Besluit van 17 december 2021, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en het Aanpassingsbesluit WVO 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 december 2021, nr. WJZ/30473215 (6797), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 11.2 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en artikel XXXX van het Aanpassingsbesluit WVO 2020;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Uitvoeringsbesluit WVO 2020

Het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 treedt, met uitzondering van hoofdstuk 7, in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Artikel 2. Aanpassingsbesluit WVO 2020

Het Aanpassingsbesluit WVO 2020 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is belast met de uitvoering van dit besluit dat, met de daarbij behorende nota van toelichting, in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 december 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Uitgegeven de elfde januari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt de datum van inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 en van het Aanpassingsbesluit WVO 2020 vastgesteld op 1 augustus 2022. Op dat moment treden ook de Wet voortgezet onderwijs 2020 en de Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020 in werking (Stb. 2021, 599).

Hoofdstuk 7 van het Uitvoeringsbesluit WVO heeft betrekking op het lerarenregister en registervoorportaal. Onlangs is in de Eerste Kamer het Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (Kamerstukken 35 145) aangenomen. Genoemd wetsvoorstel zal nadat het tot wet is verheven naar verwachting ook op 1 augustus 2022 in werking treden.1 Op dat moment ontvalt de wettelijke grondslag aan de bepalingen met betrekking tot het lerarenregister zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Bij de totstandkoming van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 kon hier nog niet op geanticipeerd worden. Ter voorkoming van onduidelijkheid is er daarom voor gekozen deze bepalingen (vooralsnog) niet in werking te laten treden. Bezien zal worden of ze bij gelegenheid van een volgende algemene maatregel van bestuur ingetrokken dienen te worden.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob


X Noot
1

Artikel VI van genoemd wetsvoorstel bepaalt: «Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of voor 31 juli van een kalenderjaar, treedt deze wet in werking met ingang van 1 augustus van dat jaar [...]».

Naar boven