Besluit van 21 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 9 november 2022, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4283293;

Gelet op artikel III van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441) treedt in werking met ingang van 1 december 2022.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2022

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de vierentwintigste november 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de wet van 2 november 2022 tot wijziging van de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen in verband met de uitbreiding van de bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid om dreigings- en incidentinformatie over de netwerk- en informatiesystemen van niet-vitale aanbieders te verstrekken aan deze aanbieders en aan organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders (Stb. 2022, 441).

Hierbij is een uitzondering gemaakt op de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn zoals deze is vastgelegd in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. In aanwijzing 4.17, vijfde lid, onder a, is opgenomen dat een uitzondering op de vaste verandermomenten of de minimuminvoeringstermijn mogelijk is voor zover dit, gelet op de doelgroep of de jaarindeling, aanmerkelijke ongewenste private of publieke voor- of nadelen voorkomt. Deze uitzonderingsgrond is in dit geval van toepassing. De inwerkingtreding van deze wet op een eerder moment dan 1 januari 2023 kan namelijk zulke ongewenste private of publieke nadelen voorkomen. Met een eerdere inwerkingtredingsdatum kan dreigings- en incidentinformatie immers eerder bij partijen belanden, waarmee zij digitale dreigingen kunnen voorkomen en de gevolgen van digitale incidenten kunnen beperken. Deze wijzigingswet kent voor burgers en bedrijven bovendien geen regeldruk(kosten), administratieve lasten en nalevingskosten en dat geldt ook bij een eerdere inwerkingtredingsdatum dan 1 januari 2023.

Gelet op het bovenstaande is – onder gebruikmaking van de hiervoor genoemde uitzonderingsgrond – gekozen voor de inwerkingtreding op 1 december 2022. Het Nationaal Cyber Security Centrum heeft aangegeven dat deze inwerkingtredingsdatum uitvoerbaar is. Organisaties die objectief kenbaar tot taak hebben om andere organisaties of het publiek te informeren over dreigingen en incidenten ten behoeve van deze aanbieders zijn geïnformeerd over deze inwerkingtredingsdatum.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven