Besluit van 10 juli 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en artikel I, onderdeel X, van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 3 juli 2023, directie Wetgeving en Juridische Zaken, 4750202;

Gelet op artikel III van de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen en artikel XVII van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Stb. 2020, 507);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen treedt in werking met ingang van 1 september 2023.

  • 2. Onderdeel X van artikel I van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Stb. 2020, 507) treedt in werking met ingang van 1 januari 2024.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 10 juli 2023

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Uitgegeven de twaalfde juli 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De in dit besluit genoemde Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen treedt in werking op 1 september 2023. Er wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijn omdat sprake is van implementatie van een Europese richtlijn (zie ook aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder d, van de Aanwijzingen voor de regelgeving) en de implementatietermijn reeds op 31 januari jl. verstreken is.

Verder regelt het besluit dat onderdeel X van artikel I van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (hierna: WBTR) in werking treedt met ingang van 1 januari 2024. Dit onderdeel uit de WBTR dat NV’s verplicht in de statuten een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen op te nemen, kon nog niet in werking treden omdat per abuis geen overgangsrecht voor dit onderdeel was opgenomen (zie Stb. 2021, 284). De benodigde overgangsbepaling is inmiddels ingevoerd op 1 januari 2023 middels artikel XXVII van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (zie Stb. 2022, 364). De overgangsbepaling houdt in dat voor NV’s geldt dat zij eerst pas bij de eerstvolgende statutenwijziging een ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen in de statuten moeten opnemen. Nu het overgangsrecht is geregeld, kan de ontstentenis- en beletregeling voor commissarissen van de NV conform de vaste verandermomenten in werking treden op 1 januari 2024.

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Naar boven