Besluit van 10 maart 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2022 en van enkele onderdelen van de Wijzigingswet financiële markten 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 08 maart 2023, 2023-0000037685, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen VII van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2022 en XII van de Wijzigingswet financiële markten 2022;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Met ingang van 1 juli 2023 treden in werking:

    • a. het Wijzigingsbesluit financiële markten 2022, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen A tot en met G, II, onderdeel A, IV en V;

    • b. de artikelen I, onderdelen W en QQ, tweede lid, en XI van de Wijzigingswet financiële markten 2022.

  • 2. De artikelen I, onderdelen A tot en met G, II, onderdeel A, IV en V van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2022 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 maart 2023

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 20221 en van enkele onderdelen van de Wijzigingswet financiële markten 20222. Uitgangspunt is dat de inwerkingtreding op 1 juli 2023 geschiedt, in lijn met het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn van drie maanden.

Een aantal onderdelen van het besluit betreft het herstel van implementatie, reparaties in bestaande besluiten of andere (technische) wijzigingen zonder beleidsgevolgen. Deze onderdelen treden in werking met ingang van de dag na verschijning van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

De Wijzigingswet financiële markten 2022 strekt er onder meer toe dat houders van een verklaring van geen bezwaar voor het verwerven of vergroten van een gekwalificeerde deelneming in een financiële onderneming doorlopend moeten voldoen aan het reputatievereiste, en niet langer enkel bij de aanvraag (de artikelen I, onderdelen W en QQ, tweede lid, en XI van de wet). De inwerkingtreding hiervan is eerder uitgesteld, in afwachting van uitwerking op besluitniveau.3 Omdat het Wijzigingsbesluit financiële markten 2022 voorziet in deze uitwerking (de artikelen I, onderdeel I, en VI, onderdeel A, onder 5) kunnen de genoemde onderdelen uit de wet nu alsnog in werking treden.

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Stb. 2023, 23.

X Noot
2

Stb. 2022, 197.

X Noot
3

Zie de nota van toelichting bij het Besluit van 23 juni 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2022 (Stb. 2022, 280).

Naar boven