor 1 oktober 2010 haar advies uitbrengen.

De staatscommissie zal bestaan uit gezaghebbende leden waarbij wordt gelet op een evenwichtige samenstelling. De staatscommissie wordt ondersteund door een secretariaat.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst.

De Minister van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin.

Naar boven