Besluit van 16 september 2022 tot vaststelling van het tijdstip van de gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, van 14 september 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4191428, gedaan mede namens Onze Minister voor Rechtsbescherming;

Gelet op artikel XLV, eerste lid, van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 • 1. Artikel VII, onderdeel B, van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

 • 2. De volgende artikelen van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 treden in werking met ingang van 1 oktober 2022:

  • I tot en met III;

  • IV, onderdelen A, Aa en J;

  • V, onderdelen A tot en met D, en G;

  • VI;

  • VII, onderdeel A;

  • VIII, onderdeel A;

  • IX;

  • X, onderdelen B tot en met F en I tot en met K;

  • XI en XII;

  • XVII;

  • XX en XXI;

  • XXIII tot en met XXV;

  • XXVI, onderdelen A en C;

  • XXXII tot en met XXXIV;

  • XXXV, onderdeel A;

  • XXXVII tot en met XLI;

  • XLII, onderdelen A en G;

  • XLIII, onderdelen B tot en met K, P, Q, T, W, Y, AAa; en

  • XLVa.

 • 3. De volgende artikelen van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 treden in werking met ingang van 1 januari 2023:

  • IV, onderdelen B tot en met I;

  • VIII, onderdeel B;

  • X, onderdelen A, G en H;

  • XIV tot en met XVI;

  • XVIII en XIX;

  • XXII;

  • XXVI, onderdelen B en D;

  • XXVII tot en met XXXI

  • XXXV, onderdeel B;

  • XXXVI;

  • XLII, onderdelen B tot en met F;

  • XLIII, onderdelen M tot en met O, R, S, U, Ua, X, Z, AA, AAb, BB tot en met FF; en

  • XLIV.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit en de nota van toelichting dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 september 2022

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de eenentwintigste september 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 (hierna ook: de verzamelwet). Met deze wet wordt een groot aantal wijzigingen van technische en beperkt-inhoudelijke aard doorgevoerd in wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid. Vrijwel alle technische wijzigingen die zijn opgenomen in de verzamelwet treden in werking met ingang van 1 oktober 2022. Deze uitzondering op de vaste verandermomenten is gerechtvaardigd omdat het bij deze wijzigingen om reparatieregelgeving gaat (aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder c, van de Aanwijzingen voor de regelgeving). In afwijking van het voorgaande treedt artikel VII, onderdeel B, niet in werking op 1 oktober 2022, maar op de dag na de publicatie van het onderhavige inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad. Het is wenselijk dat deze wijziging zo spoedig mogelijk in werking treedt, omdat deze dient ter implementatie van Europese regelgeving (zie ook aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder d, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De meeste beperkt-inhoudelijke wijzigingen uit de verzamelwet treden in werking met ingang van 1 januari 2023. Op verzoek van de betrokken (uitvoerings)organisaties treden enkele beperkt-inhoudelijke wijzigingen al op 1 oktober 2022 in werking. Dit betreft de artikelen XXXVIII (wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en XLIII, onderdeel G (wijziging van het Wetboek van Strafvordering).

Van enkele artikelen uit de verzamelwet is nog niet duidelijk wanneer zij in werking kunnen treden. Het gaat hier om technische wijzigingen die nauw verband houden met andere wetswijzigingen die reeds in het Staatsblad zijn gepubliceerd, maar eveneens nog niet in werking zijn getreden. Dit betreft de artikelen V, onderdeel F, XIII en XLIII, onderdelen A, L en V van de verzamelwet. Inwerkingtreding van deze onderdelen zal gelijktijdig plaatsvinden met de andere wetswijzigingen waaraan deze zijn gerelateerd.

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de inwerkingtredingsdatum van artikel V, onderdeel E, van de verzamelwet reeds is opgenomen in artikel XLV, tweede lid, van de verzamelwet. Daarom voorziet dit inwerkingtredingsbesluit niet in de inwerkingtreding van dat onderdeel.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven