Besluit van 19 februari 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding (Stb. 2023, 446)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 februari 2024, nr. WJZ/43288075 (15037), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit van 29 november 2023 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding (Stb. 2023, 446) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel E, in werking met ingang van 1 augustus 2024, en is voor het eerst van toepassing op de rijksbijdrage voor het kalenderjaar 2025.

  • 2. Artikel I, onderdeel E, van het Besluit van 29 november 2023 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding (Stb. 2023, 446) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2023.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 februari 2024

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Uitgegeven de eenentwintigste februari 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingtredingsbesluit regelt de inwerkingtreding van het Besluit van 29 november 2023 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding (Stb. 2023, 446).

In de nota van toelichting bij het besluit van 29 november 2023 is aangegeven dat het noodzakelijk is dat dat besluit, met uitzondering van artikel I, onderdeel E, in werking treedt op 1 augustus 2024. De berekening en de bekendmaking van de rijksbijdrage op grond van de nieuwe regels voor het kalenderjaar 2025 vindt namelijk plaats in september 2024. Door het besluit van 29 november 2023 in werking te laten treden op 1 augustus 2024, worden de nieuwe rijksbijdrageregels voor het eerst toegepast voor de bekostiging van het kalenderjaar 2025. Dit is in het inwerkingtredingsbesluit tot uitdrukking gebracht door expliciet te bepalen dat de wijzigingen voor het eerst van toepassing zijn op de rijksbijdrage voor het kalenderjaar 2025.

Voor artikel I, onderdeel E, van het besluit van 29 november 2023 geldt dat het in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het inwerkingtredingsbesluit wordt geplaatst en terugwerkt tot en met 1 augustus 2023. Artikel I, onderdeel E, bevat een nieuw artikel 6.1.8. Dit artikel betreft een technische verbetering naar aanleiding van de inwerkintreding van het Besluit van 22 juni 2023 tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000 in verband met de wijziging van de indexeringsbepalingen van het lesgeld en cursusgeld (Stb. 2023, 231). Door deze wijziging terug te laten werken tot en met 1 augustus 2023, de datum waarop het besluit van 22 juni 2023 in werking is getreden, kunnen er geen onduidelijkheden ontstaan over de wijze van bekostiging voor kalenderjaar 2024.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Naar boven