Besluit van 2 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 2 november 2022, nr. 2022-0000268354

Gelet op artikel 9.2 van de Wet hersteloperatie toeslagen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet hersteloperatie toeslagen treedt, met uitzondering van artikel 8.4, onderdelen C en D, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met dien verstande dat:

    • a. artikel 2.14 van de genoemde wet in werking treedt met ingang van 1 oktober 2023;

    • b. artikel 8.8 van de genoemde wet in werking treedt met ingang van 1 januari 2024.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 2022

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, A. de Vries

Uitgegeven de vierde november 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet hersteloperatie toeslagen regelt onder meer compensaties en tegemoetkomingen, schuldenaanpak en brede ondersteuning door gemeenten voor gedupeerde aanvragers van een kinderopvangtoeslag, een kindregeling voor hun kinderen en een tegemoetkomingsregeling voor gedupeerde aanvragers van andere toeslagen. Artikel 9.2, eerste lid, van de Wet hersteloperatie toeslagen bepaalt dat deze wet in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Voor een toelichting op de bepalingen van de Wet hersteloperatie toeslagen wordt verwezen naar de memorie van toelichting van de Wet hersteloperatie toeslagen (Kamerstukken II 2022/23, 36 151, nr. 3)

Het onderhavige inwerkingtredingsbesluit regelt op grond van het voorgenoemde artikel 9.2 dat de Wet hersteloperatie toeslagen in werking treedt op de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Het onderhavige inwerkingtredingsbesluit voorziet niet in de inwerkingtreding van artikel 8.4, onderdelen C en D, van de Wet hersteloperatie toeslagen. Het genoemde artikel 8.4, onderdelen C en D, treedt op grond van artikel 9.2, tweede lid, onderdeel b, van de Wet hersteloperatie toeslagen in werking met ingang van 1 januari 2025 of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip. Het betreft het laten vervallen van de incidentele noodvoorziening kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Naar verwachting is deze noodvoorziening nodig tot uiterlijk 1 januari 2025. Indien blijkt dat de incidentele noodvoorziening op een eerder moment niet meer nodig is, zal in een separaat koninklijk besluit worden voorzien in een eerdere inwerkingtreding van het genoemde artikel 8.4, onderdelen C en D.

Voor artikel 2.14 van de Wet hersteloperatie toeslagen is een inwerkingtreding op de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst uitvoeringstechnisch niet mogelijk. De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen kan de groep kinderen die een aanvraag moeten doen voor de kindregeling, omdat de ouder is overleden namelijk pas beoordelen vanaf 1 oktober 2023. Het genoemde artikel 2.14 treedt daarom in werking op 1 oktober 2023.

Artikel 8.8 van de Wet hersteloperatie toeslagen bevat overgangsrecht voor artikelen die op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen met ingang van 1 januari 2024 vervallen. Daarom treedt het genoemde artikel 8.8 op 1 januari 2024 in werking.

Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat het onderhavige inwerkingtredingsbesluit niet voorziet in de inwerkingtreding van artikel 8.4, onderdeel G, van de Wet hersteloperatie toeslagen. Op grond van artikel 9.2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet hersteloperatie toeslagen treedt artikel 8.4, onderdeel G, van de Wet hersteloperatie toeslagen in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat niet ligt voor 1 januari 2024. Dit zal op een later moment gebeuren door middel van een separaat koninklijk besluit.

Met de inwerkingtreding op de dag na datum van de publicatie in het Staatsblad wordt afgeweken van de vaste verandermomenten zoals opgenomen in de aanwijzingen voor de regelgeving. De Wet hersteloperatie toeslagen beoogt de wettelijke grondslag voor het herstel te creëren en uit te breiden, te versterken en transparanter te maken. De gedupeerde aanvragers van toeslagen en de uitvoering zijn daarom geholpen met een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding van de Wet hersteloperatie toeslagen.

De Staatssecretaris van Financiën, A. de Vries

Naar boven