Besluit van 29 januari 2021 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en van inwerkingtreding van het Besluit kansspelen op afstand

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 26 januari 2021, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3172653;

Gelet op artikel IX van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127) en artikel 7.2 van het Besluit kansspelen op afstand;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 • 1. Met ingang van 1 april 2021 treden achtereenvolgens in werking:

  • a. de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127), met uitzondering van artikel I, onderdelen H en N, en de artikelen II, III en IV;

  • b. het Besluit kansspelen op afstand, met uitzondering van:

   • 1°. artikel 6.2, voor zover het betreft:

    • de artikelen 11, 12 en 20, eerste en tweede lid;

    • de artikelen 13, tweede lid, en 22, voor zover die betrekking hebben op houders van een vergunning tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen of tot het organiseren van een speelcasino als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van die wet,

   • 2°. artikel 6.3, onderdeel C.

 • 2. Met ingang van 1 oktober 2021 treden achtereenvolgens in werking:

  • a. artikel I, onderdelen H en N, van de Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (Stb. 2019, 127);

  • b. artikel 6.2 van het Besluit kansspelen op afstand, voor zover het betreft:

   • de artikelen 11, 12 en 20, eerste en tweede lid;

   • de artikelen 13, tweede lid, en 22, voor zover die betrekking hebben op houders van een vergunning tot het aanwezig hebben van een of meer kansspelautomaten in een inrichting als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder b, van de Wet op de kansspelen of tot het organiseren van een speelcasino als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van die wet;

  • c. artikel 6.3, onderdeel C, van het Besluit kansspelen op afstand.

Onze Minister voor Rechtsbescherming is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 januari 2021

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Uitgegeven de vierde februari 2021

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 20 februari 2019 tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand, Stb. 2019, 127 (Wet koa) en het daarop gebaseerde Besluit kansspelen op afstand (Besluit koa) regelen een vergunningstelsel voor onlinekansspelen, uitbreiding van het toezicht- en handhavingsinstrumentarium van de kansspelautoriteit en modernisering van het kansspelverslavingspreventiebeleid. In het belang van de bestrijding van het illegale onlinekansspelaanbod en de bescherming van de speler is het van belang dat deze regelingen zo spoedig mogelijk in werking treden. Met enkele uitzonderingen is dit per 1 april 2021 mogelijk.1

Vanaf 1 april 2021 kan de kansspelautoriteit aanvragen om verlening van vergunningen tot het organiseren van kansspelen op afstand in behandeling nemen, en beschikt zij over het aanvullende toezicht- en handhavingsinstrumentarium. Voort treedt met ingang van 1 april 2021 het gemoderniseerde verslavingspreventiebeleid grotendeels in werking. Mede als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 lijdt dit echter uitzondering op een beperkt aantal onderdelen op het gebied van verslavingspreventie in fysieke (landgebonden) speelautomatenhallen en speelcasino’s. Het gaat hierbij met name om de aansluiting van die fysieke kansspelinrichtingen op het centraal register uitsluiting kansspelen (CRUKS), de CRUKS-controle aan de poort van die fysieke kansspelinrichtingen, het gebruik van het burgerservicenummer daarbij en, voor wat betreft de speelautomatenhallen, de invoering van een bezoekersregistratie. Omdat de technische aspecten van de implementatie van deze onderdelen meer tijd vergen, treden de desbetreffende voorschriften zes maanden later op 1 oktober 2021 in werking. Dit biedt de desbetreffende exploitanten en de kansspelautoriteit meer tijd de noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen te treffen. Tot 1 oktober 2021 wordt de toegang tot fysieke speelcasino’s en speelautomatenhallen beheerst door de huidige regelingen zoals opgenomen in de artikelen 27j, eerste lid, 30u, eerste lid, Wet op de kansspelen (Wok), 15 Speelautomatenbesluit 2000, en 11 en 12, eerste lid, Beschikking casinospelen 1996, en het beleid ter uitvoering van artikel 4a Wok, waaronder het Preventiebeleid Kansspelen van Holland Casino. Het tijdstip van 1 oktober 2021 valt samen met het moment waarop naar verwachting de eerste onlinekansspelvergunningen in gebruik kunnen worden genomen. De overige onderdelen van het nieuwe verslavingspreventiebeleid – waaronder de verplichting tot het registreren en analyseren van en interveniëren in het speelgedrag en de bijdrage aan het zogeheten verslavingspreventiefonds (artikel I, onderdeel T, subonderdeel 1, Wet koa) – treden voor de desbetreffende landgebonden exploitanten wel op 1 april 2021 in werking.

De artikelen II en III Wet koa, die achtereenvolgens de Wet op de kansspelbelasting en de Algemene wet inzake rijksbelastingen wijzigen, zullen bij de effectieve opening van de onlinemarkt voor kansspelen op 1 oktober 2021 in werking treden. Deze wijzigingen zullen gelijktijdig in werking treden met de andere wijzigingen van de Wet op de kansspelbelasting, die zijn opgenomen in de Wet aanpassing kansspelbelasting op sportweddenschappen (Stb. 2018, 509) en de Fiscale verzamelwet 2021 (Stb. 2020, 472). Dit zal geregeld worden via een separaat besluit.

Artikel IV Wet koa, dat een wijziging bevat van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen, is inmiddels achterhaald en zal derhalve niet in werking treden.

De in het onderhavige besluit opgenomen datum van inwerkingtreding valt niet op een vast verandermoment. Ook bedraagt de invoeringstermijn, afgezien van de hiervoor genoemde uitzonderingen op het gebied van verslavingspreventie in landgebonden kansspelinrichtingen, minder dan twee maanden. Hiermee wijkt de inwerkingtreding af van het systeem van vaste verandermomenten voor wet- en regelgeving. Die afwijking is in dit geval gerechtvaardigd omdat de nieuwe regelgeving in het belang van de bestrijding van het illegale onlinekansspelaanbod en van de bescherming van deelnemers aan hoogrisicovolle kansspelen zo spoedig mogelijk haar beslag moet krijgen. De nieuwe kaders van de Wet koa en het Besluit koa zijn al geruime tijd bekend bij degenen tot wie deze regelingen zich richten, waardoor zij voldoende gelegenheid hebben gehad om zich hierop voor te bereiden.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker


X Noot
1

Zie Kamerstukken II 2019/20, 33 996, nr. 88, en Kamerstukken II 2020/21, 33 996, nr. 89.

Naar boven