Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-12-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type AMvB en heeft als identifier "stb-2021-593".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Adviesnummer Raad van State W12.21.0162/III
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-11-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 10, tweede lid, en 13, derde en vijfde lid, van de Algemene nabestaandenwet, 6, derde en vierde lid, en 12a van de Algemene Ouderdomswet, 6, derde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet, 2.1.1, vierde en vijfde lid, van de Wet langdurige zorg, 6, tweede lid, van de Toeslagenwet, 1b, zesde lid, 3, vierde en vijfde lid, en 47, tweede lid, van de Werkloosheidswet, 4:2b, vijfde lid, en 6:3, vijfde lid, van de Wet arbeid en zorg, 8, derde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, 8, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, 10, vijfde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen, 3, vierde en vijfde lid, en 14, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 34 van de Wet op de loonbelasting 1964, 8, tweede lid, en 13, derde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 3, vierde en vijfde lid, en 31, derde lid, van de Ziektewet
Identifier stb-2021-593
Jaargang 2021
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-12-07
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 593
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek AMvB
Taal nl
Titel Besluit van 26 november 2021 tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de Wet betaald ouderschapsverlof waarin is geregeld dat een werknemer recht heeft op een uitkering tijdens het ouderschapsverlof
Uitgever Ministerie van Justitie en Veiligheid
Uitgiftedatum 2021-12-07