Wet van 8 juni 2022 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 23 maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 23 maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23 maart.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 8 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Uitgegeven de drieëntwintigste juni 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (vijfde incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende coronasteunmaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen1

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

23.779.042

12.895.617

5.559.237

500

500

0

               
 

Beleidsartikelen

23.476.757

12.593.332

5.533.943

500

500

0

1

Goed functionerende economie en markten

267.372

249.968

31.934

0

0

0

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

9.641.189

6.791.006

672.151

500

500

0

3

Toekomstfonds

169.513

245.374

75.300

0

0

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

12.452.722

4.359.973

3.720.277

0

0

0

5

Een veilig Groningen met perspectief

945.961

947.011

1.034.281

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

302.285

302.285

25.294

0

0

0

40

Apparaat

302.285

302.285

25.294

0

0

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstuk 35 995, nr. 1 en 2, Kamerstuk 36 000, nr. 1 en 2, Kamerstuk 36 011, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 36 035, nr. 1 en 2.


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 36 061

Naar boven