Besluit van 24 juni 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 3 mei 2022, houdende vaststelling van de voorwaarden voor de ministeriële instemming met de statuten van het participatiefonds en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het participatiefonds als gevolg van de modernisering van het participatiefonds en beëindiging van het vervangingsfonds (Besluit participatiefonds 2022) (Stb. 2022, 191)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 23 juni 2022, nr. WJZ/32960700 (11478), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het Besluit van 3 mei 2022, houdende vaststelling van de voorwaarden voor de ministeriële instemming met de statuten van het participatiefonds en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het participatiefonds als gevolg van de modernisering van het participatiefonds en beëindiging van het vervangingsfonds (Besluit participatiefonds 2022);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 3 mei 2022, houdende vaststelling van de voorwaarden voor de ministeriële instemming met de statuten van het participatiefonds en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het participatiefonds als gevolg van de modernisering van het participatiefonds en beëindiging van het vervangingsfonds (Besluit participatiefonds 2022) (Stb. 2022, 191), treedt, met uitzondering van artikel 5, onderdeel A, subonderdeel 1, in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Uitgegeven de zesde juli 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit participatiefonds 2022 treedt in werking op 1 augustus 2022. Er is aangesloten bij de inwerkingtreding van de artikelen die de modernisering van het participatiefonds betreffen van de Wet van 11 oktober 2021 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met beëindiging van de verplichte aansluiting bij een rechtspersoon in verband met kosten van vervanging en in verband met wijziging van de wijze waarop de werkloosheidsuitkeringen worden verevend (beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds) (Stb. 2021, 538).

Deze wet regelt ook de beëindiging van de verplichte aansluiting bij het vervangingsfonds. Het moment waarop dit in werking zal treden is nog nader te bepalen. Daarom is sprake van een afwijkende inwerkingtreding van artikel 5, onderdeel A, onder 1 (de wijziging van artikel 5.9, eerste lid, onderdeel a, Besluit SUWI). Dit onderdeel moet pas in werking treden op het moment dat de verplichte aansluiting bij het vervangingsfonds wordt beëindigd. Dit is reeds in artikel 6, tweede lid, van het Besluit participatiefonds 2022 geregeld. Het vervallen van het Besluit vervangingsfonds 2022 is overigens geregeld in artikel 4, onderdeel F van het Besluit participatiefonds 2022.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven